۳-۵-۱- روایی
هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم مجموعه ای از پرسش ها را مطرح می کنیم چگونه می توانیم اطمینان یابیم که واقعاً به اندازه گیری همان مفهوم موردنظر پرداخته ایم یا چیز دیگر را سنجیده ایم؟ این پرسش را با آزمون های خاص روایی سنجی می توان پاسخ داد. آزمونهای روایی را میتوان در سه گروه گسترده دستهبندی نمود: روایی محتوا، روایی وابسته به معیار و روایی سازه (سکاران، ۲۲۳:۱۳۹۱).
در این تحقیق از روش روایی محتوا استفاده شده است. روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازهگیری مفهوم مورد سنجش را در بردارد. یعنی، روایی محتوا نشان میدهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است (سکاران، ۲۲۳:۱۳۹۱). در این تحقیق با تاکید بر استاندارد بودن پرسشنامه، سوالات متناسب با مبانی نظری و با توجه به جزییات هر کدام از متغیرها تعریف شده و با متخصصان امر و اساتید مدیریت، در رابطه با سوالات تبادل نظر و بررسی صورت گرفته است و پرسشنامه اصلی بعد از مرحله تدوین، توزیع شده است. لذا روایی سوالات از نظر محتوای آنها تأیید شده است.
۳-۵-۲- پایایی
پایایی آزمون ، مقیاسی است که به وسیله آن، درجه اعتماد به نتایج حاصل از آن آزمون تعیین می گردد. آزمون هایی که سازمان ها برای سنجش کفایت و لیاقت افراد برای احراز مشاغل استفاده می کنند باید در هر بار استفاده، نتیجه یکسانی داشته باشد. برای سنجش پایایی آزمون از سه روش تکرار آزمون، روش معادل سازی، روش دونیم سازی استفاده می شود (سعادت، ۱۴۷:۱۳۸۶).
آنچه در این تحقیق جهت محاسبه پایایی استفاده شده است، ضریب آلفای کرانباخ میباشد. چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرانباخ را میتوان به عنوان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران، ۲۲۹:۱۳۹۱).
از همین رو با استفاده از نرم افزار SPSS به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد:
که در آن:
n = تعداد سوالات آزمون = واریانس سوال iام = واریانس کل آزمون
بعد از تایید نهایی، پرسشنامه در ۳۰ شرکت تولیدی صنایع غذایی استان گیلان، پخش شد. سپس نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیهو تحلیل شد که نتایج، به صورت زیر میباشد.
جدول ۳-۲: آلفای کرانباخ

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

متغیر α کرانباخ تعداد سوالات
کارآفرینی ۰٫۹۰۶ ۹
عملکرد ۰٫۸۹۶ ۶
کسب دانش ۰٫۸۵۷ ۴
دانش بنیان ۰٫۸۹۶ ۱۰