با عنوان :  اثر غلظت های مختلف هورمون براسینواستروئید روی پنج ژنوتیپ پسته

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی

عنوان:

اثر غلظت های مختلف هورمون براسینواستروئید روی پنج ژنوتیپ پسته

 استاد راهنما:

دکتر حسين افشاری

استاد مشاور:

دکتر حسین حکم آبادي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

براسینواستروئیدها به عنوان یکی از هورمون­های استروئیدی تأثیر بسزائی در کنترل فرایندهای فیزیولوژیکی گیاهان به ویژه پاسخ به تنش­های زیستی و غیر­زیستی دارند. بهره گیری از مواد تنظیم کننده رشد گیاهی همچون براسینواستروئیدها یکی از راهکارهای عملی برای کاهش این خساراتها می باشد. این پژوهش در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان انجام گردید وتاثیر چهار غلظت ماده تنظیم کننده رشد گیاهی 24-هموبراسینولید با غلظتهای صفر، 10-10 ، 8-10 و 6-10 مولار برروی دانهالهای 5 نوع ژنوتیپ پسته بر اساس آزمایشات فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام پذیرفت. پس از محلول پاشی در مرحله شش برگی دانهالهای پسته و پس از گذشت شش هفته میزان کلروفیل فلورسنس با دستگاه کلروفیل فلورسنس متر اندازه گیری گردید .همچنین شاخص های فیزیومورفولوژیکی مانند اندازه رنگیزههای فتوسنتزی ،شاخص سطح برگ،ارتفاع دانهال،بیو ماس(وزن تر ووزن خشک اندامهای هوایی و ریشه)، آنزیم لیپوکسی ژنازبررسی گردید. نتایج نشان دادآزمایش محلول پاشی با هورمون براسینواستروئید تاثیر معنی­داری بر بعضی صفات مورد سنجش داشت. صفات ارتفاع نهال، وزن تر، ، کلروفیلa، کلرفیل کل،آنزیم لیپوکسی ژناز به گونه معنی داری تحت تاثیر اثر متقابل ژنوتیپ وهورمون براسینواستروئید قرار گرفت. نتایج نشان داد بالاترین شاخص سطح برگ درغلظت10-10 براسینواستروئید وژنوتیپ1Gو کمترین شاخص سطح برگ در غلظت صفرو ژنوتیپG5بدست آمد. در مطالعه انجام شده تاثیر شاخص های کلرفیل فلورنس fo ,fm ,fv ,fv/fm تاثیر معنی داری را نشان نداد. در مطالعه بیوماس وزن تر اندانهای هوایی در سطح 1 درصد معنی دار گردید که بیشترین وزن تر در غلظتهای.8-10 و10-10 وکمترین وزن در غلظت صفر و6-10مشاهده گردید.نتایج نشان داد که وزن تر ریشه در سطح 1درصد معنی دارشد وبیشترین وزن باغلظت10-10وژنوتیپG2 وکمترین وزن به غلظت صفر و ژنوتیپ G1 نظاره گردید. نتایج همچنین نشان داد که بيشترين مقدار آنزیم

لیپوکسی ژناز مربوط به غلظت 10-10وژنوتیپG2كمترين مقدار آنزیم لیپوکسی ژناز مربوط به غلظت صفر هورمون براسينو استروئيد و ژنوتیپ G1 مي باشد.

کلمات کلیدی: هورمون براسينو استروئيد، پسته ، ژنوتیپ

فهرست مطالب

فصل اول. 1

مقدمه. 1

1- مقدمه : 2

2-1- اظهار مسئله: 3

3-1 اهمیت مسئله: 5

1-4-هدف کلی پژوهش: 5

1-4-1- اهداف اختصاصی پژوهش: 5

فصل دوم. 6

ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش. 6

1-2- مقدمه: 7

2-2- کلیاتی در ارتباط با پسته: 7

3ـ 2 تاریخچه پسته درایران : 8

4ـ2 گیاه شناسی پسته: 10

6 ـ 2 نیاز سرمایی : 12

7 ـ 2 زمان گل دهی: 13

8 ـ2 گرده افشانی و تشکیل میوه: 13

9 ـ 2 رشد و نمو میوه : 14

10-2-مواد و تنظيم كننده هاي رشد گياهي: 18

12-2نقش و وظیفه هورمون: 19

13-2 تنظیم کننده های رشد وانواع آنها: 21

14-2- براسينواستروئيد: 22

1-14-2 تاريخچه: 23

2-14-2 براسینو استروئید ها و اثرات آنها در گیاهان: 24

3-14-2 اثرات براسینواستروئیدها بر روی اسیدهای نوکلئیک و سنتز پروتئینها: 27

4-14-2- تأثیر براسینواستروئیدها در افزایش تحمل گیاهان به تنشهای محیطی. 31

1-4-14-2 اثر براسینواستروئیدها بر تنش گرما 32

2-4-14-2 اثر براسینواستروئیدها بر تنش خشکی: 32

3-4-14-2 اثر براسینواستروئیدها بر تنش شوری: 33

5-14-2 اثر هورمون براسینواستروئید بر مؤلفههای فیزیولوژیکی: 34

1-5-14-2 رنگیزههای فتوسنتزی: 34

2-5-14-2   فنول ها   : 35

2-5-14-2 قندهای محلول: 35

3-5-14-2 اثر هورمون براسینواستروئید روی پارامترهای رشدی و مورفولوژیکی: 36

فصل سوم. 38

مواد و روشها 38

1-3 زمان انجام پژوهش: 39

2-3 محل انجام پژوهش: 39

3 ـ 3 مشخصات اقلیمی و جغرافیایی محل پژوهش: 39

4-3- روش انجام پژوهش: 39

5-3- آماده سازی بستر کشت: 40

6-3تهیه محلول و محلول پاشی با هورمون براسینو استروئید: 42

7-3 اندازه گیری مقدار کلرفیل a ,b; وکلروفیل کل: 45

8- 3 اندازه گیری شاخص سطح برگ : 46

9-3 اندازه گیری آنزیم لیپوکسی ژناز: 47

10-3-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات: 47

فصل چهارم. 48

نتایج وبحث.. 48

4-        نتایج.. 49

4-1- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئیدبر شاخص سطح برگ: 49

4-1-1-تاثیر هورمون براسنیو استرویید برشاخص سطح برگ: 49

4-1-2- تاثیر ژنوتیپ های مختلف برشاخص سطح برگ: 50

4-2-3- اثر متقابل هورمون براسینو استروئید وژنوتیپ بر شاخص سطح برگ: 51

4-2- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس اولیه((FO: 52

4-2-1 – نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس((FO: 52

4-2-2 – نتایج اثر ژنوتیپ بر کلرفیل فلورسنس((FO: 52

4-2-3 – نتایج اثرمتقابل محلوپاشی با هورمون براسینو استروئیدو ژنوتیپ بر کلرفیل فلورسنس اولیه((FO: 53

4-3- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس حداکثر((fm: 54

4-3-1-اثر محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد بركلرفيل فلورسنس حداکثر((fm: 54

4-3-2- اثر ‍ژنوتيپ بركلرفيل فلورسنس حداکثر((fm: 54

4-3-3-اثر متقابل محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد ژنوتیپ و بركلرفيل فلورسنس حداکثر((fm: 55

4-4- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس متغیر((fv: 55

4-4-1-اثر محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد بركلرفيل فلورسنس متغییر((fv: 55

4-4- 2-اثر ژنوتیپ بركلرفيل فلورسنس متغیر((fv: 55

4-4-3-اثر متقابل محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد ژنوتیپ و بركلرفيل فلورسنس متغیر((fv: 55

4-5- نتایج اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف هورمون براسینو استروئید بر کلرفیل فلورسنس متغیر به حداکثر((fv/fm: 56

4-5- 1-اثر محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد بركلرفيل فلورسنس متغیر به حداکثر((fv/fm: 56

4-5-2-اثرژنوتیپ بركلرفيل فلورسنس متغیر به حداکثر (fv/fm) : 56

4-5- 3-اثر متقابل محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد ژنوتیپ و بركلرفيل فلورسنس متغیر به حداکثر (fv/fm) 56

4-6- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر میزان کلروفیل دانهال پسته: 57

4-6-1- اثر هورمون براسينو استروئيد بررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل a: 57

4-6-2- اثر ژنوتیپ بررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل a: 57

4-7- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر شاخصهای فیزیولوژیکی کلروفیل b دانهال پسته: 59

4-8- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر شاخصهای فیزیولوژیکی کلروفیل كل دانهال پسته: 59

4-8-1- اثر هورمون براسينو استروئيد بررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل كل: 59

4-8-2- اثر ژنوتیپبررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل كل : 59

4-8-3- اثر متقابل محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد ژنوتیپبررنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل کل: 60

4-9- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر ارتفاع دانهال پسته: 61

4-9-1- تأثیر غلظتهاي مختلف هورمون براسینواستروئید بر ارتفاع دانهال پسته: 61

4-9-2- تأثیر ژنوتيپ بر ارتفاع دانهال پسته: 61

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-9-3- اثر متقابل محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد ژنوتیپبر ارتفاع دانهال پسته: 62

4-10- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر  وزن تر اندامهاي هوايي پسته: 63

4-10- 1- تأثیر هورمون براسینواستروئید بر   وزن تر اندامهاي هوايي پسته: 63

4-10- 2- تأثیر ژنوتيپ بر   وزن تر اندامهاي هوايي پسته: 64

4-10-3اثرمتقابل محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد ژنوتیپ بر وزن تر اندامهاي هوايي دانهال پسته: 65

4-12-3- اثرمتقابل محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد ژنوتیپ بر وزن تر ریشه دانهال پسته: 67

4-13- نتایج تأثیر هورمون براسینواستروئید بر   وزن خشک ریشه دانهال پسته: 69

4-13- 1- تأثیر هورمون براسینواستروئید بر   وزن خشک ریشه دانهال پسته: 69

4-13- 2- تأثیر ژنوتيپ بر   وزن خشک ریشه دانهال پسته: 69

4-13-3- اثرمتقابل محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه دانهال پسته: 69

4-14- 2- تأثیر ژنوتيپ بر وزن خشک ریشه دانهال پسته: 70

نمودار16-4- اثر ژنوتیپ بر روی انزیم لیپوکسی ژنازدر پسته. 71

4-14-3- اثرمتقابل محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد ژنوتیپ بر آنزیم لیپوکسی ژنازدانهال پسته: 71

فصل پنجم. 73

بحث.. 73

منابع: 83

1- مقدمه :

با افزایش روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع برای ادامه حیات بر روی کره زمین، بحث مدیریت وتصمیم گیری در این مورد یکی از مهمترین مشغله های فکری بشر امروزی می باشد . مدیریت زمان و بهره گیری بهینه از منابع تولید می تواند در افزایش و بهره وری تولید تأثیر موثر داشته باشد. با افزایش هزینه های تولید برای بقاء واحدهای تولیدی دو راه در پیش رو خواهیم داشت . افزایش بهره وری واحدهای تولیدی و یا سرمایه گذاری مجدد این واحدها، می تواند چاره گشا باشد.در باغبانی وپرورش درختان میوه به دلیل طولانی بودن دوره رشد درختان وبازگشت سرمایه، انتخاب ارقام و مناسب می تواند گره گشای این مشکل باشد(سالنامه آماری استان سمنان ،1385).

شهرستان دامغان یکی از بزرگترین منابع تولید پسته در ایران می باشد، سطح زیر کشت این محصول در حال حاضر 11470000هکتار باغ پسته می باشد. پس لزوم داشتن دانش فنی لازم برای تولید و افزایش توان تولید روشن بوده از طرفی در سالهای اخیر با در نظر داشتن افزایش هزینه های تولید، انتخاب پایه های مناسب می تواند ضمن کاهش این هزینه ها در انتخاب یک ژنوتیپ مختص منطقه موثر باشد. همانگونه که پایه بادامی زرند در منطقه کرمان ورفسنجان به عنوان پایه اصلی کشت می گردد . متحمل بودن به شرایط محیطی وکاهش اثرات آنها در سیکل زندگی با وجود تنش های خشکی شوری آفات وبیماریها با بهره گیری از هورمون براسینو استروئید یکی دیگر از اهداف این پژوهش می باشد . هورمون براسینو استروئید یکی از گروههای ششگانه هورمون های گیاهی بوده و تاثیر ان بر کاهش اثرات تنش های محیطی به اثبات رسیده می باشد (سالنامه آماری استان سمنان ،1385).

     استان سمنان که شهرستان دامغان در آن واقع شده می باشد با داشتن 4شهرستان (دامغان –سمنان-شاهرود -گرمسار )12 بخش 28 دهستان 16شهر دارای مساحتی معادل 67491 کیلومتر مربع می باشد که بین 51 درجه و51 دقیقه تا 57 درجه و 3 دقیقه طول شرقی و 34 درجه و13 دقیقه تا 37 درجه و 20 دقیقه شمالی قرار گرفته می باشد شهرستان دامغان در سال 1385 با مساحت 14027 کیلومتر مربع با جمعیت 84680 نفر از طرف شمال به خط الراس جبال البرز و از طرف شرق به شهرستان شاهرود واز طرف جنوب به دشت کویر مرکزی ایران واز غرب به شهر ستان سمنان منتهی می گردد . حداقل طول شرقی جغرافیایی شهرستان دامغان 53 درجه و 42 دقیقه و حداقل عرض شمالی آن 34 درجه و 15 دقیقه و حداکثر ارتفاع شهرستان از سطح دریا 1170 متر می باشد (سالنامه آماری استان سمنان ،1385).

2-1- اظهار مسئله:

براسینو استروئید گروهی از هورمونهای گیاهی هستند که اثرات زیستی قابل توجهی روی رشد گیاهان دارند مانند باعث افزایش مقاومت به تنشهای محیطی می شوند. براسینو استروئید گروهی از ترکیبات استروئیدی گیاهی بوده که بطور طبیعی سنتز شده ورنج وسیعی از فعالیتهای بیلوژیکی را دربر می گیرند. براسینو استروئید ها چندین ویژگی کشاورزی مهم مانند زمان گلدهی و عملکرد دانه و تحمل به تنش ها را کنترل می کند. افزایش قابل توجه عملکرد محصول ممکن می باشد به واسطه هر دو اقدام متابولیسم گیاه و محافظت گیاه در برابر تنشهای محیطی باشد(اسکندری ،1390). طیف وسیعی ازتنش­های محیطی مانندافزایش یاکاهش دما،خشکی،شوری واشعه ماوراء­بنفش ومیکروب­هابرای گیاهان مضر هستند .شوری درخاک یا آب یکی ازتنش های اصلی درمناطق خشک ونیمه خشک می باشد ومیتواندرشدمحصول گیاه رابه شدت محدودکند (قربانلی وهمکاران، 1391). باتوجه به اینکه کشورایران درمنطقه ای بااراضی خشک وشورقرارداردبنابراین ضرورت پژوهش درخصوص تاثیرتنش های محیطی وبه ویژه پرورش گیاهان درمحیطهای کنترل شده امری اجتناب ناپذیرمی­باشد.

اولین بار براسینو استروئیدها از دانه گرده گیاه (Brassica napus Rape ) بوسیله آرور و همکاران در سال1979 استخراج و بعنوان ششمین گروه از تنظیم کننده ای رشد گیاهی در نظر گرفته گردید.( احمدی موسوی1) براسینو استروئیدها تقریباً در تمام قسمتهای گیاه پیدا نمود میشوند و بیشترین مقدار آنها در اندامهای زایشی(دانه گرده و بذرهای نارس) نظاره شده می باشد.(یودی[1] و کریشنا2، 2009).

شمار زیادی از اطلاعات نیز نشان داد که کاربرد براسینواستروئید در گیاهانی که در معرض عوامل محیطی نامساعد قرار گرفته بودند، به همان اندازه گیاهان قرار گرفته در شرایط مساعد سالم ماندند. همچنین مشخص گردید که براسینواستروئید میل به کاهش علائم تنش در یک واریته از گونه گیاهی که در معرض هر دو تنش زیستی و غیر­زیستی قرار گرفته بودند را دارد (کریشنا، 2003). مکانیسم­های تنش طی دوره­ی اقدام براسینواستروئید می­تواند در میزان خیلی ناچیز انجام گیرد. همچنین ثابت شده که 24- اپی براسینولید قادر به القاء تحمل به گرما در نهال­های تربچه و گوجه فرنگی می­باشد. به طوری­که این نهال­ها زمانی که در غلظت (1میکرومول از 24- اپی براسینولید) رشد کنند بیشترین تحمل نسبت به یک تیمار گرمایی شدید نسبت به نهال های تیمار نشده داشتند (داب هادل2 و همکاران، 1999).

در حال حاضر یکی از بهترین پایه ها برای کشت نهال پسته رقم بادامی زرند می باشد.باتوجه به سطح زیر کشت محصول پسته در شهرستان دامغان وشرایط مساعد جهت توسعه این باغات در شهرستان اهمیت یافتن و ترویج پایه های مناسب وسازگار با منطقه را افزایش می دهد در این راستا 5 ژنوتیپ برتر پسته ازیکی از تولید کنندگان نهال تهیه وبا هورمون براسینو استروئید تیمار گردید.

3-1 اهمیت مسئله:

پسته یکی از محصولات استرتژیک در کشور ما می باشد . میزان صادرات این محصول سالیانه معادل               دلار و بخشی از رشد اقتصادی ایران می باشد. براین اساس ساماندهی زیر ساختارهای مناسب تولید و افزایش بهروری می تواند تأثیر بسزایی در کاهش هزینه های تولید و سود اوری این محصول باشد. افزایش وبرداشت بدون برنامه ریزی ازمنابع آبی کشور سبب شور شدن اب چاهها شده می باشد .و در سال گذشته باعث ازبین فتن 11470000هکتار از باغات پسته رفسنجان شده می باشد (دکتر حکم آبادی،1385)

شرایط نامساعد مانند خشکی شوری سرمازدگی و یخ بندان آفات وبیماریها و دیگر تنش های محیطیکه ما اغلب در باغات پسته با آن روبرو هستیم یکی از مهمترین عوامل کاهش تولید این محصول می باشد. توانند افزودن مقاومت به سرما بیماریها علف کش ها وتنش شوری _افزایش عملکرد محصول طویل شدن سلول وجوانه زنی بذر کاهش عقیمی جلو گیری از رشد ونمو ریشه مانند اثرات براسینواستروئید ها می باشد ((قربانلی وهمکاران، 1391).

تعداد صفحه :104

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com