با عنوان : جرم و بزهكاري

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

جرم و بزهكاري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مسئلة جرم و بزهكاري، كه در پي مسائل و مشكلات اجتماعي نظير فقر و بيكار ي و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني در قوانين و الگوهاي اجتماعي و اختصار برهم خوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد مي آيد منحصر به مردان نيست، بلكه زنان نيز از صدمات اين مشكلات اجتماعي مصون نيستند و زندگي آنان، به سبب ابعاد تأثیر ها و مسئوليت هايشان كه با در نظر داشتن ساختار طبقاتي آنان شكل مي گيرد، دست خوش بحران و نابساماني مي گردد.

روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي تبييني و با بهره گیری از ابزار پرسش نامه و مصاحبة حضوري با زنان مجرم زندان ساری با هدف شناخت ابعاد اجتماعي، اقتصادي ، و فرهنگي شرايطي می باشد كه مجموعاً زمينة كجروي و ارتكاب جرايم را در ميان آنان مساعد مي كند. به بیانی دیگر عواملي مانند شرايط اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي خانوادگي، با ايجاد زمينه هاي مستعد، مي توانند در گرايش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاري در واكنش به شرايط اجتماعي، تأثیر مؤثري ايفا كنند.

 کلید واژه : خانواده ، بزهکاری، زنان، عوامل بزهکاری، خشونت علیه زنان.

 مقدمه:

الف ) اظهار موضوع:

از آن جا كه اكثريت درخور توجهي از جرايم گزارش شدة زنان جرايم مالي اند، محققان انگيزة جرايم زنان را اکثراً اقتصادي ذكر مي كنند و در تحقيقات خود به همبستگي كلي ميان نيازهاي اقتصادي و جرم تصریح دارند و ارتكاب جرم را راه حلي اقتصادي براي زنان فقير مي شمارند. وسعت گرفتن دامنة دستگيري زنان به جرم كلاهبرداري و سرقت را نيز نتيجة بدتر شدن اوضاع اقتصادي آنان و تبعيض هاي جنسي در سطوح پايين اقتصادي عنوان مي كنند.

حال آن كه با مروري بر تحقيقات انجام شده ، مي توان دريافت كه براي كجروي زنان ، علاوه بر عامل اقتصادي كه خود ريشه در ساخت نظام اجتماعي دارد، بايد به تأثير وضعيت خانواده نيز تصریح كرد. شرايطي از قبيل وضع خانوادگي نابسامان در دوران كودكي، روابط و مناسبات خانوادگي پرتنش، ازدواج ها ي زودرس، و زندگي در كنار همسري بزهكار.

به اين ترتيب، با در نظر داشتن وظايف خانواده در تأمين منابع مادي و عاطفي فرزندان از يك سو، و تأثير دوام و استحكام خانواده در آرامش رواني افراد خانواده از سوي ديگر، به تحقيقي ميداني در خصوص تأثير ناامني رواني و اقتصادي خانواده در آسيب شناسي خانواده پرداختيم و تحليلي از مسئلة جرم و بزهكاري در محيط اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جامعه با در نظر داشتن اهميت روابط اجتماعي در بروز اين پديدة اجتماعي ارائه داديم.

تأثیر ها و كاركردهاي زندان زنان بيانگر آن می باشد كه عليرغم اينكه يك نظام كنترل رسمي مبتني بر قوانين جنايي و مجازات زندان براي حفظ نظم اجتماعي ضروري می باشد ، ولي اصلاح و بازپروري از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد . اين پژوهش جرايم زنان را بطور كلي مورد بررسي قرار داده و زندان زنان و تأثیر آن در جامعه پذيري زنان مختلف و كاركردهاي منفي مجازات زندان و ضرورت به كارگيري روشهاي جايگزين زندان با هدف اصلاح و بازپروري را مورد بررسي قرار داده می باشد .

ب)سابقه پژوهش

سابقة تحقيق در زمينة آسيبهاي اجتماعي در خصوص زنان در ايران چندان طولاني نيست و مراجعه به كتاب شناسي ها و مقاله نامه هاي موضوعي نشان مي دهد كه تحقيقات در مسئلة جرم و بزهكاري زنان چندان مورد توجه محققان نبوده می باشد. حال آ نكه، بسياري از صاحب نظران بر آناند كه زنان امروز بيش از گذشته فرصت ارتكاب جرم پيدا مي كنند، زيرا شمار بيش تري از آنان شاغل اند و از آزادي بيشتري برخوردارند و كمتر از گذشته به خانه وابستگي دارند؛ از طرف ديگر، بسياري از زنان مسئوليت اصلي خانواده را بر دوش دارند، مسئوليتي كه در گذشته به گونه سنتي بر عهدة مردان بوده می باشد.

پ)اهداف و کاربردهای پژوهش

هدف كلي در اين پژوهش شناخت شرايط و خصوصيات اجتماعي و فرهنگي زنان بزهكار و مجرم ساری با تأكيد بر سه شاخص كلي خانواده، محيط اجتماعي، و اوضاع اقتصادي با مطالعة زنان مجرم در زندان ساری می باشد. هدف هاي جزئي شناسايي چگونگي تأثير عوامل زير در ارتكاب جرم می باشد:

روابط نامناسب خانوادگي، ارتباط با افراد خلاف كار در محل سكونت و به گونه كلي محيط اجتماعي، مشكلات اقتصادي و مالي، و فقدان امكانات مناسب براي گذران اوقات فراغت.

ت )پرسش های پژوهش

براي دستیابی به پاسخ پرسش اصلی مبنی بر این که علت های ارتکاب جرم در میان مراجعان مراکز

اورژانس اجتماعی و زندان زنان شهرستان ساری ، کدامند، پرسشهاي فرعی زیر مطرح شدند.

  1. ویژگیهاي خانوادگی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه می باشد؟
  2. ویژگیهاي شخصیتی و فردي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه می باشد؟
  3. ویژگیهاي فرهنگی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه می باشد؟
  4. ویژگیهاي اقتصادي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه می باشد؟
  5. مسائل بومی و جغرافیایی چه نقشی در بروز و ترویج جرم دارند؟

ث) فرضیه ها ی پژوهش

  1. بیشترین فراوانی آسیب در روابط مورد مطالعه مربوط به خشونت و آزار خانواده و روابط خانوادگی آسیب زا و جو متشنج و اعتیاد در میان اعضای خانواده می باشد..
  2. بیشترین فراوانی در ویژگی روانی بزهکاران مربوط به افسردگی ،اختلال روانی ،جنسی ،جسمی و خود کم بینی و عدم اعتماد به نفس می باشد.
  3. سطح سواد و میزان تحصیلات والدین تأثیر موثری در بزهکاری یا عدم بزهکاری زنان اعمال می کند.
  4. در آمد پایین و بیکاری سرپرست خانوار در 98.6 درصد مددجویانی که مشکل اقتصادی دارند هست.
  5. بیکاری زنان به دلیل معضلات بومی و محرومیت و تعصب جنسیتی در 100 درصد موارد به چشم می خورد.

ج )روش پژوهش

روش تحقيق توصيفي تبييني می باشد و در گردآوري اطلاعات نيز، از تكنيك هاي مراجعه به اسناد و مدارك، پرسشنامه، و همچنين مصاحبه با زنان زنداني بهره گیری شده می باشد.

چ)ساختار پژوهش

این پژوهش شامل مقدمه می باشد که به اظهار موضوع،سابقه پژوهش ،اهداف و کاربردهای پژوهش،پرسشهای پژوهش،فرضیه ها، روش و ساختار پژوهش می پردازد .مطالب پژوهش در 2 فصل تشریح و مطالعه گردید .فصل اول شامل 3 مبحث میباشد .مبحث اول شامل دو گفتار:1-واژه شناسی و 2-اهمیت و پیشینه بزهکاری زنان.مبحث دوم شامل دو گفتار 1-ویژگی بزهکاری زنان و 2-رویکردها که شامل رویکرد کلاسیک و انتقادی و فمینیستی می باشد.

مبحث سوم هم شامل دو گفتار می باشد .1-انواع خانواده و تعریف آن 2- کارکردهای خانواده

فصل دوم شامل مبحث اول :روش شناسی پژوهش می باشد که به 2 مبحث تقسیم می گردد مبحث نخست نیز شامل 3 گفتار می باشد 1-جامعه و نمونه آماری 2-ابزارهای اندازه گیری 3-یافته های پژوهش

در مبحث دوم به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم و در گفتار دوم آن مختصات داده ها از قبیل ویژگیهای خانوادگی ،ویژگیهای روانی ،ویژگیهای فرهنگی،ویژگیهای اقتصادی و ویژگیهای بومی بزهکاران مورد مطالعه قرار می گیرد.

  فصل نخست: مبانی نظری

با در نظر داشتن هر یک از پرسش هاي مطرح شده در موضوع پژوهش، در زیر به چند دیدگاه تصریح می گردد. سپس مروري اجمالی بر مطالعات مربوط به جرم و آسیب ها ي اجتماعی خواهیم داشت.

مبحث نخست :نظریه هایی در ارتباط با بزهکاری زنان

در خصوص ویژگی هاي خانوادگی می توان به نظریه هاي زیر تصریح نمود:

براساس نظریۀ فمینیستی جامعه پذیري جنسیتی هگن، نقشۀهاي ویژة دو جنس در خانواده به کودکان منتقل می گردد و این جریان جامعه پذیري بر مسالۀ جرم هم اثر می گذارد .[1]

براساس نظریۀ فمینیستی کنترل، مردان داراي آزادي بیشتري در فعالیت هاي پرمخاطره هستند و پیش روی زنان بیشتر از مردان کنترل می شوند. به علاوه خشونتی که مردان در منزل و خارج از منزل بروز می دهند، بر کنترل زنان تأثیر دارد و باعث فقدان فرصتی برابر با مردان براي ارتکاب جرم در بین آنان می گردد . [2]

در خصوص ویژگی هاي شخصی و روانی می توان به نظریه هاي زیر تصریح نمود : براساس نظریۀ کنترل عاطفی، توجه افراد به هویت ها، رفتارها، محیط و احساسات و هیجانات با رفتار بین شخصی ارتباط دارد. نیروهاي زیرین جامعه با ایجاد شکاف ، جدایی و تحمیل انزواي اجتماعی در تداوم فرودستی و نرخ بالاي جرم در طبقات فرودست تأثیر دارند .[3]

همچنین براساس نظریۀ یادگیري و تأثیر، کج رفتاري نتیجۀ یادگیري ناهنجاري ها و ضد ارزش ها در چارچوب خرده فرهنگ ها ي انحرافی می باشد[4] . موریس در نظریه فمینیستی یادگیري و تأثیر فرض نمود که آن چیز که منجر به بزهکاري در دختران می گردد ، وجود موانعی براي ابقاي روابط محبت آمیز و مثبت می باشد[5] .

میلک من در نظریه فمینیستی انگ زنی، خاطر نشان می کند که هواداران نظریه انگ زنی مثلا روسپیان را به صورتی کلیشه اي و بیشتر از چشم “پااندازها” ترسیم کرده اند تا از راه ادراك هاي شخصی خودشان.

لیز در مطالعه هاي خود دربارة دختران نوجوان، نحوة انگ زدن مردان و زنان به زنان جوان دیگر را یکی از ساز و کارهاي پرقدرت کنترل اجتماعی معرفی می کند. به گفتۀ لونارد در چارچوب نظریۀ انگ زنی این امکان نیز وجود خواهد داشت که واکنش جامعه در قبال زنان بزهکار و نحوة تأثیر این واکنش بر شناختی که آنان از خود دارند، مطالعه گردد .[6]

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در خصوص ویژگی هاي فرهنگی در این مطالعه از نظریه هاي زیر بهره گیری شده می باشد : براساس نظریۀ انتقال فرهنگی ساترلند، براي اینکه شخصی جنایتکار گردد، نخست بایستی بیاموزد چگونه وارد گروه هاي خلاف کار گردد، چگونه خود را در این گروه ها تثبیت کند و خواسته هاي آنان را بدون نه گفتن و اندیشه دربارة عواقب آنها انجام دهد.

تعداد صفحه :103

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***