– شناخت تفصیلی از جایگاه جنبش های جاری در فرآیند بیداری اسلامی و بازسازی تمدن اسلامی با محوریت ایران اسلامی
-شناخت تفصیلی از توانایی های ژئوکالچر انقلاب اسلامی در بیداری مسلمانان منطقه و جهان امام خمینی و آیت الله خامنه ای بارها فرموده اند که منظور از صدور انقلاب ، لشکرکشی به کشورهای دیگر نیست بلکه باید فرهنگ انقلاب اسلامی را به دنیا شناساند.
اگر این فرهنگ خوب شناسانده شود گرایش به سمت آن و الگوبرداری از آن را هیچ قدرت مستبدی نمی تواند کنترل نماید.
آیت الله خامنه ای نیز با اشاره به ضرورت شناسایی مفاهیم جدید انقلاب و عرضه آنها به مشتاقان و طالبان حقیقت در سطح جهان می فرمایند:
انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، مفاهیم بکر و تازه ای در دنیا دارد، مفاهیمی دارد که اگر چه مشترکاتی با دنیا دارد، اما اختصاصاتی دارد که این را از شبیه خودش در مکاتب گوناگون و جریان های فکری و نحله های فکری دنیا جدا می کند؛ باید آن را در بیاوریم وپایش هم بایستیم و بیان کنیم.
برمبنای الگوهای نظری امام خمینی و آیت الله خامنه ای باید سه مفهوم کلیدی را درسرلوحه پژوهش های خود در فهم بیداری اسلامی و جنبش های جهان اسلام قراردهیم:
الف) ژئوکالچر: که بیانگر چهارچوب فرهنگی ای هست که نظام ها، مکتب ها و ایدئولوژی ها درمحدوده آن عمل کرده و اثر می گذارند و مقدمات و مبانی فکری خود را نه درمحدوده ملی و محلی بلکه در یک جغرافیای فرهنگی منتشر می سازند.
درژئوکالچر تمرکز فعالیت ها بر فرهنگ بجای سیاست و اقتصاد است و از مولفه هایی چون دعوت فرهنگی، تبلیغ، نشان دادن کارآمدی، نشان دادن توانایی تولید سرمایه فرهنگی و اجتماعی و رابطه های معنوی و فرهنگی و مقاومت به جای زور و سیطره و استعمار استفاده می شود.
ب) ژئوپلیتیک: ژئوپلیتیک مفهوم قدیمی تری نسبت به واژه ژئوکالچر بوده و از ابتدای قرن بیستم بعنوان نشانه ای برای تحولات و درگیری های جهانی درمورد کسب، حفظ و بسط قدرت بکار رفته است. قرن بیستم را قرن ژئوپلیتیک گفته اند.
در طول قرن بیستم ژئوپلیتیک به منظور تعریف و توصیف مستمر رقابت جهانی بین بلوک سرمایه داری غرب و بلوک شوروی و سیاست های استعماری درجهان سوم بکار رفته است.
در ژئوپلیتیک بسط جغرافیایی و سرزمینی به جای تکیه بر فرهنگ و روش های فرهنگی بر سیاست و اقتصاد تکیه دارد.
ج) خیزش علیه تحقیر هویتی و فرهنگی مسلمانان: مفهوم جدید و بومی است در فهم جنبش های اجتماعی در حال جریان در کشورهای اسلامی که در ادبیات انقلاب اسلامی تولید گردید.
تا به امروز عموماً علل و عوامل ریشه های جنبش های اجتماعی با توجه به مبانی فلسفه سیاسی غرب تحلیل شده است.
بنابر این اغلب فیلسوفان و جامعه شناسان در فهم علل بروز جنبش ها به دو مکانیسم:وجود تضاد طبقاتی و رهبری طبقه پیشرو نظر داشتند.
انقلاب اسلامی هژمونی این نظریه را مورد تردید قرار داد و عامل فرهنگی معناداری بنام خیزش علیه تحقیر هویتی و یا خیزش علیه تحقیر فرهنگی را به عنوان عامل تاثیرگذار وارد جنبش های اجتماعی علی الخصوص درجوامع اسلامی کرد.
باید تلاش شود کارکرد این مفهوم در برانگیختگی جنبش های اجتماعی جهان اسلام به آزمون گذاشته شود.
تقابل ژئوکالچر انقلاب اسلامی با ژئوپلتیک غرب در جنبش های جاری جهان اسلام تقابل حقیقت با واقعیت جهان اسلام است. باید پذیرفت که با جنبش های جاری در جهان اسلام شکاف بزرگی در الگوهای استبدادی نظام های حاکم بر کشورهای اسلامی بوقوع پیوسته است و دیگر نمی توان با این نظام ها جهان اسلام را کنترل کرد؟ این همان آرمان بزرگ امام خمینی در بیداری اسلامی است.
اکنون بعد از دو قرن جهان اسلام در جستجوی نظام های پساسکولار و پساغربگرایی است. خیزش های جهان اسلامی بیش از آنکه خیزش گرسنگان و انقلاب ستم دیدگان در مقابل شکم بارگان باشد انقلاب تحقیر شدگان فرهنگی و هویتی در مقابل جریان ها و قدرت هایی است که دو قرن بر جهان اسلام سیاست های استکباری و استبدادی را تحمیل کردند و علت اصلی و اساسی فقر، عقب ماندگی، بی هویتی، دیکتاتوری، بی سوادی و وابستگی مسلمانان به کفار و مشرکین هستند؟
– درک دقیق، عمیق و استنادی از ماهیت و ساختار جنبش های جاری جهان اسلام
– ترسیم فرصت ها ی این دگرگونی ها برای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی
– دستیابی به یک الگوی بومی برای فهم جنبش های اجتماعی در جهان اسلام
– شناخت تفصیلی از رابطه بین جنبش های جاری در جهان اسلام با پیشینه تاریخی آنها در دو قرن گذشته و نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی
– شناخت تفصیلی از جایگاه جنبش های جاری در فرآیند بیداری اسلامی و بازسازی تمدن اسلامی
– شناخت تفصیلی از توانایی های ژئوکالچر انقلاب اسلامی در بیداری مسلمانان
مهمترین مباحث استراتژیکی در فهم تحولات جهان اسلام است. امام عظیم الشان امت بارها فرموده بودند که منظور از صدور انقلاب لشکر کشی به کشورهای دیگر نیست بلکه باید فرهنگ انقلاب اسلامی را به دنیا شناساند. اگر این فرهنگ خوب شناسانده شود گرایش به سمت آن و الگوبرداری از آن را هیچ قدرت مستبدی نمی تواند کنترل نماید. برمبنای الگوهای نظری امام باید سه مفهوم کلیدی را در سرلوحه پژوهش های خود در فهم بیداری اسلامی و جنبش های جهان اسلام قرار دهیم:
الف – ژئوکالچر : که بیانگر چهارچوب فرهنگی ای هست که نظام ها، مکتب ها و ایدئولوژی ها در محدودۀ آن عمل کرده واثر می گذارند و مقدمات و مبانی فکری خود را نه در محدودۀ ملی و محلی بلکه در یک جغرافیای فرهنگی منتشر می سازند. در ژئوکالچر تمرکز فعالیت ها بر فرهنگ بجای سیاست و اقتصاد است و از مولفه هایی چون دعوت فرهنگی، تبلیغ، نشان دادن کارآمدی، نشان دادن توانایی تولید سرمایه فرهنگی و اجتماعی و رابطه های معنوی و فرهنگی و مقاومت بجای زور و سیطره و استعمار استفاده می شود.
ب – ژئوپلتیک : ژئوپلتیک مفهوم قدیمی تری نسبت به واژه ژئوکالچر بوده و از ابتدای قرن بیستم بعنوان نشانه ای برای تحولات و درگیری های جهانی در مورد کسب، حفظ و بسط قدرت بکار رفته است. قرن بیستم را قرن ژئوپلتیک گفته اند . در طول قرن بیستم ژئوپلتیک به منظور تعریف و توصیف مستمر رقابت جهانی بین بلوک سرمایه داری غرب و بلوک شوروی و سیاست های استعماری در جهان سوم بکار رفته است. در ژئو پلتیک بسط جغرافیایی و سرزمینی بجای تکیه بر فرهنگ و روش های فرهنگی بر سیاست و اقتصاد تکیه دارد.
ج – تحقیر هویتی : مفهوم جدید و بومی است در فهم جنبش های اجتماعی در حال جریان در کشورهای اسلامی که در ادبیات انقلاب اسلامی تولید گردید. تا به امروز عموماً علل و عوامل ریشه های جنبش های اجتماعی با توجه به مبانی فلسفه سیاسی غرب تحلیل شده است . بنابراین اغلب فیلسوفان و جامعه شناسان در فهم علل بروز جنبش ها به دو مکانیسم : وجود تضاد طبقاتی و رهبری طبقه پیشرو نظر داشتند . انقلاب اسلامی هژمونی این نظریه را مورد تردید قرار داد و عامل فرهنگی معناداری بنام “تحقیر هویتی” و یا “تحقیر فرهنگی” را به عنوان عامل تاثیر گذار وارد جنبش های اجتماعی علی الخصوص در جوامع اسلامی کرد. باید تلاش شود کارکرد این مفهوم در برانگیختگی جنبش های اجتماعی جهان اسلام به آزمون گذاشته شود.
۲-۳۲-سوابق تحقیق
در پایان نامه کارشناسی ارشد سید شهاب الدین سید موسوی تحت عنوان عوامل تاثیر گذار ژئوکالچر بر روابط ایران و تاجیکستان به موضوع ژئوکالچر و ارتباط آن با حوزه آسیای مرکزی نکاتی آورده شده.
-دکتر محمد اخباری دانشیار جغرافیای سیاسی در مقاله خود تحت عنوان الگوی شبکه ای ترسیم نقشه فرهنگی مبتنی بر ارتقاء موقعیت ژئوکالچر مطالعه موردی: کلان شهر بیان می کند که کلان شهر تهران به عنوان ام القرای جهان اسلام از جایگاه ویژه ای در زمینه مسائل فرهنگی برخوردار است و در نتیجه تهیه نقشه فرهنگی می تواند به عنوان نقشه راهنما و مبنای اطلاعاتی و ابزار سنجش، جهت های کلی توسعه تهران را به عنوان شهر نمونه اسلامی مشخص و به عنوان راهنمای عمل مدیریت شهری عمل کند.
-غلامحسن حیدری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در مقاله خود تحت عنوان ژئوپلتیک فرهنگی یا ژئوکالچر می نویسد ژئوکالچر یا ژئوپلتیک فرهنگی فرایند پیچیده ای از تعاملات قدرت، فرهنگ، و محیط جغرافیایی کره زمین اند.به عبارت دیگر ژئوکاچر ترکیبی از فرایندهای مکانی – فضایی قدرت فرهنگی میان بازیگران متنوع و بیشماری است که در لایه های مختلف اجتماعی و عرصه محیط یکپارچه سیاره زمین به نقش آفرینی پرداخته و در تعامل دائمی با یکدیگر بسر میبرند.
-شهربانو علیدادی دکتری روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقاله خود تحت عنوان انقلاب ایران و ژئوکالچر مقاومت در سیاست بین الملل ۲۰۱۱-۱۹۷۹ می نویسد که تحولات سیاسی خاورمیانه در فوریه ۲۰۱۱ گسترش یافت. این امر به پایان حکومت بن علی در تونس، مبارک در مصر و علی عبدالله صالح در یمن منجر شد. در شرایط جدید نشانه های فرهنگی و هویتی از جایگاه و نقشی محوری تر برخوردارند.در این شرایط جلوه هایی از دگرگونی های ژئو کالچریک در محیط های منطقه ای شکل گرفته که زمینه های تعارض نیروهای مختلف را علیه یکدیگر فراهم آورده است. حال تلاش می شود رابطه هنجارگرایی انقلاب ایران با ژئوکالچر مقاومت در محیط پیرامونی بررسی شود.
-محمد اخباری و محمد هادی موذن جامی در مقاله خود تحت عنوان الگوی شبکه ای ترسیم نقشه فرهنگی مبتنی بر ارتقا موقعیت ژئوکالچر مطالعه موردی کلان شهر تهران می نویسند که کلان شهر تهران به عنوان ام القرای جهان اسلام از جایگاه ویژه ای در زمینه مسائل فرهنگی برخوردار است. در نتیجه تهیه نقشه فرهنگی می تواند به عنوان نقشه راهنما و مبنای اطلاعاتی و ابزار سنجش، جهت های کلی توسعه تهران را به عنوان شهر نمونه اسلامی مشخص و به عنوان راهنمای عمل مدیریت شهری عمل کند.
– دکتر مظفر نامدار در مقاله خود تحت عنوان جهان اسلام در چرخه دگرگونی «رویارویی ژئوکالچر انقلاب اسلامی با ژئوپلتیک غرب در جنبش های اسلامی معاصر» بیان می کند که: جهان اسلام در چرخه دگرگونی برگشت ناپذیری قرار گرفته است که بی تردید تغییرات زیادی در ژئوپلتیک و ژئوکالچر منطقه ایجاد خواهد کرد. اگر جهان اسلام در جست و جوی نظام های پساسکولار و پساغربگرایی است فهمیدن مرجعیت تئوری های این نظام و الگوی آن برای انقلاب اسلامی اهمیت ویژه ای دارد. در طول یک قرن گذشته سیاست های ژئوپلتیک غرب، جهان اسلام را بر سر یک دو راهی کاذب قرار داده بود که نتیجه آن یا پیوستن به دموکراتیزاسیون جهانی به سردمداری امریکا بود یا پذیرش دیکتاتوری های محلی. انقلاب اسلامی این دو راهی کاذب را مورد تردید قرار داد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.