در [۹] محققان به بررسی رفتار خرید مصرف کنندگان غذاهای آماده پرداخته اند. غذاهای آماده نقش مهمی را در زندگی پرمشغله امروزی افراد ایفا می کنند. محققان مطالعه خود را در بخش جانفا در کشور سریلانکا با استفاده از روش های جمع آوری اطلاعات آماری انجام داده و از روش های آماری برای تحلیل و ارزیابی نتایج بدست آمده استفاده کرده اند. مواردی نظیر خوردن لحظه ای، صرفه جویی زمان، طعم برخی از فاکتورهای اصلی مورد ارزیابی در این تحقیق می باشند. در پایان نیز به این نکته اشاره شده که مقوله سلامت در خرید برای افراد مسن تر و خریدهای اتفاقی برای افراد جوان تر بیشترین میزان را به خود اختصاص می دهد.
۳ – ۷ – ۱۰٫ تحقیق شماره ۱۰ – رفتار خرید مصرف کننده در مقابله با آمیخته بازاریابی
در [۱۰] نیز محققان به بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر انگیزش های رفتار خرید مصرف کنندگان در خرید از فروشگاه های زنجیره ای TESCO در مالزی پرداخته اند. محققان در این تحقیق از روش کمی در بررسی موضوع استفاده کرده اند. نتایج این تحقیق نشاندهنده این موضوع است که قیمت انگیزش مثبت، استراتژی های تبلیغاتی تاثیر منفی و محصول و مکان نیز تاثیر در انگیزش مصرف کنندگان ندارد.
۳ – ۷ – ۱۱٫ تحقیق شماره ۱۱ – تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان خودرو در مالزی
در [۲۸] تحقیق که به عنوان یک پایان نامه کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار گرفته محقق به ارزیابی میزان تاثیر آمیخته های بازاریابی در شیوه خرید اتومبیل در میان مصرف کنندگان بازار خودرو در کشور مالزی پرداخته است. این تحقیق در یک بازه بیست و هفت سااله و برای چهار نوع خودرو در میان استفاده کنندگان انجام گرفته است. ارزیابی نتایج تحقیق نشان می دهد که قیمت, محصول, ترفیع و مکان به ترتیب بیشترین تاثیر را در تعیین رفتار خرید مصرف کننده هنگام خرید یک اتومبیل دارند.
۳ – ۷ – ۱۲٫ تحقیق شماره ۱۲ – تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان کاشی سرامیک
در [۱۱٫doc] محقق به بررسی میزان تاثیر آمیخته های بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان بازار کاشی در ایران به عنوان یک پایان نامه کارشناسی ارشد پرداخته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی وضعیت موجود بازار پرداخته شده و سپس شیوه جمع آوری و تحلیل اطلاعات بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب محصول, قیمت, ترفیع و مکان بیشترین تاثیر را در تعیین رفتار خرید مصرف کننده هنگام خرید محصول کاشی سرامیک دارند.
۳ – ۷ – ۱۳٫ تحقیق شماره ۱۳ – مقایسه آمیخته بازاریابی ۴ معیاره با مدل آمیخته بازاریابی ۷ معیاره در دیدگاه های بازاریابی اتحادیه اروپا
در [۳۸] محقق ابتدا به تعریف آمیخته بازاریابی کلاسیک ۴ معیاره پرداخته و سپس به بررسی دلایل مهاجرت به مدل ۷ معیاره آن پرداخته است. در تحقیق برای بررسی میزان بازدهی مدل ۷ معیاره از شیوه جمع آوری اطلاعات به شکل پرسشنامه استفاده شده و به شیوه تحلیل آماری به بررسی تحقیق پرداخته شده است.
۳ – ۷ – ۱۴٫ تحقیق شماره ۱۴ – تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان گروه شرکت های SAPAT کشور هندوستان
در [۳۱] محقق به بررسی میزان تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان گروه شرکت های SAPAT کشور هندوستان پرداخته است. این شرکت در گروه شرکت های دارویی بوده و در هندوستان و آمریکای شمالی فعالیت گسترده ای داشته است. تمرکز اصلی محقق در کار بیشتر بر روی آمیخته ترفیع بوده است. در تحلیل نتایج فرضیه های تحقیق از الگوریتم مدل سازی تحلیل مسیر[۱۱] با استفاده از شیوه حداقل مساحت های بخشی[۱۲] می باشد.
۳ – ۷ – ۱۵٫ تحقیق شماره ۱۵ – تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان شرکت بیسکوییت سازی در بریتانیا
در [۳۲] محقق به بررسی میزان تاثیر آمیخته های بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان شرکت بیسکوییت سازی در بریتانیا به عنوان یک پایان نامه کارشناسی ارشد پرداخته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی سبد محصولات شرکت پرداخته شده و هدف اصلی تحقیق که همان پیدا کردن رفتار خرید مصرف کنندگان شرکت معرفی شده است. سپس شیوه جمع آوری و تحلیل اطلاعات بررسی شده است. در این تحقیق از روش میانگین های موزون[۱۳] استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب محصول, قیمت, ترفیع و مکان بیشترین تاثیر را در تعیین رفتار خرید مصرف کننده هنگام خرید سبد محصولات شرکت دارند.
۳ – ۷ – ۱۶٫ تحقیق شماره ۱۶ – تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار کاربران بانک ها در برخورد با سرویس های اینترنتی
در [۱۶٫doc] محقق و همکاران از مزایای تکنیک های تاپسیس فازی و دلفی فازی استفاده کرده و به بررسی و تحلیل مشاهدات خود در میان داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های دریافت شده از سوی مشتریان بانک ها در باب استفاده از خدمات اینترنتی آن ها پرداخته اند. در این تحقیق از متغیرهای زبانی و معادل فازی ذوزنقه ای برای تحلیل نتایج استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این موضوع است که محصول, ترفیع, قیمت و مکان به ترتیب بیشترین تاثیر را در رفتار مشتریان برای استفاده از خدمات اینترنی بانک ها دارند.
۳ – ۷ – ۱۷٫ تحقیق شماره ۱۷ – تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان فرش ترکمن
در [۱۸] محقق و همکاران به بررسی میزان تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان شرکت های تعاونی فرش دستباف ترکمن در شهرستان گنبد کاووس استان گلستان پرداخته اند. در این تحقیق از شیوه پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب ترفیع, مکان, قیمت و محصول بیشترین تاثیر را در رفتار خرید مصرف کنندگان فرش دستباف ترکمن دارند.
۳ – ۷ – ۱۸٫ تحقیق شماره ۱۸ – تاثیر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مصرف کنندگان داروهای گیاهی
در [۲۱] محقق و همکاران در تحقیق ابتدا به بررسی بازار داروهای گیاهی, چالش ها, موقعیت ها, تهدیدها و فرصت های پیش روی این بازار پرداخته است. سپس به بررسی آمیخته های بازاریابی و نقش آن ها در روند تولید و عرضه گیاهان دارویی در بازار پرداخته است. هدف محقق در این پژوهش بیشتر به بررسی های میدانی و قابلیت های آمیخته های بازاریابی در رشد و توسعه روند تولید و مصرف گیاهان دارویی در ایران پرداخته است.
۳ – ۷ – ۱۹٫ تحقیق شماره ۱۹ – تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بانک ملت
در [۱] محقق به شکل اختصاصی بر بررسی نقش و تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بانک ملت پرداخته است. محقق در ابتدا مرور اهمیت تقیوت نام و نشان تجاری سازمان در تقویت میزان اعتماد مشتریان و کارکنان به خدمات سازمان می پردازد. از این رو تمرکز بیشتر تحقیق بر روی آمیخته بازاریابی ترفیع به عنوان مهم ترین محرک در تقویت میزان اهمیت نام و نشان تجاری در ذهن مشتریان می باشد. در این تحقیق از روش تجزیه و تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری[۱۴] استفاده شده و محدوده تحقیق کلان شهر تهران بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این موضوع است که محصول, مکان, ترفیع به ترتیب بیشترین میزان تاثیر را در فرضیه های موضوع تحقیق دارند.
۳ – ۷ – ۲۰٫ تحقیق شماره ۲۰ – تاثیر آمیخته بازاریابی ۷ معیاره در خدمات گردشگری
در [۱۵] محقق و همکاران به بررسی میزان تاثیر آمیخته بازاریابی ۷ معیاره در خدمات گردشگری پرداخته است. این تحقیق ابتدا به بررسی آمیخته بازاریابی ۴ معیاره کلاسیک پرداخته و سپس به لزوم وجود نگرش ۷ معیاره در خدمات گردشگری پرداخته است. در تحقیق مدلی برای ارزیابی خدمات براساس آمیخته بازاریابی ۷ معیاره تعریف شده است. جهت بررسی صحت مدل, محقق و همکاران به انجام مقایسه توصیفی مدل ابتکاری با مدل مرجع آمیخته بازارایابی ۷ معیاره پرداخته اند.
۳ – ۷ – ۲۱٫ تحقیق شماره ۲۱ – بررسی رضایت مشتریان از خدمات خودپردازهای بانک صادرات شهر تهران
در [۸] محقق و همکاران به بررسی و اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده از منطق فازی از دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران در کلان شهر تهران پرداخته اند. هدف اصلی تحقیق تعیین شاخص های رضایت مندی مشتریان از خدمات دستگاه های خودپرداز بانک می باشد. روش بکار رفته جهت تعیین و اندازه گیری شاخص ها دلفی با داده های فازی می باشد. متغیرهای زبانی تحقیق با استفاده از داده های فازی مثلثی به مقادیر کمی نگاشت شده است.
۳ – ۷ – ۲۲٫ تحقیق شماره ۲۲ – تاثیر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان بانک
در [۲۲] محقق و همکاران به بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان موسسات مالی و اعتباری انصار در استان کرمانشاه پرداخته است. فضای رقابت خدمات موسسات مالی و اعتباری و بانک ها در سطح کشور و استان کرمانشاه به شکلی جدی و تنگاتنگ در حال توسعه می باشد. از این رو هر گونه تلاش در این رقابت باید با توجه به رفتار مشتریان صورت گیرد. در این تحقیق ابتدا آیتم های جذب مشتری براساس آمیخته های بازاریابی تعریف شده است. سپس از روش تحلیل آماری توصیفی پیمایشی برای تحلیل نتایج و پیشبرد اهداف تحقیق استفاده شده است.
۳ – ۷ – ۲۳٫ تحقیق شماره ۲۳ – تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان مواد لبنی
در [۱۳] محقق و همکاران به بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان مواد لبنی پرداخته اند. حوزه اجرای تحقیق استان اردبیل می باشد. برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از شیوه پرسشنامه استفاده شده است. در بررسی و تحلیل نتایج تحقیق از روش تحلیل آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده این موضع است که آمیخته های بازاریابی عامل مهمی در جذب مشتریان برای خرید مواد لبنی از نام های تجاری خاص می باشد.
۳ – ۷ – ۲۴٫ تحقیق شماره ۲۴ – تاثیر آمیخته بازاریابی ۷ معیاره در رفتار خرید بیمه نامه های عمر
در [۱۴] محقق و همکاران به دنبال بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی ۷معیاره در رفتار خرید و میزان گرایش به بیمه نامه های عمر از دید مشتریان هستند. محقق ابتدا به اهمیت بررسی موضوع و بیان دقیق مسئله تحقیق پرداخته است. سپس آمیخته های بازاریابی بخش خدمات بیمه را با توجه به مدل مرجع آمیخته بازاریابی ۷ معیاره تعریف کرده است. در اجرای تحقیق مذکور از شیوه جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای استفاده شده است. برای تحلیل و ارزیابی نتاج اطلاعات بدست آمده نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در پایان نیز آمیخته بازاریابی ۷ معیاره بر حسب اهمیت رتبه بندی شده اند.
فصل ۴ – بررسی آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کننده مواد لبنی
۴ – ۱٫ مقدمه
در اجرای هر پژوهش مراحل گوناگونی باید توسط محقق پیموده شود. در هریک از این مراحل نیز محقق متناسب با شرایط و نیازهای تحقیق از ابزارها و روش های مختلفی استفاده می کند. مهم ترین گام اصلی در اجرای یک تحقیق تدوین نقشه راه و تعریف مراحل اجرای تحقیق می باشد. در این فصل تمامی مراحلی را که در اجرای این تحقیق پیموده ایم تحت عنوان یک بخش از فصل معرفی و تشریح خواهیم کرد. در پایان این فصل به مجموعه ای از نتایج اجرای تحقیق دست می یابیم. این نتایج بدست آمده در فصل پنجم به عنوان ورودی برای عمل نتیجه گیری در مورد تاثید یا رد فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
۴ – ۲٫ تعیین معیارهای کیفی و زیرمعیارها
یکی از مراحل اصلی در حل مسائل تصمیم گیری چند شاخصه تعیین معیارها و زیر معیارهای مورد نظر در ادبیات موضوع مسئله می باشد. با بررسی استانداردها, روال ها و نظرات خبرگان و اهل فن در حوزه محصولات لبنی مجموعه ای از معیارها تعریف و در جدول ۴ – ۱ نشان داده شده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

اطلاع رسانی در مورد تهیه مواد اولیه
استفاده از ترکیب رنگی, موسیقی, نماد مجزا
مشارکت در کارهای خیرخواهانه اجتماعی
فصل ۳ – روش تحلیل فازی
۳ – ۱ مقدمه
برای مقابله موثر با پیچیدگی های روز افزون در بررسی, مطالعه, مدل سازی و حل مسائل جدید در فیزیک, مهندسی, پزشکی, اقتصاد, زیست شناسی و بسیاری از امور گوناگون دیگر, ایجاد و ابداع روش های محاسباتی جدیدی مورد نیاز شده است که بیشتر از پیش به شیوه های تفکر و تعلم خود انسان نزدیک باشد. هدف اصلی آن است که تا حد امکان رایانه ها بتوانند مسائل و مشکلات بسیار پیچیده را با همان سهولت و شیوایی بررسی و حل و فصل کنند که ذهن انسان قادر به ادراک و اخذ تصمیمات سریع و مناسب است. لذا دستیابی به دانش بدون ابهام سال های متمادی انسان را به چالش کشیده است. در اوایل قرن بیستم دانشمندان با مشاهده مشکلاتی که برای قوانین نیوتن در اندازه های مولکولی به وجود آمده بود به این نتیجه رسیدند که ساختار سنتی علوم پاسخگوی پدیده های کشف شده نیست. در این سال ها با اینکه پدیدههای غیر قطعی نمود یافته بودند, هنوز هم دانشمندان معتقد بودند که تنها راه افزایش کارایی سیستم ها افزایش دقت آنها می باشد.
در سال ۱۹۶۵ پرفسور لطفی زاده نظریه سیستم های فازی را معرفی کرد. در فضایی که دانشمندان علوم مهندسی به دنبال روش های ریاضی برای شکست دادن مسائل دشوارتر بودند نظریه فازی به گونه ای دیگر از مدل سازی اقدام کرد.
منطق فازی معتقد است که ابهام در ماهیت علوم وجود دارد. برخلاف دیگران که متعقدند که باید تقریب ها را دقیق تر کرد تا بهره وری افزایش یابد, لطفی زاده معتقد است که باید بدنبال ساختن مدل هایی بود که ابهام را به عنوان بخشی از سیستم مدل کند. در منطق ارسطویی یک دسته بندی درست و نادرست وجود دارد. تمام گزاره های درست یا نادرست هستند. پس هوا سرد است در منطق ارسطویی اساسا یک گزاره نمی باشد, چراکه مقدار سرد بودن هوا برای افراد مختلف متفاوت است و این جمله اساسا همیشه درست یا نادرست نیست. در منطق فازی, جملاتی هستند که مقداری درست و مقداری نادرست هستند. برای مثال جمله هوا سرد است یک گزاره منطق فازی می باشد و درستی آن گاهی کم و گاهی زیاد می باشد. گاهی همیشه درست و گاهی همیشه نادرست و گاهی تاحدودی درست می باشد. از این رو می توان گفت منطق فازی می تواند پایه ریز بنیانی برای حل مسائل اینچنین در علوم مختلف باشد.
۳ – ۲٫ منطق فازی
در کاربرد روزانه ما از زبان طبیعی برای ارائه دانش و اطلاعات, مقدار زیادی ابهام, بی دقتی و یا فازی بودن وجود دارد. علی بلند قامت است مثال ساده ای از این نوع می باشد. منطق دو ارزشی کلاسیک قادر به صوری کردن استدلال هایی که شامل چنین عبارات ساده ای است, نمی باشد. در مقابل منطق فازی مدعی است که می تواند چنین استدلال هایی که شامل چنین عباراتی (استدلال های تقریبی) را صوری نماید. تئوری مجموعه های فازی و منطق فازی را نخستین بار پروفسور لطفعلی عسگرزاده استاد ایرانی الاصل دانشگاه کالیفرنیا در رساله ای به نام “مجموعه های فازی, اطلاعات و کنترل” نه تنها به عنوان روش شناسی کنترل بلکه به عنوان راهی برای پردازش داده ها در سال ۱۹۵۶ ارائه نمود.
واژه فازی در فرهنگ لغت آکسفورد به معانی مبهم, گنگ, نادقیق, گیج, مغشوش, درهم و نامشخص تعریف شده است. عبارات دیگری مثل کرکی, درهم و برهم, پرزدار, تیره و نامعلوم نیز از جمله معانی دیگر واژه فازی است.
لطفی زاده مفهوم بلندی قد انسان را با منحتی تناسب آن بیان کرد. این مجموعه فازی منحتی عضویت نامیده شد. این منحنی برای هر اندازه قد درجه عضویتی را نشان می دهد. به این معنا که هر انسانی تا حدودی بلند است و تاحدودی بلند نیست. از این رو منحنی بلند بودن عکس منحنی بلند نبودن است. این دو منحنی یکدیگر را در نقطه میانی با درجه عضویت ( جایی که هم A و نقیض A با هم برابرند) قطع می کنند.
 
شکل ۳ – ۱٫ مجموعه های فازی بیانگر بلندی قد انسان
لطفی زاده در صدد بود تا نشان دهد که چطور مجموعه های فازی محاسبات لفظی را می توانند انجام دهند. به این ترتیب به راحتی می توا هر توصیف دلخواه را در کنار کلمه بلندی قرار داد به شکلی که کلمه خیلی بلند باعث باز شدن منحنی بلندی و کم و بیش باعث جمع شدن منحنی بلندی می شود.
 
شکل ۳ – ۲٫ تاثیر توصیف کننده ها بر مجموعه های فازی
۳ – ۳٫ مفاهیم اصلی در منطق فازی
مجموعه فازی: مجموعه ای بدون مرزهای واضح یا تیز یا بدون ویژگی عضویت دودویی. در واقع برخلاف مجموعه های قطعی که در آن هر شی یا متعلق است یا نیست, در یک مجموعه فازی درجات نسبی عضویت ممکن است. یا به عبارت دیگر, نرمی در ارتباط با عضویت عناصر در یک مجموعه فازی تعریف شده و میزان عضویت عناصر در مجموعه های فازی بین صفر و یک متغیر است. مجموعه های قطعی حالت خاصی از مجموعه های فازی هستند.
 
شکل ۳ – ۳٫ مقایسه بین مجموعه های قطعی و فازی
فرض کنید X مجموعه مرجع شامل هر نوع مجموعه از عناصر تشکیل دهنده از عناصر x بسته به نوع مسئله باشد. مجموعه فازی A در X به صورت یک نمودار ون مطابق با شکل شکل ۴ – ۴ نشان داده می شود. به طور کلی, عناصر X مقادیر عددی نیست ولی برای راحتی تحلیل, به عناصر X مقادیر عدد حقیقی نسبت داده می شود.
شکل ۳ – ۴٫ نمودار ون نشان دهنده مجموعه فازی
متغیرهای فازی: واژه هایی در زبان طبیعی است که برای توصیف مفاهیمی که مقادیری فازی دارند استفاده می شود و در قوانین فازی کاربرد دارد. مثلا در گزاره علی جوان است متغیر فازی: سن و مقدار فازی: جوان است.
تابع عضویت: هر مجموعه فازی می تواند توسط یک تابع عضویت نشان داده شود که بیانگر کلاس (درجه) عضویت x در مجموعه مرجع X به مجموعه فازی A است. اگر درجه عضویت یک عنصر از مجموعه برابر با صفر باشد, آن عضو کاملا از مجموعه خارج است و اگر درجه عضویت یک عنصور از مجموعه برابر با یک باشد, آن عضو کاملا در مجموعه قرار دارد. حال اگر درجه عضویت یک عنصر مابین صفر و یک باشد این عدد بیانگر درجه عضویت نسبی می باشد.
تابع عضویت عناصر مجموعه X را به مقادیر عددی در بازه [۰٫۱] نگاشت می کند و درجه امکان پذیری (نه احتمال) عضویت هر عنصر به مجموعه فازی A را نشان می دهد. در این صورت مجموعه فازی A را می توان به صورت زیر نشان داد.

(۳ – ۱) (۱)

حال اگر مرجع مجموعه ای از عناصر گسسته باشد, مجموعه فازی A را به صورت سمبلیک زیر نشان می دهند:

(۳ – ۲)
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.