ازدیاد خلط سودا در درازمدت موجب سرطان می شود | بیماری

: ازدیاد خلط سودا در درازمدت موجب سرطان می شه ازدیاد خلط سودا در درازمدت موجب سرطان می شه دانستنیهای پزشکی ارسال دیدگاه۸۸۵ بازدید یه محقق طب اسلامی گفت: سرطان از دیدگاه ابوعلی سینا به وجود اومده به وسیله غلبه خلط سودا در بدنه و هر غذایی که غلبه خلط سودا رو در بدن زیاد کنه، می تونه موجب بروز سرطان شه.  سید محمدابراهیم ابراهیمی گفت: سرطان از دیدگاه ابوعلی سینا…

Read More >>

ازدواجی به رنگ پیری! | سالمندان

سرویس زناشویی آکا ایران – بخش دوران سالمندی: مجموعهدورانسالمندی برایازدواجسالمندانتلاشکنید   سالمندییکیازبحرانیتریندورانزندگیهرفردیاستزمانیکهفردکهنسالشدهوبهموجبآننیزمجبوراستازبسیاریازفعالیتهایدورانجوانیومیانسالیدستبکشدوبرایهمیشهخانهنشینشود،خانهایکهپیشازاین،فقطشبهاانتظارشرامیکشید بیگماندراینزمانبحرانی،خانهوتعلقاتعاطفیوابستهبهآنبیشازپیشنقشپررنگتریبهخودمیگیرند،احساسکفایتوشایستگیکهتابههمیندیروزبهطرقدیگریتامینمیشد،امروزبایدبهنوعیدیگرازجانبفردویاکساندیگرتامینشود،چراکهامروز،دیگرازآنمنبعتوجهسالهایقبل،خبرینیست،وحضوریکهمدممهربانمیتواندجایگزینمناسبیبرایاینامرباشداماگذرانایندورانبسیارسختوطاقتفرساخواهدبوداگردرآنخانهنههمسریباشدونهفرزندانی،اینوضعیتدقیقاهمانشرایطیاستکهضرورتازدواجسالمندانومیانسالانتنها،راکاملامحرزمیگرداندوصدالبتهنقطهاغازمشکلاتوتعصباترایجدربارهازدواجسالمنداننیزاست روانشناسانمعتقدند،سالمندانباازدواج،ارزشمندترینکانونتوجهوعاطفهرابدستمیآورند،موردمحبتواحترامکسیقرارگرفتنویاعزیززندگیکسیبودننهتنها ازشدتغمتنهاییودوریازفرزندانمتاهلیکههرکدامدرپیزندگیخودهستند،میکاهدبلکهباعثمیشودفرددرگذرانمابقیعمرخوداحساسکفایتورضایتداشتهباشد روانشناسانمیگویندآنچهکهیکسالمندراامیدواربهزندگیمیکندآناستکهمتفاوتازدیگرانزندگینکند،امابهراستیبرایاجتنابازحسمتفاوتنبودن درسالمند،پرهیزازتنهاییوایجادامیدبهزندگیدر سالمندانچهبایدکرد؟روانشناسانمعتقدندازدواجازجملهطرقیاستکهمیتواندآرامشرابهزندگیسالمندانبازگرداند،امااینپیشنهادمنطقی،ازنظربسیاریازافرادبخصوصفرزندانسالمندانامریمذمومتلقیمیشودکهگاه انجامآننیزمحالاستامابهراستیآیااطرافیانوفرزندانحقدارنددربارهآیندهزندگیسالمندانتصمیمبگیرند؟   بادیدگاهیتیزبین،ابعادمختلفازدواجمجددسالمندانویاعلتممانعتازانجامآنراموردتوجهقراردهید   لطفا،تفکرتانرازیرسوالببریدتغییرراازخودتانشروعکنیدبرایاینکارلازماستازژستمؤدبانهومتفکرانهخارجشوید،ذهنتانراازاندیشههایعرفیمتعصبانهوتحجریپاکسازیکنید،برداشتتانازتجدیدفراشسالمندانراتهیازتعابیرنامانوسوزنندهایچونپیریومعرکهگیری،دودازکندهبلندمیشهکنیدوبرایاصلاحآنحرکتکنید،تقلیدوتبعیتصرفازعقایددیگرانراکناربگذاریدکلاهیقاضیکنیدوخود،بهقضاوتبنشینیدبیشکشمامیتوانیدازدواجسالمندانرابانگاهیمتفاوتترازهمیشهببینید سپسبانگاهمنصفانهوفطرتمنشانهازدواجسالمندیوارکانآنرازیرسوالببریدبهتراستعقایدسنتیوموانعانجاماینامررا اینگونهموردبحثقراردهید   آیابهراستیازدواجسالمندان،کاریاشتباهاست؟چراعدهایآنراناپسندمیپندارند؟آیادلایلمطرحشدهدربارهاینناپسندی،علمیومنطقیاست؟آیاسالمندان،حقزندگیدوبارهندارند؟آیااطرافیان،بخصوصفرزندان،برایادامهزندگیفردبزرگسالیکهکاملاآگاهودانااستحقدخالتوتصمیمگیریدارند؟چهکسیازدواجسالمندانرانهیکردهاست؟آیاعدمازدواجسالمندان،قرارداداجتماعیاستکهنمیتوانآنراتغییرداد؟چهعاملیمانعتخطینکردنازاینعقیدهقراردادیمیشود؟آنموانعچیست؟چراآنهامانعمحسوبمیشوند؟ و   بادیدگاهیتیزبینوروشن،ابعادمختلفازدواجمجددسالمندانویاعلتممانعتازانجامآنراموردتوجهقراردهیداگرچهشایدنظرگاهجدیدتانباعرفوعقایدرایججامعهسنخیتنداشتهباشداماکاملاقابلتاملوبهلحاظمنطقیقابل پذیرشاست برایازدواجسالمندانتلاشکنیداگردرپاکسازیذهنواصلاحدیدگاهمتعصبانهتانموفقشویدوعمقنگاهتانراگسترشدهیدبیتردیدمیتوانیدادلههایمنطقیوعاقلانهایراجایگزینتوجیههایمبتنیبرعرفیکنیدکه معمولانیزاشتباههستندبهآنچهباورواعتقادیافتهایدایمانقلبیداشتهباشید بیگمانبهاینطریق،میتوانیددیگرانرانیزتحتتاثیراندیشهروشنفکرانهوعاقلانهخودقراردهیددربارهازدواجسالمندانبادیگرانسخنبگوئید،البتهصحبتصرفکافینیست،بهآنچهکهبرزبانمیآورید،عملنیزبکنیدمثلا،اگردراطرافیانخودسالمندیراسراغدارید،اوراترغیببهازدواجکنیدویابرایازدواجپدرومادرتنهایخودآستینبالابزنیداگرچهشایدبسیارسختاست،اماشمامیتوانیدیکیازمتولیانویامبلغاناینامرمهمباشید فرهنگسازیلازماستبرایمبارزهبااندیشههایغلطوبهاشتباهنهادینهشدهدرذهنافراددربارهازدواجسالمندان،نیازمندفرهنگسازیعمیقیهستیمفرهنگسازیهمهجانبهایکهنهتنهاباعثفروریختنقبحاینمسالهمیشودبلکهبسترفعالوپویاییرابرایاینامرنیز،بهوجودمیآوردواینمهمدستیافتنیخواهدبوداگرمتولیانفرهنگیمنالجملهرسانههااطلاعرسانیلازمهراداشتهباشندوهمهاقشارجامعه اعمازپیروجوانوزنومردرابانوعنیازهایدورانسالمندیآشناسازندبیشککسبآگاهیباعثمیشودنگاهمنفیبهازدواجسالمندانبهنگاهمثبتیتغییریابدکهابعادمعنویوعاطفیآنبیشازتوجهبهنیازجنسیوارضایآنموردتوجهقرارمیگیرد امیداستکهدرسالهایآینده،دیگرهیچسالمندیتمایلونیازکاملا طبیعیخودبهازدواجراانکارنکندواطرافیاننیز،ازازدواجفردسالمندبرداشتمنفینداشتهباشندوآنراامریغیرعادیونابهنجارتلقینکنندبیتردیداگرچنینفرهنگیدرجامعهمرسومشود،دیگرنهتنهاهیچسالمندیازابرازحقمسلمخوددرزندگی،احساسشرمنخواهدکردبلکهدرمواجههبااینپرسشچراتنهاییوازدواجنمیکنی؟،پاسخیرابیانمیکندکهبهحقیقتنشاندهنده باوراصلیویبه ازدواجوتمایلویاعدم تمایلبهآناست منبعتبیان   منبع :

Read More >>

ازدواج یکی از دلایل چاقی | تغذیه سالم

 دلایل چاقی چاقی تون می تونه دلیلای زیادی داشته باشه. بعضی از این دلایل، جزو دلایل مخفی واسه چاقی تونه. این دلیلای چاقی تون رو بشناسین. اگه فکر می کنین پرخوری و کم تحرکی، تنها دلایل زیاد شدن چربیای دورکمرتانه، در اشتباهید. و اما بعضی از دلیلای غیرعادی چاقی که مقصر اصلی هستن! این عوامل بر خلاف رژیم و دوندگی روی تردمیل باشگاه چاق تون می کنن: محرومیت از نور…

Read More >>

ازدواج کبوترانی که پرواز کردند.(شهید چمران) | سالمندان

    بابام بین آفریقا و چین تجارت می­کرد و من فقط خرج می کردم، هر طوری که می خواستم. پاریس و لندن رو خوب می­ شناختم، چون همه لباس ام رو از اون جا می خرید.   در دیداری که به اصرار امام موسی بالاترین جایگاه برگزار شد، ایشون به من گفت: «ما مؤسّسه ای داریم واسه نگهداری بچّهای یتیم. فکر می کنم کار در اون جا با روحیه…

Read More >>

ازدواج کبوترانی که پرواز کردند(شهید همت) | سالمندان

  شهید محمدابراهیم همت   در سال ۱۳۵۹، همراه بعضیا دیگه از خواهران که همه دانشجو بودیم، به صورت داوطلب به پاوه اعزام شدیم. در اون جا، همراه خواهران دیگری که در کانون فرهنگی سپاه و جهاد مستقر بودن، به کار معلمی و کمک رسانی در روستاهای دور و بر پاوه پرداختیم. حاجی هم اون زمان در سپاه پاوه بود.   مهرماه همون سال، پس از این که مأموریتم تموم…

Read More >>

ازدواج هایی که به طلاق منجر می شود | بیماری

: ازدواجایی که به طلاق منجر می شه انتخاب همسر و ازدواج یکی از مهمترین اقدامای حساس و مهم در زندگی افراده،واسه تشکیل یه ازدواج موفق باخبر شدن از مهارتای رابطه با جنس مخالف و چگونگی برخورد با همسر مهمه. واسه اینکه مرتکب این اشتباهات نشید، قبل از ازدواج حتماً به انگیزه هاتون خوب فکر کنین. اگه خود رو جزء یکی از دسته زیر می بینین، دوری از ازدواج در…

Read More >>

ازدواج های ناآگاهانه | بیماری

: این ازدواجا از پایه و ریشه مشکل دارن و نباید صورت می گرفتن و بیشتر ناآگاهانه صورت قبول می کنن. باید دنبال برنامه هایی باشیم که پیوند دوباره بین خونواده و جامعه بسازه. نهاد خونواده باید دوباره اجتماعی شه و این کار از راه دادن رنگ فرهنگی به مدیریت، برنامه ریزی و سیاست گذاری مربوط به خونواده صورت میگیره  ازدواج رو دستکاری کردن. نگاه جوانان عوض شده… پیرمرد این…

Read More >>

ازدواج های فامیلی عامل نقص ایمنی کودکان | بیماری

: معاون مرکزتحقیقات مشکل ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:بررسیای به عمل اومده در مورد مریضی مشکل ایمنی نشون میده که حدود دو سوم کودکان گرفتار به این مریضی حاصل ازدواج فامیلی هستن. : ازدواجای فامیلی عامل مشکل ایمنی کودکان آکا ایران: دکتر نیما رضایی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه در ایران زیادی ازدواج فامیلی خیلی بیشتر از کشورای غربیه، اضافه کرد:تقریبا یه سوم کودکان متولد شده در ایران…

Read More >>

ازدواج های خویشاوندی مهم ترین عامل افزایش این بیماری است | بیماری

یه فوق تخصص ایمونولوژی با بیان اینکه الان ۲۰۰۰ مریض گرفتار به "مشکل سیستم ایمنی" در سطح کشور وجود دارن، تاکید کرد: ازدواجای خویشاوندی مهم ترین عامل افزایش تعداد مبتلایان به مشکل ایمنیه که به دلیل درمانای بسیارگران قیمت، بیماران نیازمند پشتیبانی مددکاران اجتماعی هستن. سلامتآکا ایران دکتر اصغر آقامحمدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مشکل ایمنی مریضی ژنتیکی، دارای سابقه ۶۰ ساله تشخیص و درمانه و…

Read More >>

ازدواج های به وصال نرسیده! | بیماری

آکایران :ماهنامه سپیده دانایی – زهره شیرافکن*: «نه ماهه که ازدواج کردم، نمی تونم رابطه کامل داشته باشم. حدود دو سال ازدواج کردم و هنوز باکره هستم. این مشکل بدجور رو اعصابم تاثیر گذاشته. کارم شده گریه. چون واقعا من و شوهرم عاشق هم هستیم. هول و ترس دارم زندگیم خراب بشه.». «من ۹ ساله ازدواج کردم و واژینیسموس دارم دارم و هنوز دخول نداشتیم. دیگه نمی دونم جواب خونواده…

Read More >>