با عنوان : مطالعه اثر قارچ میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته زراعت(M.S.C)

عنوان

مطالعه اثر قارچ میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جو در منطقه مجن

استاد راهنما

آقای دکترجعفر مسعود سینکی

اساتید مشاور

آقای دکترداوود حبیبی- آقای دکتر قنبر لائی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
1-1 مقدمه 2
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
1-2 کلیات جو

6 1-3 مشخصات گیاه شناسی

6 1-4 درجه حرارت

7 1-5 نیاز کودی جو

8 1-6 آبیاری

8 1-7 برداشت

9 فصل دوم: مطالعه منابع

10 2-1 مقیاس BBCH

11 2-2 کود زیستی

11 2-3 قارچ مایکوریزا

12
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
2-4 انواع میکوریزا

13 2-5 فواید همزیستی میکوریزایی

14 2-5-1 میکوریزا و افزایش جذب عناصر غذایی

14 2-5-2 میکوریزا و بهبود جذب آب

15 2-5-3 میکوریزا و جذب مواد غذایی و تاثیر بر عملکرد و اجزا عملکرد

16 2-5-4 کاهش از بین رفتن نهال ها در جابجایی

17 2-6 هیومیک اسید

17 2-6-1 خواص هیومیک اسید

19 2-6-2 هیومکس

20 2-7 ریزمغذی ها

20 2-7-1 بیومین

21 2-8 اثر محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین بر عملکرد و اجزا عملکرد

21 2-9 اثر اسید هیومیک بر ماده خشک

23 2-10 اثر اسید هیومیک و بیومین بر عناصر، آنزیم ها، فتوسنتز

23 فصل سوم: مواد و روشها

26 3-1 زمان و محل اجرای آزمایش

27 3-2 ویژگی های خاک محل آزمایش

27 3-3 مشخصات طرح آزمایشی و عملیات اجرایی

27 3-4 صفات مورد مطالعه

28 3-5 صفات زراعی و مورفولوژیک

28 3-6 صفات فیزیولوژیک

28 3-6-1 سنجش پرولین

28 3-6-2 سنجش پروتئین

29 3-6-3 سنجش فسفر

29 3-6-4 سنجش رنگیزه ها

30 3-6-5 سنجش پتاسیم

30 3-6-6 سنجش خاکستر

31 3-6-7 سنجش کربوهیدرات

31 3-6-8 محاسبات آماری

32 فصل چهارم: نتایج و بحث

33 4-1- صفات مورفولوژیک

34 4-1-1- طول ساقه

34 4-1-2- سطح برگ

35 4-1-3- وزن تر ساقه

35 4-1-4- وزن خشک ساقه

4-1-5- وزن تر برگ

4-1-6- وزن خشک برگ

36

37

37 4-2- صفات فیزیولوژیک

40 4-2-1- کلروفیل a

40 4-2-2- کلروفیل b

40 4-2-3- کلروفیل کل

41 4-2-4- کارتنوئید

42 4-2-5- خاکستر

42 4-2-6- فسفر

43 4-2-7- پتاسیم

44 4-2-8- پروتئین

45 4-2-9- کربوهیدرات

46 4-2-10- پرولین

46 4-3- عملکرد و اجزای عملکرد

51 4-3-1- طول سنبله

51 4-3-2- تعداد بوته در متر مربع

52
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
4-3-3- تعداد دانه در سنبله

53 4-3-4- وزن هزار دانه

53 4-3-5- عملکرد

54 4-4- همبستگی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و اجزای عملکرد جو

57 نتیجه گیری کلی

59 پیشنهادات

59 منابع

60 پیوست ها

72

چکیده لاتین

چکیده

به مقصود مطالعه اثرات محلول پاشی کودهای آلی و کاربرد میکوریزا بر ارقام جو بهاره آزمایشی در سال زراعی 92-91 در شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود اجرا گردید. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و دو رقم جو بهاره(مجن، کلاته)، قارچ میکوریزا در دو سطح (بهره گیری از قارچ، عدم بهره گیری از قارچ) و محلول پاشی در چهار سطح (شاهد(عدم بهره گیری)، هیومیک 100%، بیومین 100%، هیومیک +بیومین 50%+50% ) در نظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که اعمال قارچ میکوریزا و محلول پاشی در زراعت جو بر کلیه صفات زراعی و مورفولوژیک گیاه به غیر از سطح برگ در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. همچنین بهره گیری از قارچ میکوریزا باعث افزایش میزان خاکستر، فسفر، پروتئین، کلروفیل a و b و کل و کارتنوئید گردید، محلول پاشی 100%بیومین و هیومیک+بیومین تاثیر بیشتری بر افزایش انواع رنگیزه ها داشت. مطالعه ها نیز نشان داد که رقم محلی مجن در صفاتی از قبیل طول ساقه، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک برگ،پتاسیم، پرولین، وزن هزار دانه و در نتیجه عملکرد بیشترین مقدار را کسب نمود. نتایج محلول پاشی نیز نشان داد که محلول پاشی هیومیک باعث افزایش وزن هزاردانه (89/44 گرم) گردید. محلول پاشی هیومیک +بیومین در بیشتر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و اجزا عملکرد دانه به غیر از بعضی از صفات مورد مطالعه شامل طول ساقه، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، پرو تئین و کربو هیدرات بیشترین میزان را حاصل گردید. نتایج این ازمایش نشان می دهد که کودهای آلی و قارچ میکوریزا اثرات مثبتی بر صفات مورد آزمایش داشتند.

کلمات کلیدی: ارقام جو، کودها آلی، میکوریزا، صفات زراعی، فیزیولوژیک

 -1 مقدمه

کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی می باشد که در جهت منافع بشر بوده، کارایی بیشتری دراستفاده از منابع داشته و با محیط در توازن می باشد، به تعبیری کشاورزی پایدار بایستی از نظر اکولوژی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر، از نظر اجتماعی مطلوب و از نظر فرهنگی مورد قبول و قابل اجرا باشد (کهنسال و زارع،1378).

همچنین کشاورزی پایدار نیازمند تعهد و تغییر ساختارهای عمومی سیاسی، نهادهای دولتی، هنجارها و ارزش های اجتماعی و فرهنگی می باشد، به تعبیری دیگر می توان گفت که کشاورزی پایدار به معنای استفادهاز مناسب ترین روش تولید، مطابق با اکوسیستمهای طبیعی و همچنین با بیشترین میزان تولید، در کشاورزی می باشد در حالی که در کشاورزی تجاری برای نیل به اهداف تولید کوتاه مدت از نهاده های کشاورزی به گونه بی رویه بهره گیری می گردد، این نهاده ها شامل کود، سم، زمین، آب، نیروی کار، سرمایه و فناوری می باشد که بهره گیری های بی رویه از هرکدام، ناهنجاریهایی را به دنبال دارد با افزایش روزافزون جمعیت و نیازهای فراوان آنان مانند غذا، کشاورزی به روشهای ابتدایی و سنتی با بازدهی کم، دیگر جوابگو نیست، در طی سالهای گذشته با قطع درختان جنگلی و از بین بردن مراتع، سطح زیر کشت زمین های زراعی افزایش و با بهره گیری از تکنولوژی های صنعتی و روشهای جدید کشاورزی تا حدودی این نیازها برآورده شده می باشد، به کارگیری روشهای شیمیایی و مکانیکی هرچند توانست کشاورزی را رونق دهد، اما جاذبه های منافع کوتاه مدت کشاورزی تجاری به سیستم حساس و آسیب پذیر خاک، این اجازه را نداد که بگوید: چه مدت می توان ازاین روش کشاورزی بهره گیری نمود (کروز[1]،2004).

در کشاورزی تجاری بااستفاده بی رویه و نامتعادل از کودها و سموم که تخریب خاک و از بین رفتن موجودات خاکزی را در پی داشت، توان تولید و حاصلخیزی خاک کاهش یافته و نتیجه این روش کشاورزی، پایین آمدن کیفیت محصولات می باشد (ساد[2]،2007).

به گونه کلی بایستی گفت: کشاورزی پایدار از اهدافی می باشد که بایستی هرچه سریعتر به آن دست پیدا نمود و با استمرار آن نیاز به مواد شیمیایی گران و مخرب را کمتر نمود و با حفاظت از محیط زیست، موجودات و سلامتی جوامع زیستی از طریق برنامه ریزی دقیق، کشاورزی پایدار را حاصل نمود تا نسل های آینده بتوانند از شرایط مناسب محیطی برخوردار شوند و از نعمتهای آن بهره جویند، با در نظر داشتن عوامل و متغیرهایی نظیر ویژگیهای خاص الگوی زراعی، تناوب زراعی،تقویم عملیاتهای زراعی، تقویم آبیاری محصولات مختلف رایج، طیف وسیع ترکیبات کشت نباتات زراعی، محدودیت زمین های قابل کشا و رقابت جدی محصولات در کسب آب مورد نیاز بهترین روشی که در برگیرنده اطلاعات فوق برای مطالعه رفتارهای زارعین و ارائه راههای بهینه سازی این فعالیت ها می باشد (باقریان و همکاران،1386).

واژه میکوریز به معنی همزیستی بین قارچ و ریشه گیاه می باشد، امروزه محققین و پژوهشگران توجه قابل ملاحظه ای به دلیل افزایش در رشد گیاهان، افزایش میزان محصول و بهره گیری از آن به عنوان کود بیولوژیک دارند، هیفهای قارچ میکوریز آربوسکولار با نفوذ به درون بافت میزبان در لایه کورتکس ریشه میزبان گسترش می یابند و مواد وورد نیاز خود را از گیاه جذب می کنند و در عوض با گسترش شبکه مسیلیومی خود در خاک جذب عناصری از قبیل کلسیم، سدیم، فسفر، نیتروژن، منیزیم، آهن، منگنز و کربن را در خاک افزایش می دهند و همچنین می توانند دامنه وسیعی از آنزیم های مستعد را برای تجربه ترکیبات آلی به وجودبیاورند(پفلگر و لیندرمن[3]،1994).

مهمترین اقدام قارچ های میکوریز جذب فسفر از خاکهای با ذخایر فسفر کم می باشد که این انتقال با بهره گیری از انتقال فعال از قارچ به سلول میزبان انجام می شود، عوامل مختلفی از قبیل نوع خاک، مقدار و نوع مواد آلی خاک، مقدار رطوبت،نور و حرارت در شکل گیری ارتباط میکوریزایی موثر می باشند(پفلگر و لیندرمن[4]،1994).

در نظام های پایدار، خاک به عنوان جزئی اساسی و حیاتی در نظر گرفته می گردد و میکروارگانیسم های موجود در خاک در چرخه عناصر غذایی تأثیر بسزایی دارند، حضور این میکروارگانیسم ها خاک را پویا نگه داشته و این توانایی را برای پشتیبانی پایدار از زندگی گیاه به وجودمی آورد، یکی از اصلی ترین میکروارگانیسم های موجود در محیط ریشه ،قارچ های میکوریز آربوسکلار هستند، این قارچ ها در تمام خاکها حضور دارند و با ریشه اکثر گیاهان ارتباط همزیستی ایجاد می کنند ،83%گیاهان دو لپه ،79%گیاهان تک لپه و همه بازدانگان با قارچ های میکوریز دارای ارتباط همزیستی هستند، روابط همزیستی میکوریزایی تحت واکنش های سه جانبه ای که بین گیاه میزبان ،قارچ میکوریز و شرایط خاک و محیط هست انجام می شود(تراپه[5]، 1987 سیوردینگ[6]،1991). مرفولوژی ریشه گیاهان بر ایجاد ارتباط همزیستی میکوریزایی تاثیر دارد، به نظر بعضی از محققین پاسخ ضعیف گندمیان به قارچ های میکوریز به علفی بودن آنها ارتباط دارد، این گیاهان دارای سیستم های ریشه ای بسیار منشعبی بوده که بطور ضعیفی جهت جذب مواد غذایی به همزیستی میکوریزایی وابسته می باشد، معلوم شده می باشد که میکوریزی بودن گیاه با کمتر بودن تارهای کشنده ارتباط مستقیم دارد،معمولا ریشه های با آلودگی میکوریزایی زیاد دارای تراکم تارهای کشنده کمتری می باشند در حالیکه ریشه هایی با آلودگی کم تراکم تارهای کشنده زیادی دارند(غلامی و همکاران،1379).

یکی از کودهای با اهمیت در بخش مصرف در گیاهان هیومیک اسید می باشد ،هیومیک اسید یک پلیمر طبیعی می باشد که دارای موضع های H+ مربوط به عامل های اسیدی کربوکسیل بنزوئیک و فنلی (مکان های تبادل کاتیونی) می باشد(سردشتی و همکاران،1386).این اسید ماکرومولکول پیچیده آلی می باشد که با پدیده های شیمیایی و باکتریایی در خاک تشکیل می گردد و نتیجه نهایی اقدام هومیفیکا سیون می باشد(سردشتی و همکاران،1386) . مواد آلی خاک تاثیر کنترل کننده ای بر باروری خاک دارد که بدون آن لایه سطحی زمین را به سختی می توان به عنوان خاک در نظر گرفت(هپکینس و استراک[7]،2003).اسید هیومیک و اسید فولویک از منابع مختلف نظیر خاک ،هوموس، پیت، لیگنیت اکسید شده، زغال سنگ استخراج می گردد که در اندازه مولکولی و ساختار شیمیایی متفاوت اند(سردشتی و همکاران،1386).

اسید هیومیک در اثر تجزیه مواد آلی به ویژه مواد با منشا گیاهی به وجودمی آید و در خاک، زغال سنگ و پیت پیدا نمود می گردد و با وزن مولکولی 300000-30000 سبب تشکیل کمپلکس پایدار و نامحلول با عناصر میکرو می گردد(مکوئیک و همکاران[8]،2001). کاربرد اسید هیومیک در گیاه بصورت محلول پاشی و خاکی موجب افزایش هورمون های اکسین، سیتوکنین و جیبرلین در گیاه می گردد (عبدل ماوگواد و همکاران[9]،2007).اسید هیومیک از طریق افزایش رشد گیاه به خصوص ریشه ها، میزان فتوسنتز، جذب عناصر غذایی، سطح برگ، بیوماس گیاهی و نفوذ پذیری بافت های گیاهی می گردد(چن و اوید[10]،1990). کاربرد اسید هیومیک به صورت محلول پاشی و کاربرد در خاک و کارایی عناصر غذایی در گیاه می گردد(ادنی و همکاران[11]،1998).

مقادیر بسیار کم از اسید های آلی به دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و کیفیت محصولات کشاورزی دارند(سماوات و ملکوتی[12]،2005). همچنین اسید هیومیک با افزایش فعالیت آنزیم روبیسکو سبب افزایش فعالیت فتوسنتزی گیاه می گردد(دلفین و همکاران[13]،2005). سبزواری و همکاران (1388) در تحقیقی عنوان نمودند که با توجه ملاحظات زیست محیطی اخیرا بهره گیری از انواع اسیدهای آلی برای بهبود کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی رواج فراوان پیدا نمود می باشد، مقادیر بسیار کم از اسیدهای آلی اثرات قابل ملاحظه ای در بهبود خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک داشته و به دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی دارند.

در این پژوهش کوشش می گردد تا به صورت علمی و با اندازه گیری صفات مختلف مرتبط با عملکرد نهایی محصول، تاثیر کودهای آلی و قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه و نیز خصوصیات کیفی دانه جو و انتخاب بهترین رقم مورد بهره گیری در منطقه و اثر متقابل (رقم و کود آلی) ،(رقم و میکوریزا) و(رقم و کودآلی و میکوریزا) جهت افزایش حداکثر عملکرد دانه به کشاورزان منطقه مجن معرفی گردد.مقصود از کشاورزی پایدار حذف نهاده ها (سم و کود) نمی باشد.بلکه مقصود بهره گیری بهینه از این عوامل(کودهای بیولوژیک) جهت کشاورزی مدرن و دقیق و تلفیق آن با کشاورزی سنتی می باشد. بطوریکه در طی چندین سال متوالی، شاهد یکنواختی در برداشت محصول باشیم.

بر این اساس اهداف ذیل در این مطالعه دنبال گردید:

1- مطالعه اثر محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک

2- مطالعه اثر قارچ مایکوریزا بر عملکرد و اجزا عملکرد جو.

3- مطالعه انتخاب بهترین رقم در تیمار کودهای آلی در شرایط آزمایش

4- مطالعه اثر محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین بر صفات فیزیولوژیک

همچنین باتوجه به رویکردهای جدید به مقوله تولید در کشاورزی و مطرح شدن مباحث مربوط به پایداری و بهره گیری از نهاده هایی که باعث افزایش کارایی می شوند و همچنین باتوجه به اهمیت جو در سیستمهای کشاورزی به عنوان یک منبع بسیار در تغذیه دام و طیور و با در نظر داشتن ضرورت پژوهش و پژوهش جهت افزایش راندمان و بهره وری تولید جو این آزمایش باهدف ارزیابی محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین به عنوان مواد طبیعی و قارچ میکوریزا به عنوان کود بیولوژیک و همچنین کاهش مصرف کودهای شیمیایی و حفظ محیط زیست مورد مطالعه قرار داده می باشد.

1-2 کلیات جو

جو با نام علمی (Hordeum vulgare) یکی از قدیمی ترین غلات می باشد که در مناطق معتدله دنیا کشت می گردد(ایران نژاد وشهبازیان،1384).

جو یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی می باشد که توسط بشر اهلی شده و در نقاطی از خاور نزدیک که کاوشهای باستان شناسی صورت گرفته همیشه با گندم دیده شده می باشد، جو گیاهی می باشد که دامنه انتشار و سازش اقلیمی وسیعی دارد ودر عین حال ارزش تجارتی آن به مراتب کمتر از گندم می باشد و به همین دلیل در نقاطی از مناطق خشک که میزان بارندگی بسیار اندک و غیرقابل پیش بینی و متغیر می باشد و تکافوی تولید محصولات رضایت بخش گندم را نمی کند زراعت می گردد، جو که برای تولید دانه آن کشت می گردد، مصارف بسیار زیادی در تغذیه بشر و دام دارد، ارزش علوفه ای دانه جو، قابل مقایسه با ارزش علوفه ای دانه ذرت می باشد، در بعضی از نواحی دنیا، دانه های جو غذای اصلی تعداد زیادی از مردم می باشد. کاه جو در تغذیه دام مورد بهره گیری قرار می گیرد و ارزش علوفه ای آن بیشتر از کاه گندم می باشد (نورمحمدی و همکاران،1383).

جو در مقایسه با گندم تحمل بیشتری به خشکی و بیماریها دارد و در شرایط نامساعد محیطی و کمبود بارندگی، عملکرد آن بیشتر از گندم می باشد، مقاومترین ارقام جو پاییزه از ارقام گندم های پاییزه به سرمازدگی های زمستانه حساس تر می باشند و بدین سبب جو پاییزه به استثنای مناطقی که زمستانهای ملایم دارند محصولی با قابلیت اعتماد کمتری نسبت به گندم پاییزه دارا می باشند (نور محمدی و همکاران،1383         ).

سطح برداشت جو ایران درسال زراعی 1388-1387 حدود 68/1 میلیون هکتار برآورد شده که 16/43 درصد آن آبی و 84/56درصد دیم بوده، که میزان تولید جو در این سالها حدود 45/3 میلیون تن برآورد شده می باشد، استان خراسان رضوی با 65/13 درصد و استان هرمزگان با 08/0 درصد از کل اراضی جو کشور به ترتیب بیشترین و کمترین سطح این محصول را به خود اختصاص داده اند ، استان های کرمانشاه، لرستان، همدان، گلستان و اردبیل نیز به ترتیب با 80/10 ، 29/8 ، 32/6 ، 88/5 ، 94/4 درصد از اراضی برداشت شده جو کشور مقام های دوم تا ششم را دارا هستند (آمارنامه وزرات جهاد کشاورزی،1388).

1-3 مشخصات گیاه شناسی

جو یکی از گیاهان مهم تیره غلات گرامینه[14] می باشد گیاهی از جنس هاردوم[15] و گونه ساتیوم[16] یا ولگار[17] می باشد، ریشه جو مانند سایر غلات افشان و سطحی می باشد، حدود 61درصد ریشه آن درعمق 25سانتی متری اول خاک گسترش یافته وبندرت ریشه جو تا عمق 120 سانتی متری خاک نفوذ می کند، جو در ابتدای رشد شبیه یک گیاه علفی و بتدریج که رشد می کند ساقه و برگهای آن به وجودمی آیند، ساقه جو ماشوره ای، شبیه ساقه گندم و گره دار می باشد، برگهای جو باریک و به رنگ سبز روشن و دارای انتهای گرد (مدور) می باشد، در صورتی که انتهای برگهای گندم تیز می باشد، از محل هرگره ساقه یک برگ خارج شده و نیام هر برگ قسمتی از ساقه را در بر می گیرد، در محل برخورد برگ به ساقه دو زائده بزرگ به نام گوشوارک (استیپول[18]) و یک زائده بیرنگ و نیمه کروی به طول 2 تا3 میلیمتر به نام زبانک (لیگول[19]) هست، زبانک لیگول در جو بلندتر از گندم می باشد (خدابنده،1389).

جو گیاهی می باشد یک پایه و دارای گل آذین سنبله ای مرکب طول سنبله یا محور اصلی آن حدود 7 تا15 سانتی متر می باشد، هر سنبله از سنبلک ها تشکیل شده و هر سنبلک دارای سه گل می باشد که در بعضی از انواع یک گل بارور می گردد و این جوها دو ردیفه نام دارد، در بعضی نیز دو گل بارور شده و جوهای چهار ردیفه را به وجودمی آورند، در بعضی انواع هر سه گل بارور شده و شامل جوهای شش ردیفه می باشند، گلها در جو دارای سه پرچم و یک مادگی می باشند، جوگیاهی می باشد خودگشن یا اتوگام گلدهی از قسمت تحتانی سنبله شروع شده و مدت آن حدود 5تا8 روز می باشد (خدابنده،1389).

دانه جو به صورت گندمه می باشد که در بیشتر انواع همراه با پوشه و پوشینه و در پاره ای از انواع لخت می باشد. بیشتر انواع جو رشیک دار می باشند، وزن هزاردانه در جوهای مختلف بین 35 تا75 گرم متفاوت می باشد. طول یا اندازه جو به گونه متوسط 8تا 11 و ضخامت آن 3 تا5/3 میلیمتر می باشد ( کاظمی اربط،1386).

تعداد صفحه :87

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com