با عنوان :  تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه تربیت بدنی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی در مردان چاق دارای اضافه وزن

استاد راهنما:

دکتر علی حسنی

استاد مشاور:

دکتر ناهید مسعودیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات پژوهش.. 2

1-1. مقدمه. 3

1-2. اظهار مسئله. 3

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش.. 4

1-4. اهداف پژوهش.. 5

1-5. فرضیه‌ها‌ی پژوهش.. 5

1-6. پیش فرض هاي پژوهش.. 6

1-7. محدودیت هاي پژوهش.. 6

1-8. تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و واژه ها 7

فصل دوم. 9

ادبیات و پیشینه پژوهش.. 9

مقدمه. 10

2-1. لیپیدها (چربی ها( 10

2-1-1. ماهیت چربی ها 10

2-1-2. اهمیت زیست پزشکی چربی ها 10

2-2. انواع چربی ها 11

2-3. لیپوپروتئین های خون. 14

2-4. شیلومیکرون ها 16

2-5. لیپوپروتئین با چگالي خیلي کم (VLDL) 16

2-6. لیپوپروتئین با چگالي کم (LDL) 17

2-7. LP (a) 17

2-8. لیپوپروتئین با چگالي زياد (HDL) 17

2-9 تري گلیسريدها 18

2-10. کلسترول. 18

2-11. چای سبز. 21

2-12. تاثیر چای سبز بر روی دیابت نوع 2: 22

2-13. پیشینه پژوهش.. 22

فصل سوم. 29

روش شناسی پژوهش.. 29

3-1. مقدمه. 30

3-2. روش شناسی پژوهش.. 30

3-2-1. جامعه آماری.. 30

3-2-2. نمونه آماری و انتخاب نمونه. 30

3-2-3. متغیرهای پژوهش.. 31

3-2-4. ابزار و وسایل اندازه گیری.. 31

3-2-7. روش جمع آوری اطلاعات.. 33

3-2-8. روش های آماری.. 33

3-2-9. ملاحظات اخلاقی.. 34

فصل چهارم. 35

یافته های پژوهش.. 35

4-1. مقدمه. 36

4-2. یافته های توصیفی.. 36

4-3. یافته های مربوط به فرضیات پژوهش.. 37

فصل پنجم. 46

بحث و نتیجه گیری.. 46

5-1. مقدمه. 47

5-2. اختصار پژوهش.. 47

5-3. بحث و مطالعه.. 48

5-4. نتیجه گیری کلی.. 49

5-5. پیشنهادات.. 50

5-5-1. پیشنهادات برگرفته از پژوهش.. 50

5-5-2. پیشنهادات برای سایر محققین و تحقیقات آینده 50

فهرست منابع. 51

پیوست ها 56

چکیده

سابقه و هدف:

بهره گیری از تمرینات ورزشی به همراه مکمل هاي گیاهی یکی از روشهاي پیشنهاد شده براي کنترل چاقی و عوارض ناشی از آن می باشد که اثر آن به دلیل تنوع برنامه هاي تمرینی و مواد گیاهی مورد بهره گیری هنوز به روشنی ثابت نشده می باشد. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر تمرینات ترکیبی و مصرف مکمل چای سبز بر نیمرخ لیپیدی مردان چاق بود.

مواد و روش ها:

آزمودنی های پژوهش 24 مرد چاق بود. که به صورت تصادفی در یکی از گروه های مکمل چای سبز، دارونما+ تمرینات ترکیبی و چای سبز+ تمرینات ترکیبی قرار گرفتند. گروه دوم و سوم به مدت 10 هفته، 3 جلسه در هفته به اجرای تمرینات ترکیبی پرداختند. قبل و بعد از دوره تمرینی و مکمل گیری به مقصود اندازگیری نیمرخ لیپیدی خونگیری انجام گردید. داده ها با بهره گیری از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف و تحلیل واریانس مکرر 2×3 در سطح P≤0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها:

پس از 10هفته تمرین ترکیبی و نیز تمرین ترکیبی و چای سبز کاهش معنی دار در ترکیب بدنی(BMI) و غیر معنی-داری در سطوح تری گلیسرید، کلسترول و LDL نظاره گردید، در حالیکه در سطوح HDL افزایش غیر معنی داری نظاره گردید. بعلاوه چای سبز به تنهایی تاثیر معنی داری بر نیمرخ لیپدی و ترکیب بدنی نداشت.

نتیجه گیری:

براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد تمرینات ترکیبی و مصرف چای سبز علی رغم عدم تأثیر معنی دار بر نیمرخ لیپیدي، ممکن می باشد برای کاهش عوامل خطرزای قلبی-عروقی در مردان چاق مفید باشد.

کلید واژه ها:

چای سبز، تمرین ترکیبی، نیمرخ لیپیدی، مردان چاق

 
   

1-1. مقدمه

شیوه زندگی غیرفعال و چاقی به عنوان یکی از ده مشکل برتر سلامتی توسط سازمان بهداشت جهانی تشخیص داده شده می باشد. امروزه به دلیل تغییر الگوی زندگی و ماشینی شدن کارها، فعالیت های جسمانی بشر ها کاهش یافته می باشد. کاهش یا عدم فعالیت های جسمانی سبب ایجاد “بیماری های فقر حرکتی” می گردد. از طرف دیگر تنوع کارها و لزوم مقاومت پیش روی سختی ها و ناراحتی های ایجاد شده به وسیله زندگی ماشینی، بشر را نیازمند یک جسم سالم و نیرومند می کند، که می توان از طریق انجام فعالیت های جسمانی به جبران آن پرداخت. فعالیت های جسمانی دامنه وسیعی را در بر می گیرند که در فعالیت های عادی روزانه با شدت پایین تا فعالیت های شدید و بسیار شدید طبقه بندی می شوند. تمرین تغییراتی در قسمت های مختلف بدن ایجاد می‏کند که در نتیجه آن بدن قادر می گردد تمرینات شدیدتری را انجام دهد. به بیانی دیگر بدن با تمرین سازگار می‏گردد . در چنین مواقعی تأثیر سازگاری های به وجودآمده در تمرینات ورزشی و تغذیه برای کاهش معضلات حاصل اهمیت پیدا می-کند. افزایش چربی‏های آزاد خون و نیز بیماریهای قلبی و عروقی نیز از عواقب چاقی و بی تحرکی به حساب می‏آید. امروزه فعالیت بدنی منظم همراه با رژیم غذایی متعادل بعنوان عامل مهمی برای سلامتی شناخته شده می باشد و فواید گوناگون مواد تغذیه ای(مکمل ها) موجب مصرف فراوان این مواد توسط این افراد شده می باشد.

1-2. اظهار مسئله

باوجود پیشرفت های سریع و وسیع در تشخیص و درمان این بیماریها، هنوز هم یک سوم بیمارانی که دچار سکته قلبی می شوند، فوت می کنند. در ایران نیز بیماری‏های قلبی- عروقی یکی از معضلات مهم بهداشتی و اجتماعی به شمار می رود که ابعاد آن به سرعت در حال افزایش می باشد. براساس مطالعه‏های پراکنده، نسبت مرگ ناشی از این بیماری 25 تا 45 درصد بوده می باشد. در ایران شمار تلفات ناشی از بیماری‏های گوناگون قلبی در هر 100 هزار نفر در سال 1368، در 24 شهر انتخابی کشور 185 نفر بود که 15-7 درصد کل مرگ و میر را شامل می‏گردد. نحوه متابولیسم و مقدار و نوع لیپیدها به ویژه لیپوپروتئین‏های خون در بروز و تشدید بیماری‏های قلبی- عروقی تأثیر اساسی اعمال می‏کنند . با در نظر داشتن ارتباط مستقیم چربی‏ها با سکته قلبی، تنظیم مقدار چربی‏های خون، عامل مهمی در سلامت محسوب می‏گردد و بدون شک عادت به فعالیت ورزشی مناسب تأثیر مهمی در این زمینه دارد. در واقع در کشورهای توسعه یافته عدم فعالیت بدنی مناسب و رژیم غذایی نا مناسب، از علت های چاقی و بیماری‏های قلبی- عروقی به شمارمی‏طریقه . تحقیقات زیادی در این مورد صورت گرفته می باشد و بیشتر محققان عقیده دارند که فعالیت بدنی باشدت متوسط، حتی اگر در حد متوسط درهرهفته انجام گیرد، کاهش چربی‏ها را به همراه خواهد داشت .

از سوی دیگر، از داروهای گیاهی برای کاهش چربی های خون بهره گیری می‏گردد، زیرا که علاوه بر عوارض بسیار اندک دربرخی موارد نتایج بهتری نسبت به مکمل‏های شیمیایی حاصل می‏گردد. گیاه چای سبز مانند گیاهان دارویی پرمصرف در آسیا می باشد. تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان داده‏اند که ترکیبات مشتق شده از چای سبز دارای خاصیت کاهش دهندگی سطح کلسترول پلاسما و سرعت جذب آن در دستگاه گوارش هستند .

همچنین چای محتوی گروهی از ترکیبات پلی فنولیک فلاونوئیدی به نام کتچین می باشد ودر بین کتچین‏ها این گالوکتچین گالات (EGCG) آنتی اکسیدانی قوی در شرایط آزمایشگاهی و رایج ترین و فراوان ترین پلی فنول درچای سبز می باشد. با در نظر داشتن اینکه مطالعات انسانی بیشتر برتأثیرات تمرینات هوازی و یا مقاومتی بر نیمروخ چربی متمرکز شده و همچنین تأثیر تمرینات ترکیبی و مصرف چای سبز بر نیمرخ لیپیدی تاکنون مطالعه نشده می باشد، از این رو هدف پژوهش به خاطر مطالعه این موضوع و پاسخ به این پرسش می باشد که آیا چای سبز به همراه تمرینات ترکیبی ( استقامتی + مقاومتی) می تواند در کاهش نیمرخ چربی و همچنین کاهش وزن و بهبود ترکیب بدنی مردان چاق مفید باشد؟

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش

   با در نظر داشتن اثرات مفید فعالیت‌های ورزشی بر کیفیت زندگی و نیز اثر مفید ورزش در بيماري‌هایی از قبيل بيماري‌هاي قلبي – عروقی به نظر می رسد تحقیقات در این زمینه برای مطالعه هرچه بیشتر تاثیر ورزش ضروری می‏باشد. از طرفی از آنجای که تاثیر تمرینات ترکیبی بر نیمرخ‏های لیپیدی کمتر مطالعه شده، پژوهش در این خصوص نیز از اهمیت بالای برخوردار می باشد. همچنین با در نظر داشتن اینکه مکمل های طبیعی نسبت به مکمل‌های شیمیایی اثرات جانبی کمتری دارند، ضرورت ايجاب مي‏كند تا تأثیر تمرین ترکیبی و یکی از این مکمل‏ها که به نظر می رسد در زمینه کاهش چربی‏های خون اثرات مثبتی داشته باشد(چای سبز) مطالعه گردد.

1-4. اهداف پژوهش

1-4-1. هدف کلی پژوهش

   مطالعه تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر نیمرخ چربی در مردان دارای اضافه وزن.

1-4-2. اهداف اختصاصی پژوهش

 1. 1. مطالعه یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر تری گلیسیرید مردان دارای اضافه وزن.
 2. 2. مطالعه یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز برکلسترول تام مردان دارای اضافه وزن.
 3. 3. مطالعه یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر LDL مردان دارای اضافه وزن.
 4. 4. مطالعه یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر HDL مردان دارای اضافه وزن.

1-5. فرضیه‌ها‌ی پژوهش

 1. 1. یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز تری‏گلیسیرید مردان دارای اضافه وزن و چاق تأثیر معناداری دارد.
 2. 2. یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز برکلسترول تام مردان دارای اضافه وزن تأثیر معنی-داری دارد.
 3. 3. یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر LDL مردان دارای اضافه وزن تأثیر معنی داری دارد.
 4. 4. یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر HDL مردان دارای اضافه وزن تأثیر معناداری دارد.

1-6. پیش فرض هاي پژوهش

   براي کسب نتایج دقیق در تجزیه و تحلیل آماري داده‏هاي پژوهش پیش فرض‏هاي زیر در نظر گرفته شده می باشد:

 1. 1. آزمودنی‏ها در جلسات تمرین به گونه منظم شرکت می کنند.
 2. 2. تمام جلسات تمرین مطابق برنامه از پیش تعیین شده برگزار گردید.
 3. 3. کوشش شده از آزمون‏ها و وسایل اندازه گیري با اعتبار و روایی بالا بهره گیری گردد.
 4. 4. شیوه تمرینی هر دو گروه تمرینی یکسان بود.

1-7. محدودیت هاي پژوهش

   محدودیت‏هایی که در این پژوهش وجود داشته را می‏توان در دو قسمت شامل محدودیت‏هاي غیر قابل کنترل و محدودیت‏هاي قابل کنترل طبقه بندي نمود که در ادامه آنها را اظهار خواهیم نمود:

1-7-1. محدویت های خارج از کنترل محقق

 1. 1. ویژگی های ارثی و سازه های ژنتیکی آزمودنی ها
 2. 2. میزان و نوع فعالیت های روزمره آزمودنی ها
 3. 3. عدم امكان كنترل وضعيت روحي و رواني آزمودني ها در هنگام اجراي فعالیت های تمرینی
 4. 4. نحوه و روش تغذیه آزمودنی های پژوهش، همچنین میزان خواب، استراحت و نحوه سپری کردن اوقات فراغت از حیطه کنترل محقق خارج بوده می باشد.

1-7-2. محدودیت های تحت کنترل محقق

 1. 1. غیر ورزشکار بودن آزمودنی‌ها با در نظر داشتن خصوصیات ظاهری و فیزیولوژیکی و عدم اجرای مداوم فعالیت‏های ورزشی به مدت یک سال.
 2. 2. برخورداری از سلامت نسبی و عدم ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و عدم بهره گیری از دارو و دخانیات و … با در نظر داشتن سؤالات مطرح شده در پرسشنامه.
 3. 3. مکان، شرایط و ایمنی وسایل برگزاری آزمون.
 4. 4. میزان و نوع مکمل های مصرفی آزمودنی ها.
 5. 5. اجرای مانور تست برای همه آزمودنی ها توسط فرد محقق و متخصص انجام گرفته می باشد.
 6. 6. در طول پژوهش، زمان انجام تست برای همه آزمودنی ها یکسان بوده می باشد.
 7. 7. قرارگیری افراد در یک دامنه سنی کم و نزدیک به هم.
 8. 8. دمای محیط تمرین.
 9. 9. تعداد هفته های تمرین و تعداد جلسات در هر هفته.
 10. 10. زمان و مدت برگزاری هر جلسه.

1-8. تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و واژه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این بخش واژه‏ها و اصطلاحات اصلی مورد بهره گیری در پژوهش اظهار شده و توضیح مختصري در مورد هریک داده خواهد:

چای سبز

در این پژوهش مقصود از مکمل چای سبز مصرف 1 وعده چای سبز (1 عدد کپسول 315 میلی گرمی) بعد از نهار می‏باشد.

تری گلیسرید

شکل اصلی ذخیره چربی هستند و بیشترین اسیدهای چرب آزادی را که به هنگام فعالیت اکسیده می شوند تامین می‌کنند.

کلسترول

کلسترول دارای 27 کربن و 4 حلقه در ساختمان خود می‌یاشد. این ماده ساختار استروئیدی داشته و دیگر استروئیدها نظیر هورمونهای استروئیدی از آن ساخته می شوند.

LDL

حاوي 2٠ درصد پروتئین، 45 درصد تری گلیسرید و 15-10 درصد کلسترول می باشد.

HDL

حاوي 50 درصد پروتئین، 20-15 درصد کلسترول و 5 درصد تری گلیسرید می باشد. وظیفه بازگرداندن کلسترول از سطح خون به کبد را به عهده دارد.

تعداد صفحه :73

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com