(۳ – ۲۰)

۳ – ۶٫ تصمیم گیری چند معیاره[۶]
یکی از مقوله های مهم تصمیم گیری, شرایطی است که در آن بجای استفاده از یک معیار, از چند معیار برای انجام فرآیند تصمیم سازی استفاده می شود. امروزه با در نظر گرفتن چندین معیار, به مسائل بهینه سازی توجه بیشتری شده است. حتی در مواردی ممکن است این معیارها با یکدیگر در تضاد باشند. بعنوان مثال معیار هزینه و مصرف سوخت نقطه مقابل ایمنی و زیبایی در مسئله انتخاب خودرو برای خرید هستند.
مدل های تصمیم گیری چند معیاره به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
مدل های تصمیم گیری چند هدفه[۷]
مدل های تصمیم گیری چند شاخصه[۸]
۳ – ۶ – ۱٫ تصمیم گیری چند شاخصه
در این گونه مسائل, تعدادی گزینه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و در مورد آن ها, یک نوع اولویت بندی انجام می گیرد. البته گاهی بجای گزینه از مترادف های آن مانند استراتژی, راهکار, راه حل و انتخاب نیز استفاده می شود. علاوه بر گزینه ها, همان طور که از نام این شیوه تصمیم گیری مشخص است, چندین شاخص نیز وجود دارد که تصمیم گیرنده باید آن را به دقت در مسائل خود مشخص کند. این شاخص ها باید در ارتباط با هریک از گزینه ها مورد بررسی قرار گیرند. معمولا برای ارزیابی گزینه ها در ارتباط با شاخص ها از یک ماتریس تصمیم گیری استفاده می شود.
۳ – ۶ – ۲٫ روش تصمیم سازی تاپسیس فازی[۹]
روش تصمیم سازی تاپسیس فازی توسعه یافته روش تاپسیس کلاسیک می باشد. این روش نیز به مانند روش کلاسیک آن عمل کرده با این تفاوت که به جای اعداد حقیقی در انجام فرآیند تصمیم سازی و محاسبات از داده های فازی و متغیرهای زبانی برای بیان رابطه ها استفاده می شود. مراحل اصلی در روش تصمیم سازی تاپسیس فازی به شکل اختصار در زیر آورده شده است:
تشکیل ماتریس تصمیم سازی
کمی سازی و بی مقیاس سازی درایه های ماتریس تصمیم سازی فازی
بدست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون
تعیین راه حل های ایده آل مثبت و منفی
بدست آوردن میزان فاصله هریک ازگزینه ها نسبت تا ایده آل های مثبت و منفی
تعیین نزدیکی نسبی یک گزینه به راه حل ایده آل
رتبه بندی گزینه ها
۳ – ۶ – ۲ – ۱٫ تشکیل ماتریس تصمیم سازی
در اولین گام تاپسیس فازی باید ماتریس زیر را برای معیارها و گزینه های معرفی شده در ادبیات مسئله تشکیل دهیم. ماتریس تصمیم گیری به شکل زیر تعریف می شود.
ماتریس تصمیم گیری یک ماتریس بوده که در آن m تعداد گزینه ها و n تعداد شاخص ها می باشد. هر درایه در این ماتریس یک عدد فازی با تابع عضویت ذوزنقه ای می باشد که بیان کننده رتبه بندی گزینه برای شاخص می باشد.
۳ – ۶ – ۲ – ۲٫ کمی سازی و بی مقیاس سازی درایه های ماتریس تصمیم سازی فازی
یکی از قابلیت های اصلی تاپسیس فازی این است که شاخص ها در ماتریس تصمیم سازی اولیه می توانند از مقیاس های متنوع و براساس سود و هزینه تعریف شوند. از این رو برای یکسان سازی درایه های ماتریس تصمیم سازی باید ابتدا آن را بی مقیاس کرد. برای بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم سازی فازی ذوزنقه ای از رابطه زیر استفاده می کنیم.

, (۳ – ۲۱)
(۳ – ۲۲)
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.