۴-۲- توصیف متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۸۱
۴-۳- آزمون کلومو گروف– اسمیرنوف (k-s) …………………………………………………………………… 85
۴-۴- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………….. ۸۶
۴-۵- آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۸۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱
۵-۲- نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۵-۲-۱- توصیف متغیر کارآفرینی ………………………………………………………………………………… ۹۱
۵-۲-۲- توصیف متغیر عملکرد …………………………………………………………………………………… ۹۱
۵-۲-۳- توصیف متغیر کسب دانش ……………………………………………………………………………. ۹۱
۵-۲-۴- توصیف متغیر دانش بنیان ……………………………………………………………………………….. ۹۱
۵-۳- نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۵-۴- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق …………………………………………………………………………… ۹۳
۵-۵- پیشنهاداتی برای محققین آینده …………………………………………………………………………………. ۹۴
۵-۶- محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۹۵
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
ست ها…………….
………………………………………………………….
فهرست جداول
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
جدول شماره ۲-۱: اهم مطالعات درمورد تمایل کارآفرینانه در سطح شرکت …………………………… ۲۶
جدول شماره ۲-۲: اهم مطالعات در مورد گرایش کارآفرینانه در سطح فردی …………………………. ۲۷
جدول شماره ۲-۴: عوامل موفقیت مدیریت دانش ………………………………………………………………. ۶۰
جدول شماره ۳-۱: ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………….. ۷۶
جدول شماره ۳-۲: آلفای کرانباخ ………………………………………………………………………………………. ۷۸
جدول شماره ۴-۱:. توصیف متغیر کارآفرینی ……………………………………………………………………… ۸۱
جدول شماره:۴-۲: توصیف متغیر کسب دانش ……………………………………………………………………. ۸۲
جدول شماره ۴- ۳: توصیف متغیر منابع دانش بنیان ……………………………………………………………. ۸۳
جدول شماره ۴- ۴: توصیف متغیر عملکرد ………………………………………………………………………… ۸۴
جدول شماره ۴- ۵: آزمون کولموگروف- اسمیرنف ……………………………………………………………. ۸۵
جدول شماره ۴- ۶: آزمون تی تک نمونه ای متغیرهای تحقیق ………………………………………………. ۸۶
جدول شماره ۴- ۷: ضریب همبستگی بین کارآفرینی و عملکرد ……………………………………………. ۸۷
جدول شماره ۴- ۸: آزمون رگرسیون بین کارآفرینی و عملکرد با توجه به کسب دانش ……………. ۸۸
جدول شماره ۴- ۹:. آزمون رگرسیون بین کارآفرینی و عملکرد با توجه به کسب دانش و منابع دانش بنیان……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
فهرست اشکال
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
شکل شماره ۱-۱: مدل تحلیلی تحقیق …………………………………………………………………………………. ۷

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.