دانشگاه قم
دانشکده الکترونیکی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

پایان نامه حقوق

استاد راهنما:
دکتر ابوالفتح خالقی
استاد مشاور:
دکتر سیدحسن شبیری زنجانی
نگارنده:
مهرداد خزائی
تابستان ۱۳۹۲
تقدیم به:
پدر و مادرم و دوست و همکار عزیزم علیپور
تشکر و قدردانی
با حمد و سپاس بی کران خدای عزّوجل که توفیق کسب علم و دانش را به ما عطا فرمود،در اینجا بر خود لازم می دانم از تمامی اساتید بزرگوار ، به ویژه اساتید دوره کارشناسی ارشد که در طول سالیان گذشته مرا در تحصیل علم و معرفت وفضائل اخلاقی یاری نمودند تشکر و قدردانی نمایم.
از استاد گرامی و بزرگوار جناب آقای دکتر ابوالفتح خالقی که راهنمایی اینجانب را در انجام تحقیق و نگارش این پایان نامه تقبّل نمودند نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
از جناب آقای دکتر سیدحسن شبیری زنجانی به عنوان مشاور که با راهنمایی های خود بنده را مورد لطف قرار داده اند،کمال تشکر را دارم.
چکیده
موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست ، بلکه با پیدایش انسان،مالکیت فکری نیز به وجود آمده است.در مورد حقوق مالکیت فکری به طورخلاصه می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر را تعیین می کند.این شاخه نوین حقوقی که دربردارنده حقوق مربوط به مؤلفان،هنرمندان،مخترعان،صاحبان علائم و نام های تجاری وسایر آفریده های ذهنی می باشد ،با توجه به گسترش روزافزون آثاری که ناشی از قوه تفکر و تعقل افراد می باشد و لزوم حمایت از آن در راستای توسعه تمدن و اقتصاد،دارای اهمیت فراوانی می باشد.به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین،حمایت از این حقوق و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن مشخص شود.دراین تحقیق که هدف آن شناخت حمایت های کیفری موجود درقوانین داخلی جهت حمایت ازحقوق مالکیت فکری می باشد،بامطالعه قوانین و منابع مختلفی که در این زمینه وجود دارد،به بررسی ضمانت اجراهای کیفری این شاخه حقوقی پرداخته شده ومشخص شدکه به رغم اینکه ضمانت اجراهای کیفری مختلفی درراستای حمایت بهتر ازحقوق مالکیت فکری درقوانین داخلی وجود دارد،اما این قوانین به دلایل مختلف از جمله به روز نبودن قوانین، باتوسعه روزافزون این شاخه حقوقی سنخیت ندارد وباتوجه به میزان مجازات حبس و جزای نقدی اندکی که برای برخورد با برخی جرائم مربوط به حوزه پیش بینی شده است،عملاٌ درحمایت از این شاخه کارایی لازم را ندارد.حتی دربرخی موارد ازجمله اسرارتجاری که یکی ازشاخه های مهم حقوق مالکیت صنعتی می باشد،ضمانت اجراهای کیفری موجود با اهمیت این شاخه تطابق کافی ندارد و لازم است با تصویب قوانین جدید که همسو با پیشرفت های این شاخه حقوقی باشد و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب با شدت جرائم ارتکابی وگنجاندن فصلی مستقل در قوانین مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی و همچنین الحاق به قراردادهای بین المللی که حمایت بین المللی از این شاخه را برای پدیدآورندگان فراهم آورد،در جهت حمایت بهتر از این شاخه گسترده حقوقی اقدام شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
کلید واژه : مالکیت فکری- مالکیت ادبی و هنری –مالکیت صنعتی- حقوق کیفری
فهرست
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۱٫بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲٫سؤالات اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳٫ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۴ . روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۵ . سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۶ . ضرورت و اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۷٫ موانع ومشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۸٫ ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۸
فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………….۱۰
۱٫ مفاهیم مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۱٫ مالکیت ادبی و هنری………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۲٫ مالکیت صنعتی………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲ . مبانی مالکیت فکری……………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۱ . مبانی شناسایی و حمایت از مالکیت فکری …………………………………………………………………………..۴۰
۲-۱-۱ . نظریه های توجیه کننده عدم ضرورت حمایت از مالکیت فکری ………………………………………….۴۰
۲-۱-۱-۱:ناسازگاری مالکیت فکری با قاعده تسلیط………………………………………………………………………۴۰
۲-۱-۱-۲:ناسازگاری مالکیت فکری با رسالت و قداست علم…………………………………………………………..۴۲
۲-۱-۱-۳: تلقی اموال فکری به عنوان سرمایه حکومت اسلامی ………………………………………………………..۴۲
۲-۱-۲ . نظریه های ضرورت حمایت از مالکیت فکری…………………………………………………………………..۴۲
۲-۱-۲-۱: قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل………………………………………………………………………………۴۳
۲-۱-۲-۲ :گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت ……………………………………………………………………………..۴۳
۲-۲ . مبانی حمایت کیفری از مالکیت فکری ……………………………………………………………………………… ۴۴
۳٫ پیشینه تاریخی پیدایش و حمایت از حقوق مالکیت فکری ………………………………………………………….۴۷
۳-۱ :پیشینه تاریخی پیدایش مالکیت فکری …………………………………………………………………………………۴۸
۳-۱-۱٫ پیدایش و توسعه مالکیت ادبی و هنری ……………………………………………………………………………۴۹
۳-۱-۱-۱ . مالکیت ادبی و هنری در جوامع بدوی ……………………………………………………………………….۴۹
۳-۱-۱-۲٫ مالکیت ادبی و هنری در دوران باستان ……………………………………………………………………….۵۰
۳-۱-۱-۳٫ مالکیت ادبی و هنری از قرون وسطی تا سبز فایل ……………………………………………………….۵۱
۳-۱-۲٫ پیدایش و توسعه مالیکت صنعتی …………………………………………………………………………………۵۲
۳-۲٫ پیشینه مالکیت فکری در جوامع اسلامی ……………………………………………………………………………۵۵
۳-۳ : تاریخچه ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری درایران ………………………………………۶۲
۳-۳-۱٫ مالکیت ادبی و هنری …….. …………………………………………………………………………………………۶۲
۳-۳-۲٫ مالکیت صنعتی ………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۴٫ پیشینه ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در کشورهای اروپایی و آمریکا…………………………….۶۶
۳-۴-۱٫ آلمان ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۳-۴-۲ :ایتالیا ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۳-۴-۳ : انگلستان ……………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۳-۴-۴ :ایالات متحده آمریکا ……………………………………………………………………………………………………۷۳
۳-۵ : تاریخچه ظهور کنوانسیون های بین المللی حمایت از مالکیت فکری …………………………………………۷۶
فصل دوم : جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ……………………………………………..۸۲
۱٫ جرائم علیه مالکیت ادبی و هنری…………………………………………………………………………………………….۸۴
۱-۱٫ نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری …………………………………………………………………………………………۸۵
۱-۱-۱٫ارکان تشکیل دهنده جرم ………………………………………………………………………………………………..۸۵
۱-۱-۲٫ عناوین خاص مجرمانه در سایر قوانین ……………………………………………….. …………………………….۹۱

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.