۳-۱-مقدمه
در این فصل اقدام به شناسایی ژئوکالچر در محدوده شهرستان بندر انزلی پرداخته و همچنین نقشه ژئوکالچر در سطح شهر را ترسیم کرده و به بررسی و تجزیه تحلیل و شناسایی نقش شورای اسلامی با توسعه ژئوکالچر می پردازیم.
منظور از ژئو کالچر یا ژئوپلتیک فرهنگی فرایند پیچیده ای از تعاملات قدرت، فرهنگ، و محیط جغرافیایی کره زمین اند.به عبارت دیگر ژئوکاچر ترکیبی از فرایندهای مکانی – فضایی قدرت فرهنگی میان بازیگران متنوع و بیشماری است که در لایه های مختلف اجتماعی و عرصه محیط یکپارچه سیاره زمین به نقش آفرینی پرداخته و در تعامل دائمی با یکدیگر بسر میبرند.
۳-۲- داده ها و روش کار
۳-۲-۱- دادهها
برای رسیدن به هدف اصلی تحقیق،به بررسی تاثیرات شورای شهر بر توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی به عنوان عامل همگرایی میان شورای شهر و ژئوکالچر و نیز بررسی شهر بندر انزلی و نقش آنها در ایجاد همگرایی اشاره کرد روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی بوده که در آن به برقراری رابطه میان اجزای موضوع تحقیق پرداخته شده است و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پرسشنامه ای و اینترنت است و نیز به تهیه نقشه GIS پرداخته شده.
۳-۲-۲-روش کار
۱-نقشه محدوده مورد مطالعه با استفاده از نقشه سیاسی مشخص و با استفاده از نرم افزار ARC GIS ترسیم شد.
۲-پس از تهیه پرسشنامه و پاسخگویی آن توسط افراد به جمع آوری مطالب پرداخته و در نرم افزار SPSS وارد کرده.
۳-پس از ورود اطلاعات ارقام را به صورت جمع و درصد استخراج کرده و به تفسیر آن پرداخته.
۴-نوع روش تحقیق توصیفی وتحلیلی میباشد. که روش گرآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای و ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از، بانکهای اطلاعاتی و شبکههای کامپیوتری، نقشهها، جداول و نمودارها و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز بصورت آماری، نرم افزار SPSS خواهد بود.
۳-۳-بررسی عوامل طبیعی شهر انزلی
۳-۳-۱-موقعیت جغرافیایی شهر بندر انزلی
شهرستان بندرانزلی براساس تقسیمات کشوری در پایان سال ۱۳۸۷،دارای مساحت ۲۹۹ کیلومتر مربع بوده است که سهم مساحت شهری آن ۴۹۰۳۱ کیلومتر مربع بوده است. شهر بندرانزلی دارای بافتی خطی است که حول محور ارتباطی رشت-آستارا در طولی معادل ۱۵ کیلومتر و با عرض متوسط ۵و۲ کیلومتر گسترش یافته است.
بندر انزلی در بخش جلگه ای استان گیلان و در مجاورت دریاچه خزر واقع شده است شهر انزلی در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۱۳ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۳۷ وقیقه و عرض جغرافیایی از ۳۷ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۳۵ قرار گرفته است.
شهر بندرانزلی از سه طرف در آب های دریای کاسپین،تالاب و کانال هایی که تالاب را به دریا متصل می کند محصور است و مغرب آن خشکی است(نقشه۳-۳).این شهر از دو منطقه انزلی(شبه جزیره)و غازیان(جزیره)(در باریکه خشکی میان دریا و تالاب)و چندین جزیره و محله تشکیل شده است.(رضازاده ،۱۳۸۶،صص۹و۳۷)
نقشه شماره ۳-۱ نقشه سیاسی و شهرستان بندر انزلی
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.