با عنوان : مطالعه الگوی اظهار ژنی آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

 دانشکده کشاورزی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی کشاورزی،گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی

 عنوان:

مطالعه الگوی اظهار ژنی آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز (PAL) در ریشه ی گیاه نیشکر

(  (Saccharum Lofficinarumتحت تنش شوری

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدرضا تابنده

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر پیمان فروزش

جناب آقای دکتر شهرام رضوان بیدختی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: مقدمه 2
فصل دوم: تاریخچه نیشکر در ایران و جهان 6
2- تاریخچه نیشکر در ایران و جهان 7
1-2 تاریخچه نیشکر در جهان 7
2-2 تاریخچه نیشکر در ایران 7
3-2 اکولوژی نیشکر
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
9 4-2 مورفولوژی نیشکر

10 1-4-2 ریشه

10 1-1-4-2 ریشه های سطحی

10 2-1-4-2 ریشه های میانی

10 3-1-4-2 ریشه های عمیق

10 2-4-2 ساقه

10 3-4-2 برگ

11 4-4-2 گل

11 5-2 زمان کاشت قلمه های نیشکر

11 6-2 محصولات جانبی نیشکر

12 7-2 ارقام تجاری نیشکر

12 1-7-2 رقم CP48-103

12 2-7-2رقمCp57-614

12 3-7-2 رقم Cp65-315

13 4-7-2 رقم Cp69-1062

13 5-7-2 رقم Cp70-321

13 6-7-2 رقم Sp70-1143

14 7-7-2 رقم Cp73-21

14 8-7-2 رقم IRC99-01

14 8-2 بیماری های نیشکر

15 9-2 بیماریهای نیشکر ایران

15 1-9-2 بیماریهای عفونی

15 2-9-2 بیماریهای غیرعفونی

16 10-2 تنش های گیاهی

16 11-2 فیزیولوژی تنش های گیاهی

17 12-2 تنش های گیاهی از نظر موقعیت جغرافیایی و زیست محیطی در ایران

17 13-2 تنش شوری

18 14-2 علائم خسارت زای شوری

19 15-2 اثرات شوری بر گیاه نیشکر

20 16-2 مبانی سمیت سدیم

22 17-2 مکانیسم های تحمل شوری

23 18-2 سازوکارهای تحمل به شوری

24 19-2 سازگاری کل گیاه به تنش شوری

27 1-19-2 تنظیم انتقال Na به اندام هوایی

27 20-2 مسیرهای اولیه ورود به ریشه

28 1-20-2 مسیر حساس به Ca

28 2-20-2 مسیرهای غیرحساس به Ca

29 3-20-2 مسیر انحرافی

29 21-2 دقع Na به خارج از ریشه

30 1-21-2 کنترل میزان برداشت خالص

30 2-21-2 کنترل بارگیری آوند چوب

31 22-2 عوامل موثر در مقاومت گیاهان به شوری

31 23-2 مطالعات سلول شناختی و ژنتیکی

31 24-2 آنزیم فنیل آلانین آمونیا- لیاز

32 25-2 روش های ارزیابی اظهار ژن

34 1-25-2 روش لکه گذاری نورترن

35 2-25-2 ارزیابی حفاظت در برابر R-Nase

35 3-25-2 هیبریدیزاسیون درجا

36 4-25-2 روش RT-PCR

36 5-25-2 روش PCR در زمان حقیقی

36 6-25-2 اصول PCR در زمان حقیقی

37 7-25-2 روش های مختلف آزمون PCR در زمان حقیقی

39 1-7-25-2 روش مبتنی بر کاربرد رنگ های فلئورسنت آزاد

39 2-7-25-2 روش های مبتنی بر پروب

40 3-7-25-2 پروب های هیدرولیز شوند یا TaqMan

40 4-7-25-2 پروب های هیبرید شونده

41 26-2 اصول کاربرد PCR در زمان حقیقی در ارزیابی های کمی

42 27-2 روش عمومی برای محاسبه ی نسبت سنجش نسبی اظهار ژن

43
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
فصل سوم: مواد و روشها

44 1-3 وسایل مورد بهره گیری

45 2-3 مواد مورد بهره گیری

45 3-3 روش کار

45 1-3-3 نمونه گیری

45 2-3-3 استخراج RNA

46
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
1-2-3-3 محلولهای مورد نیاز

46 4-3 واکنش سنتز CDNA (RT)

47 1-4-3 روش ساخت CDNA

47 5-3 واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)

48 1-5-3 روش تهیه محلول (PCR)

48 2-5-3 تهیه ی ژل و ارزیابی محصول PCR

49 3-5-3 روش تهیه ی محلول TAE

49 4-5-3 ساخت رنگ بارگذاری

49 5-5-3 بارگذاری نمونه ها

49 6-3 ارزیابی مقایسه کارایی تکثیرژن کنترل داخلی (GaPDH) و ژنPAL

50 7-3 واکنش PCR در زمان حقیقی

50 1-7-3 روش انجام PCR در زمان حقیقی

50 2-7-3 روش تهیه محلول PCR در زمان حقیقی

50 8-3 مطالعه مقایسه ای اظهار ژن ها

51 9-3 واکاوی آماری داده ها

51 فصل چهارم: نتایج

52 1-4 تعیین کارایی تکثیر ژن PAL و GAPDH

53 فصل پنجم: بحث

60 پیشنهادات

65 منابع فارسی

66 منابع خارجی

67

چکیده :

آنزیم فنیل آلانین (PAL) یکی از مهمترین آنزیمها در مسیر تولید پروپانوئیدها در گیاهان می باشد که تأثیر کلیدی در تولید این ترکیبات دارد. اظهار ژن PAL در پاسخ به طیف وسیعی از محرک های محیطی شامل اشعه ی فرابنفش، دمای بالا و سایر شرایط تنشی افزایش می یابد. در این مطالعه تغییرات اظهار ژن و فعالیت آنزیم PAL در ریشه، ساقه و برگ در نیشکر تحت 3 تیمار تنشی ds/m 5/3-5/2 و 6/3-6 و 1/6-8 ارزیابی گردید. بمنظور ارزیابی اظهار ژن PAL از روش PCR زمان حقیقی رنگ SyberGreen و روش مقایسه ای ΔΔCt بهره گیری گردید. همچنین ژن GAPDH بعنوان کالیبراتور در نظر گرفته گردید. میزان فعالیت آنزیم بر اساس تغییر فنیل آلانین به ترانس سینامیک اسید و با بهره گیری از روش اسپکتروفتومتری سنجیده گردید.

نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش میزان شوری میزان اظهار ژن PAL و فعالیت آن در بافت ریشه افزایش پیدا نمود. تغییرات یکسانی در بافت برگ و ساقه در پاسخ به شوری در اظهار ژن و فعالیت آنزیم نظاره گردید. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش میزان شوری میزان اظهار ژن PAL و فعالیت آن در بافتهای مختلف نیشکر افزایش می یابد.

واژه های کلیدی: فنیل آلانین آمونیا لیاز، تنش شوری، نیشکر

نیشکر (Saccharum officinarum L.)از گونه Andropogoneae و جزء خانواده گندمیان و جزء گیاهان C4 بطور وسیعی در اطراف زمین در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت می گردد. نیشکر بعنوان منبع شکر و بسیاری فراورده های دیگر دارای اهمیت اقتصادی بالائی می باشد و در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی از نقطه نظر راندمان تثبیت انرژی در واحد سطح در درجه اول اهمیت قرار دارد. نیشکر حدود 45 تن وزن خشک و 22 تن شکر در هکتار در سال تولید می کند.

بخش جلگه اى خوزستان به علت دارا بودن شرايط مناسب مانند: خاكهاى رسوبى(علی رغم وجود املاح شور)آب كافي، آفتاب درخشان روزهاى طولانى تنها منطقه در ایران می باشد که نیشکر در آنجا بصورت انبوه کشت می گردد، بنا به گفته بسيارى از مورخين رواج كشت نيشكر در ايران از زمان اشكانيان شروع شده می باشد و اوج اهميت نيشكر در خوزستان را قبل از اسلام و دوره ساسانيان بايد جست.

اجرای طرح توسعه نیشکر در خوزستان آثار اقتصادىازجمله تامين شكر، كاغذ، تخته صنعتى (MDF)، فراهم آوردن امكانات توليد گوشت قرمز با بهره گیری از خوراك دام توليدى، توليد محصولات بيوتكنولوژى ( مانند خمير مايه، الكل و غيره ) و اشتغال زائی را در پی داشته می باشد.

یکی از معضلات کشاورزی ایران شوری اراضی می باشد. حدود 10 درصد خاکهای ایران را خاکهای شور و سدیمی تشکیل میدهند.افزایش میزان هدایت الکتریکی خاک به بیش از 2 دسی زیمنس بر متر به عنوان شاخص شوری آب مطرح می باشد. گیاهان مقاوم به شوری در طبیعت به طرق مختلفی نسبت به این مشکل سازگاری یافته اند که شامل دامنه ای از تغییرات ریخت شناسی آناتومیکی و فیزیولوژیک می باشد. غالبا گیاهان باساخت ترکیبات مختلف بویژه ترکیبات پلی فنولی فشار اسمزی را تنظیم و پیش روی شوری مقاومت می کنند (برزگر و همکاران 1379).

کاهش آب رودخانه کارون در سالهای اخیر توام با افزایش سطح شوری خاکهای منطقه اثرات زیانباری بر صنعت کشت نیشکر بویژه کاهش تولید داشته می باشد. اثر شوری بر عملکرد نیشکر با تفاوتهای نسبت به واریته های مختلف در مناطق جهان امری قطعی و بدیهی می باشد. در گیاه نیشکر نیز شرایط مشابهی حاکم می باشد. ساخت املاحی زیرا تری متیل سولفونیو پروپیونات،. فری پولین و بعضی ترکیبات فنولیک در برگهای نیشکر تحت تنش اسمزی گزارش شده می باشد. نیشکر در ردیف گیاهان حساس به شوری قرار گرفته و حد آستانه آن ds/m 7/1 می باشد.بین افزایش شوری و رشد و تولید محصول نیشکر ارتباط معکوس هست. تنش شوری در نیشکر فرق و طویل شدن میانگره ها و ذخیره قند را در آنها تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد که به ازا هر واحد افزایش در EC (ds/m) [1]سبب کاهش 9/5 تنی محصول در هکتار می­گردد. در تحقیقات انجام شده درهفت تپه ایران مشخص شده می باشد­که درمحدوده شوری بین 4-2 افت شدید عملکرد نیشکر اتفاق می­افتد. با این حال تفاوت گسترده­ای در پاسخ واریته های مختلف به شوری و میزان حساسیت و مقاومت آنها در ایران بدست آمده می باشد (شکوه فر و همکاران، 1388) .

با در نظر داشتن اینکه آنزیم[2] pal یک آنزیم تنشی و یکی از مهمترین آنزیم های مهم گیاه در تولید فرآورده های فنولی تنظیم کننده فشار اسمزی هستند. به نظر میرسد شناسایی تغییرات اظهار ژن این انزیم در برابر تغییرات شوری بتواند شاخص دقیقی از پاسخ میزبان به این تنش را ایجاد نماید و بتوان بر اساس تغییرات اظهار این آنزیم نسبت به شناسایی ارقام مقاوم اقدام نمود.

آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL, EC4.3.1.5) اولین واکنش درمسیر بیوسنتز فنیل پروپانوئید را کاتالیز می کند و ال- فنیل آلانین را بصورت غیر اکسیداتیو دآمینه می کند. طی آن ترانس سینامیک اسید و یون آمونیم شکل می گیرد که ترانس سینامیک اسید پیش ساز ترکیبات متعددی مانند ترکیبات محافظ اسمزی می باشد.

در گیاهان پیشرفته ترانس سینامیک اسید پیش ساز طیف وسیعی از مشتقات فنیل پروپانوئیدها از قبیل فلاونوئید[3]، استیلبن ها[4]، کومارین ها[5]، چوبها، چوب پنبه ها، سایر ترکیبات فنلی دیواره، استرها و آمیدهای محلول و بعضی از آلکالوئیدها می باشد PAL ، سنتز و تجمع این ترکیبات در بافتها و گیاهان مختلف را تنظیم می کند و به این دلیل بطور مستقیم در تنظیم سیستم گردش، تجمع چوب و پاسخ پیش روی تخریب مکانیکی و عوامل بیماری زا دخالت دارد. این آنزیم به عنوان آنزیم اساسی در پدیده چوبی شدن دارای بیشینه مطالعات آنزیمی در ارتباط با متابولیسم ثانویه در گیاهان می باشد و حدود یک درصد از کل پروتئین سلول گیاهی را تشکیل می دهد.

PALدر بسیاری گیاهان به عنوان یک ترکیب تترامر که توسط خانواده ژنی کوچکی با چهار عضو در آرابیدوپسیس (4PAL -1PAL) کد می گردد. PAL یکی از اولین ژنهای تدافعی گیاهان تشخیص داده شده می باشد که بوسیله تنش های محیطی و عوامل بیماری زا تحریک می گردد، همچنین نور، فیتوکروم و تنظیم کننده های رشد اظهار این ژن را تحت تاثیر قرار می دهند.

میزان آنزیم PAL در گندمیان ازجمله ذرت غلظت بالائی در مقایسه با سایر گیاهان دارد.

نظربه اهمیت اقتصادی و صنعتی نیشکر در کشور و معضلات اخیر این صنعت در ارتباط با افزایش شوری آب کارون در سالهای اخیر توام با کاهش تولید ناشی از این تنش ارزیابی شاخص های بیولوژیک پاسخ و شناسایی واریته های مقاوم بر اساس تفاوتهای بیولوژیک مولکولی ضروری می باشد. با در نظر داشتن اهمیت انزیم PAL در رشد و نمو و تولید ترکیبات بیولوژیک متعدد بویژه اسمو محافظ ها و عدم وجود اطلاعاتی در این خصوص بویژه در مورد گیاه نیشکر مطالعه مذکور طراحی گردید.

در این پژوهش تغییرات اظهار ژن انزیم PAL در بافت ریشه واریته های نیشکر مقاوم به شوری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که به مقصود مطالعه ی گسترده تر این پژوهش سنجش تغییرات اظهار این انزیم در بافت های ساقه و برگ نیز مورد مطالعه قرار گرفت که احتمالا نتایج حاصل از این پژوهش را می توان به مقصود شناسایی ارقام مقاوم به شوری بهره گیری نمود.

  1. تاریخچه نیشکر در ایران و جهان

1-2. تاریخچه نیشکر در جهان

در ارتباط با خاستگاه [6]اولیۀ نیشکر، نظرات مختلفی هست. بعضی ها خاستگاه اولیۀ نیشکر را شرق هندوستان و قسمت های شمالی خلیج بنگال و بعضی نخستین پایگاه آن را چین و تعدادی نیز زادگاه آن را جزایر اقیانوس آرام ( جزایر گینۀ نو) می دانند. انتقال اولیۀ نیشکر از قسمت های جنوبی اقیانوس آرام به جزایر گینه و کالدونیای جدید بوده، در حالیکه انتقال ثانویۀ آن از جنوب اقیانوس آرام به غرب و شمال غرب آسیا تا هندوستان و شبه جزیرۀ مالی و برمه صورت گرفت. بطور کلی یک منطقۀ مشترک آسیائی- استرالیائی برای منشا نیشکر قابل ارائه می باشد. حد فاصل این منطقۀ مشترک از برونئو و جاوه در اسپانیا تا گینۀ نو در استرالیا می باشد. حوزۀ آسیائی معرفی شده برای منشا نیشکر، بزرگترین حوزۀ ژنتیکی این گیاه بشمار می رود که شامل جزایر سوماترا، سواندا، جاوه، برونئو و جزایر متعدد اقیانوس آرام بوده که تا شرقی ترین نقطۀ جزیرۀ مالی امتداد دارد، در حالیکه مهمترین منطقه در حوزۀ استرالیائی تنوع ژنتیکی نیشکر جزیرۀ گینۀ نو می باشد. مطالعات نشان داده که حوزۀ فیلیپین- مالزی نیز از مناطق مهم تنوع ژنتیکی نیشکر در محدودۀ مشترک آسیائی- استرالیائی آن بشمار می آید. به هر حال شواهد تاریخی دال بر آن می باشد که این گیاه از 1500 سال پیش از میلاد مسیح در هندوستان کشت می شده و این هندی ها بوده اند که برای اولین بار توانسته اند شکر سرخ غیر متبلور( گور) را از نیشکر بدست آورند. زراعت نیشکر از هندوستان به سمت شرق تا چین توسعه پیدا نمود و در حدود قرن چهارم قبل از میلاد مسیح به سمت غرب هند تا ایران گسترش پیدا نموده و از همان زمان کشت آن در خوزستان مرسوم گشت. از اوائل قرن هشتم میلادی مقارن با اواخر قرن اول هجری، نیشکر از ایران به مصر برده گردید و از این طریق به سوریه نیز وارد گشت. این گیاه در حدود اواسط قرن هشتم میلادی توسط مسلمانان به اسپانیا برده گردید و از آنجا به سایر مناطق تحت تصرف مسلمانان در جنوب اروپا توسعه پیدا نمود. پس از خروج مسلمانان از اروپا، نیشکر به جزایر آزوور و قناری در اقیانوس اطلس برده گردید. در اواخر قرن پانزدهم میلادی، کریستف کلمب در دومین سفر دریائی خود به آمریکا، نیشکر را از جزایر قناری به سنت دومنیکن برد و بدین طریق این گیاه به قارۀ امریکا نیز راه پیدا نمود (راهدار، 1383 ).

2-2 تاریخچه نیشکر در ایران

استان خوزستان از دیرباز مهد کشت نیشکر ایران بوده و نام فعلی آن نیز که به معنی شکرستان می باشد، برگرفته از سوابق دیرینه کشت این گیاه می باشد. مانند دلایلی که باعث استقرار این گیاه در منطقه شده، وجود خاک های حاصلخیز، آب فراوان، درجه حرارت مناسب و نور کافی می باشد (میرشکاری، 1381). بعضی از مورخین عقیده دارند که برای اولین بار نیشکر در زمان داریوش اول در اوایل قرن هفتم قبل از میلاد مسیح از هندوستان به ایران انتقال یافته می باشد. نکته جالب آنکه استخراج شکر خام از نیشکر و تصفیه آنرا نیز به ایرانیان نسبت می دهند. بر این اساس شکر ایران، عربستان، حجاز و حتی ترکستان از طریق منطقه خوزستان تأمین می‌گشت. پس از ورود اسلام به ایران و تخریب هایی که در واحدهای زیر بنایی مانند سد معروف شادروان شوشتر وارد آمد، کشت این گیاه رو به افول گذاشت و اوج این فاجعه در زمان استقرار حکومت عباسیان در ایران حادث گردید که در اقدام بسیاری از مزارع نیشکر کاری به شوره زار مبدل گشت و کار به جایی رسید که شکر ایران در قرن پنجم از مصر تأمین می گردید. احیای مجدد کشت نیشکر ایران به سال 1316 هجری شمسی برمی گردد که دولت ایران تصمیم به احیای این زراعت نمود.  برای استقرار این گیاه در منطقه خوزستان قلمه هایی از کشورهای اندونزی، هند و مصر وارد و در منطقه آهودشت، اهواز و حمیدیه کشت شدند. در سال 1320 مساحت تحت کشت نیشکر ایران به 300 هکتار رسید و واکاوی کیفیت شربت آنها نیز امیدوار کننده بود که متأسفانه بدلیل کارشکنی شرکت سابق نفت    ایران – انگلیس و شروع جنگ جهانی دوم باعث گردید که مبادرت به احداث کارخانه تولید شکر نگردد. در سال 1328 سازمان برنامه و بودجه مجدداً در صدد انجام آزمایش نیشکر در خوزستان گردید. از کشورهای صاحب نام نیشکر کار مانند آمریکا ، برزیل ، آرژانتین ، کوبا و … قلمه هایی را وارد و در اراضی شمال خوزستان کشت نمود. این اقدامات در سال 1330 با همکاری سازمان خواروبار کشاورزی جهانی (FAO)[7] تکمیل و نتیجه گرفته گردید که خوزستان محل مناسبی جهت کشت نیشکر می باشد . در نهایت اولین کارخانه قند نیشکری ایران در سال 1340 در هفت تپه به بهره برداری رسید (بنی عباسی و پور مرعشی ،1366).

با اتکا به نتایج قابل قبولی که از فعالیت کشت و صنعت هفت تپه به دست آمد، کار مطالعات دومین واحد کشت و صنعت نیشکر ایران در سال 1350 آغاز و پس از چند سال،  فعالیت اجرایی آن در سال 1354 شروع گردید. اولین بهره برداری این شرکت که کشت و صنعت کارون نامیده گردید در سال 1356 اتفاق افتاد. در حال حاضـر بزرگترین واحـد کشت و صنعت نیشکر خاورمیانه به حساب می آید. با عنایت به آثار مثبت وجود شرکت های کشت و صنعت در رونق اقتصادی و ارتقاء شرایط اجتماعی منطقه بخصوص بحث اشتغال زایی آن که به نحوی مدیون صنایع جانبی آن نیز می باشد.  مطالعات دیگری جهت توسعه نیشکر در قالب 7 واحد کشت و صنعتی جدید، 2 واحد در شمال اهواز و 5 واحد در جنوب آن، از سال 1365_1363توسط صندوق مطالعات نیشکر انجام پذیرفت .در نهایت منجر به آغاز عملیات اجرایی این واحدها بتدریج از سال 1370 گردید. در حال حاضر 6 واحد از آنها به نام های کشت وصنعت امام خمینی (ره)، امیرکبیر، سلمان فارسی، دعبل خزائی، میرزاکوچک خان و فارابی به بهره‌برداری رسیده اند. فعالیت کشت و صنعت دهخدا نیز که از سال 1389 با جدیت آغاز شده، منتج به شروع بهره برداری آن در سال 1390 گردیذ. از طرفی همزمان با آغاز فعالیت های اجرائی شرکت توسعه نیشکر، واحدی دیگر بنام کشت و صنعت میان آب در سطحی معادل 5000 هکتار به بهره برداری رسیده، منتهی در حال حاضر فاقد کارخانه بوده و سالانه حدود 3 تا 2 هزار هکتار از اراضی خود را به زیر کشت نیشکر و مابقی را تحت کشت سایر محصولات کشاورزی برده و در نهایت محصول نیشکر خود را به کشت و صنعت های کارون و هفت تپه تحویل می دهد(راهدار، 1383).

3-2 اکولوژی نیشکر

نیشکر گیاه خاص مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیری می باشد در نواحی که میانگین حرارت ماهیانه طی سال حدود 20 درجه سانتیگراد می باشد، کشت و کار آن امکان پذیر می باشد. درجه حرارت متوسط برای رشد و نمو و ساختن قند کافی در ساقه ها لازم می باشد بین 30 درجه تا 34 درجه می باشد. حرارت روی جذب آب توسط گیاه تاثیر زیادی دارد بطوریکه در حرارت 30 تا28 درجه جذب اب حداکثر می باشد و در حرارت 10 درجه جذب آب به شدت کاهش می یابد جذب عناصر غذایی هم تابع درجه حرارت می باشد بطوریکه در حرارت زیر 19 درجه جذب ازت انجام نمی گردد. حرارت روی جوانه زنی قلمه ها نیز تاثیر دارد بطوریکه بهترین حد جوانه زنی در درجه حرارت 34 درجه می باشد. حداقل حرارت برای جوانه زنی قلمه ها 12 درجه می باشد نیشکر در حرارت کمتر از 20 درجه پنجه نمی زند اما با افزایش حرارت پنجه زنی افزایش می یابد. حرارت پنجه زنی بعضی از ارقام حدود 32 درجه می باشد و تنها عامل محدود کننده ی رشد نیشکر سرما و خشکی می باشد بطوریکه اگر حرارت به صفر یا زیر صفر برسد در مدت 24 ساعت جوانه های انتهایی آسیب می بینند و اگر یک هفته ادامه داشته باشد تمام اندام های هوایی از بین می طریقه. نیشکر برای رشد و نمو خود نیاز به رطوبت فراوان دارد یک بوته کامل نیشکر روزانه حدود 4 لیتر آب تبخیر می کند (میرشکاری، 1381). جذب عناصر غذایی تابع میزان رطوبت خاک می باشد نیشکر در 6 ماه اول رشد و نمو به حرارت و رطوبت مناسب نیاز دارد. البته رطوبت بیش از اندازه مضر می باشد. نیشکر برای رشد و نمو به 50 تا 30 هزار متر مکعب آب نیاز دارد. ضریب تبخیر و تعرق نیشکر حدود 200 تا 150 لیتر آب می باشد. در سال اول معمولا حدود 30 مرتبه آبیاری نیاز دارد .در هر مرتبه 200 تا 100 میلی متر آب نیاز دارد. فواصل آبیاری در ماه های تیر و مرداد هر هفت روز یکبار و در شهریور ماه به بعد فواصل دور آبیاری 25 تا 20 روز خواهد بود. خاک های عمیق با بافت متوسط تا نیمه سنگین برای نیشکر مفید می باشد. نور یکی دیگر از عوامل محیطی می باشد که روی پنجه زدن و رشد و نمو نیشکر مفید می باشد. در روز های خیلی کوتاه نیشکر به گل می رود . هوای ابری به مدت طولانی باعث نرمی ساقه های نیشکر می گردد. یکی دیگر از عوامل محیطی که روی رشد و نمو در نیشکر و کلا در نباتات تاثیر دارد باد می باشد. بطوریکه باد شدید در مزارع نیشکر باعث شکستگی و ورس[8] نیشکر می گردد (خواجه پور،1385).

تعداد صفحه :84

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com