پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

پلیس امنیت مدار و تأثیر آن در پیشگیری اجتماعی از جرم

استاد راهنما:

دکتر عادل ساریخانی

 استاد مشاور:

دکتر محمد علی حاجی ده آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

1– مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. أ

2- تعریف و تبیین مسئله ………………………………………………………………………………………………… أ

3- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ب

3- فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ب

4- سابقه و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ت

5- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ت

6- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ث

7- جنبه های جدید بودن و نوآوری طرح ………………………………………………………………………………… ث

8- سامانه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ت

9- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش ………………………………………………………………………………………   ج

فصل نخست: کلیات ………………………………………………………………………………………………………. 1

مبحث نخست: مفاهیم واژگان ………………………………………………………………………………………….. 1

گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم پلیس …………………………………………………………………………………. 3

1- تعریف پلیس در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………… 4

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2 – تعریف پلیس از نگاه سازمان ملل ………………………………………………………………………………….   5

3 – تقسیمات مختلف پلیس …………………………………………………………………………………………….. 5

مبحث دوم: پیشینه تاریخی پلیس   ……………………………………………………………………………………. 6

گفتارنخست : پیشگیری اجتماعی از جرم در دوره های تاریخی توسط پلیس……………………………………   7

1 – دوره مادی پلیس و هخامنشی   …………………………………………………………………………………… 8

2 –   دوره سلوکی ، اشکانی و ساسانی   …………………………………………………………………………… 8

3 – دوره صفوی   …………………………………………………………………………………………………………   9

4 – دوره افشاریه و زندیه   ……………………………………………………………………………………………….. 9

5 – پلیس در دوره قاجار   ……………………………………………………………………………………………….. 10

6 – دوره پهلوی   ………………………………………………………………………………………………………… 11

7 – دوره نظام جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………….. 11

مبحث سوم : مبانی پیشگیری پلیس ………………………………………………………………………………… 12

گفتار نخست : تعریف پیشگیری   ………………………………………………………………………………………15  

گفتار دوم : انواع پیشگیری از جرم   ………………………………………………………………………………….. 17

الف ) پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری …………………………………………………………………….. 17

ب ) پیشگیری عمومی و پیشگیری خصوصی از جرم ………………………………………………………………. 17

ج ) پیشگیری ابتدایی ، ثانویه و ثالث   ………………………………………………………………………………. 17

د) پیشگیری فعال و انفعالی …………………………………………………………………………………………… 18

ه ) پیشگیری اجتماعی و وضعی ……………………………………………………………………………………… 18

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری در علوم جرم شناسی   …………………………………………………………….. 19

مبحث چهارم : ویژگی های پلیس پیشگیری   ………………………………………………………………………..20

گفتار نخست : مفهوم پلیس جامعه محور ……………………………………………………………………………..21

گفتار دوم: خصوصیات پلیس و جایگاه آن در جامعه ………………………………………………………………….. 22

گفتار سوم: اخلاق مداری پلیس ………………………………………………………………………………………. 23

گفتار چهارم: ویژگی های پلیس مطلوب در نظام اسلامی   ……………………………………………………….. 24

الف ) ویژگی های درون سازمانی   ……………………………………………………………………………………. 25

ب ) ویژگی های برون سازمانی   ……………………………………………………………………………………… 26

گفتار پنجم : ویژگی اقتداردر نیروی پلیس   …………………………………………………………………………… 27

گفتارششم: ویژگی پایبندی پلیس به قانون ………………………………………………………………………….. 27

گفتار هفتم : مسئولیت مدنی پلیس   ………………………………………………………………………………… 28

گفتار هشتم : پلیس قضایی   ………………………………………………………………………………………….. 30

گفتار نهم : مدیریت پلیس و بهره وری واحد های انتظامی   ………………………………………………………… 32

گفتار دهم : پلیس زن ……………………………………………………………………………………………………. 33

مبحث پنجم : مفهوم امنیت   …………………………………………………………………………………………… 34

1 – تعاریف امنیت   ……………………………………………………………………………………………………….. 35

2 – اقسام امنیت   ……………………………………………………………………………………………………….. 36

2-1- امنیت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 36

الف ) احساس امنیت در بستر امنیت واقعی ………………………………………………………………………….. 39

ب ) امنیت از دیدگاه مکتب اسلامی ……………………………………………………………………………………. 41

ج ) ویژگی های پلیس امنیت مدار در پیشگیری از جرم ……………………………………………………………… 43

فصل دوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری جامعه مدار ……………………………………………………… 45

گفتار اول : پلیس اجتماع محور ………………………………………………………………………………………….. 45

1- مطالعه تعامل میان پلیس و مردم   …………………………………………………………………………………. 47

2-   ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس ……………………………………………………………………………….. 49

3- جلب اعتماد عمومی توسط پلیس جامعه محور ……………………………………………………………………. 51

گفتار دوم : تأثیر پلیس در ایجاد اعتماد سیاسی در شهروندان …………………………………………………….. 51

گفتار سوم : ارتقای کارآیی پلیس ……………………………………………………………………………………….. 54  

  • تمرکز زدایی در سازمان پلیس ……………………………………………………………………………………. 55

2 – اصول جلب مشارکت انتظامی ………………………………………………………………………………………. 55

3 – سرعت و انسجام در نیروی پلیس جامعه محور …………………………………………………………………… 56

گفتار چهارم : بحران های طبیعی و پیامدهای امنیتی – انتظامی ………………………………………………….. 58

گفتار پنجم : عصر اطلاعات و چالشهای فراروی پلیس ……………………………………………………………….. 59

گفتار ششم : دانش محوری در نیروی پلیس جامعه محور …………………………………………………………… 62

گفتار هفتم : پلیس و امنیت محله   …………………………………………………………………………………….. 63

گفتار هشتم : پلیس مشاور ……………………………………………………………………………………………… 65

ضرورت تأسیس مراکز مشاوره در نیروی انتظامی ……………………………………………………………………… 66

اهداف مراکز مشاوره در نیروی انتظامی ………………………………………………………………………………… 66

گفتار نهم : تأثیر پلیس در پیشگیری اجنماعی از جرم ……………………………………………………………….. 67

فصل سوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد………………………………………………….. 74

مبحث اول : ویژگی های پیشگیری اجتماعی رشد مدار ……………………………………………………………… 75

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال ………………………………………………………… 76

گفتار دوم : تأثیر پلیس در پیشگیری رشدمدار ………………………………………………………………………… 76

الف ) : نحوه مداخله پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در میان دانش آموزان ……………………………………….. 78

ب ) : تأثیر پلیس در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان   ………………………………………………………… 79

گفتار چهارم : مطالعه موردی پیشگیری پلیسی از بزهکاری اطفال و نوجوانان در بعضی مناطق جهان ………… 85

اروپا   ………………………………………………………………………………………………………………………   85

آسیا   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 87

آمریکا   ……………………………………………………………………………………………………………………..   88  

گفتار پنجم : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری دانش آموزان توسط پلیس………………………………… 89

گفتار ششم: تأثیر پلیس درآموزش دانش آموزان   ……………………………………………………………………..92

1 – محورهای آموزش پلیس در پیشگیری اجتماعی رشد مدار ……………………………………………………….. 93

2 – راهکارهای تشویقی در پیشگیری رشد مدار پلیس   ……………………………………………………………….94

3 – نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان در پیشگیری رشد مدار ……………………………………………………….. 94

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………… 96

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………97

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………98

چکیده:

پیشگیری اجتماعی توسط پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه، با تمرکز پلیس بر روی علل و عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحیح از وضعیت محیط اجتماعی برای مبارزه ریشه ای با جرم و ناهنجاری ها حاصل می گردد. امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه گرایی شده می باشد. در این دوره پلیس در جهت برقراری یک ارتباط نزدیک با افراد جامعه حرکت می ‌کند و به آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد و با تشکیل پلیس مردمی جلب مشارکت عمومی را در راستای حل معضلات جامعه مهمترین هدف خود می پندارد و بر این باور می باشد که امنیت یک تولید جمعی می باشد. در پیشگیری اجتماعی، پلیس تعامل بسیار نزدیک با خانواده ها و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی موجود در جامعه مستقر می نماید، معضلات جوانان و نوجوانان را که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه می باشند را با اولویت بالایی می نگرد و با مدارس در سطح بالایی همکاری می کند و در خصوص بزهکاری اطفال و زنان با تشکیل پلیس زن، برنامه ریزی وسیعی جهت شناخت معضلات آنها می نماید و با بهره گیری از تعالیم دینی و ارتباط با نهاد های مذهبی بویژه مساجد، در جهت تقویت شورا، امر به معروف و نهی از منکر و رواج عطوفت اسلامی می کوشد تا به هر دو نوع پیشگیری اجتماعی رشد مدار و جامعه مدار دست یابد.

مقدمه

1- تعریف و تبیین مسئله

پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه جایگاهی ویژه در کنترل و پیشگیری از جرم دارد. در این راستا نخست بایستی امنیت را تعریف و تبیین نمود و بعد به چگونگی گسترش آن در سطح جامعه توسط پلیس برای پیشگیری از جرم پرداخت. امنیت در اصطلاح به وضعیت یا کیفیتی اطلاق می گردد که در آن، مصونیت از خطرات و رهایی از نگرانی ها پیش روی تهدیدات بر علیه یک کشور، شخص یا یک شئ دارای ارزش مستقر باشد. در یک نگاه کلی امنیت به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می گردد، که هر دو بخش هم به لحاظ عینی و هم به لحاظ ذهنی مورد مطالعه قرار می گیرد . احساس امنیت در بین شهروندان زمانی حاصل می گردد که که آنها با نظاره موارد و جزئیات برخورد دستگاه های امنیتی با بی قانونی و ناهنجاری های عمومی، به این ادراک و اطمینان دست یابند که دستگاه های مذکور حامی و پشتیبان حقوق آنهاست. در واقع تصور ذهنی انسانها از مقوله امنیت در مقایسه با عینیاتی که وضعیت امنیت یک جامعه را تعریف می کنند ، از اولویت بالایی برخوردار می باشد. به تعبیری هر چند پیش نیاز «احساس امنیت»، تحقق امنیت می باشد اما لزوما تحقق امنیت احساس امنیت را به دنبال نمی آورد. مانند عوامل اساسی ایجاد امنیت در یک جامعه، ایمان و اقدام صالح و پیوند عمیق شهروندان با خالق یکتاست و در این راستا میتوان به فعال سازی نهادهای فرهنگی و بخصوص مذهبی در جامعه پرداخت. زیرا که آموزه های دینی اهمیت فوق العاده ایی را به مسأله امنیت داده اند و ریشه ی هر گونه نا امنی را در بی ایمانی و شرک و ظلم معرفی نموده اند. پس با اختصاص بخشی از وظایف پلیس به این امور و در حقیقت با تشکیل پلیس های تخصصی پیشگیری از جرم و با شناخت مفهوم صحیح امنیت می توان ویزگی های پلیس امنیت مدار و خط سیر او در جهت برقراری امنیت را شناساند وبه توسعه ی پیشگیری های فعال و اجتماعی از وقوع جرم توسط پلیس بر اساس تعریف ارائه شده پرداخت. فلذا بر خلاف تصور رایج که مبتنی بر پشگیری وضعی از وقوع جرم توسط پلیس می باشد، پلیس در امر پیشگیری اجتماعی از جرم میتواند با برقراری تعامل مناسب با نهادهای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی، موفقیت بیشتری در برقراری امنیت پایدار در جامعه و افزایش ضریب احساس امنیت در شهروندان حاصل نماید. پس در این رساله برآنیم تا با تعریف مفهوم پلیس و امنیت و تبیین جایگاه پلیس در ایجاد امنیت در جامعه ، موثرترین روش پیشگیری از وقوع جرائم را از میان انواع مختلف روشهای پیشگیری که همان پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم می باشد در قالب دو نوع مدل پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار، معرفی نماییم.

2- سؤالات پژوهش

سؤالاتی که این پژوهش در پی پاسخ دادن به آنهاست را می توان به دو صورت سؤالات اصلی که این پژوهش در اصل به دنبال پاسخ به آنهاست، مطرح نمود.

1- ویژگی های پلیس امنیت مدار جهت پیشگیری اجتماعی از جرم چیست؟

2- پلیس امنیت مدار بایستی در مدل پیشگیری اجتماعی از جرم چه راهکارهایی را دنبال نماید؟

3- فرضیه های پژوهش

پلیس امنیت مدار در چهارچوب یک سیاست مشارکتی و در عین حال با حفظ اقتدار خود در تعامل مثبت باشهروندان و جلب اعتماد عمومی، به پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم می پردازد.

پلیس امنیت مدار با نگاهی تازه به مقوله امنیت و در راستای دست یافتن به امنیت پایدار، بر روی دو نوع مدل پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار متمرکز می گردد.

4- سابقه و پیشینه پژوهش

در زمینه تأثیر پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم کار تحقیقی بسیار اندکی انجام یافته و بیشتر کارهای انجام شده در این زمینه مختص به خود پلیس و یا مربوط به بحث پیشگیری از جرم بصورت کلی می باشد. تحقیقات انجام یافته در ارتباط با تأثیر پلیس در پیشگیری از جرم نیز بیشتر بصورت مقاله و در حدود اندکی در قالب پایان نامه انجام یافته می باشد. اما در مورد جایگاه پلیس در برقراری امنیت پایدار و ارتباط آن با پیشگیری از وقوع جرم آنهم بصورت فعال و اجتماعی بسیار اندک کار شده و بیشتر در ضمن موضوعات دیگر بصورت کوتاه به این امر پرداخته شده و پژوهش جامع و مستقلی که بصورت اختصاصی به این موضوع بپردازد سابقه ای ندارد . در دانشگاه قم نیز پایان نامه ای با عنوان جایگاه پلیس و تأثیر آن در پیشگیری از جرم توسط آقای محمود خلیل ارجمندی در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده می باشد که صرفا به تأثیر پلیس در پیشگیری از جرم پرداخته شده می باشد و بصورت کلی به انواع پیشگیری از جرم توسط پلیس پرداخته شده می باشد و آن چیز که که پژوهش حاضر را از پژوهش صورت گرفته متمایز می نماید تمرکز بر روی یک نوع مدل پیشگیری از جرم یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم می باشد که با رویکرد امنیت محوری بصورت پایدار توسط پلیس محقق می گردد.

5- اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش در مورد موضوع پلیس امنیت مدار و تأثیر آن در پیشگیری اجتماعی از جرم از آنجا ناشی می گردد که پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه تأثیر بسیار کلیدی و مهم در ایجاد امنیت پایدار و پیشگیری از وقوع جرائم دارد. و این امر مستلزم آنست که مفاهیم امنیت و پیشگیری به طرز صحیحی تبیین گردد تا پلیس با گام گذاری در مسیر صحیح بتواند به این مهم دست یابد که این خود کوشش محققین را، جهت روشن کردن مفاهیم و تعاریف امنیت و پیشگیری و جایگاه پلیس در جامعه، می طلبد.

6- اهداف پژوهش

از اهداف مهم انجام این پژوهش، مطالعه جایگاه پلیس در برقراری امنیت و چگونگی ایجاد آن بصورت پایدار برای بالا بردن ضریب احساس امنیت در شهروندان و نیز مطالعه تأثیر پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم، آنهم در قالب پیشگیری اجتماعی که در برقراری امنیت پایدار در جامعه مفیدترین و موثرترین راهکار می باشد، می باشد.

7- جنبه های جدید بودن و نوآوری طرح

یکی از آثار مهم و مثبت پلیس در هر جامعه ایی، تأثیر او در پیشگیری از جرم می باشد. این پیشگیری با قطع نظر از دسته بندیهای رسته های پلیس قابل انکار نیست لکن مطالعه و در نظر داشتن نوع خاصی از پلیس با وجهه ی پیشگیری از جرم در بعد اجتماعی می تواند مسأله قابل بحث و تأمل باشد. پس از این نظر این پژوهش می تواند جدید و قابل بحث باشد.

8- سامانه پژوهش

روش انجام پژوهش حاضر بصورت کار بر روی منابع کتابخانه ای بوده و با مطالعه و تجزیه تحلیل موضوعات مختلف که مرتبط با این کار بودند بصورت تحلیلی – توصیفی ، انجام یافته می باشد. از نظر دسته بندی مطالب، این پژوهش در سه فصل تنظیم گردیده می باشد.

فصل اول به کلیات می پردازد و پس از اظهار و تعریف مفاهیم پلیس و امنیت به جایگاه پلیس در پیشگیری از جرم و مبانی آن و توضیح و تبیین بحث پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم توسط پلیس پرداخته می گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در فصل دوم به جایگاه پلیس امنیت مدار در ارتباط با پیشگیری جامعه مدار از جرم پرداخته می گردد و نحوه تعامل پلیس با سایر نهادهای اجتماعی و عمومی مورد مطالعه قرار می گیرد.

و در فصل سوم به تأثیر پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد مدار از جرم می پردازیم و در پایان بحث با یک نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی به تبیین منابع و مآخذ پرداخته می گردد.

9- قلمرو مکانی وزمانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر مطالعه جایگاه پلیس در داخل و خارج ازکشور در بحث پیشگیری اجتماعی از جرم می باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد پلیس در دوران معاصر بویژه سالهای اخیر تأکید دارد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 122

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***