G1 = Ω [(۰٫۹ or 1.2) D + (0.5L or 0.2S)]

 

 

 

G = (0.9 or 1.2) D + (0.5L or 0.2S)

 

 

 

LLAT = 0.002ΣP

 

 

:G1 بارهای ثقلی افزایش‌یافته در طبقات مجاور با عضو حذف‌شده
:G بارهای ثقلی افزایش‌یافته برای طبقات غیر مجاور با عضو حذف‌شده
😀 بار مرده (lb/ft² or kN/m²)
:L بار زنده (lb/ft² or kN/m²)
:S بار برف (lb/ft² or kN/m²)
:Ω ضریب افزایش بار برای محاسبه عملکردهای مختلف در تحلیل استاتیکی خطی
:LLAT بار جانبی
:۰٫۰۰۲ ΣP بار جانبی مفروض که بر هر طبقه اعمال می‌گردد.
:ΣP مجموع بارهای ثقلی (مرده و زنده) که فقط بر طبقه مزبور عمل می‌کنند.
۳-۴-۵-۲ تحلیل استاتیکی غیرخطی

این آنالیز به صورت گسترده‌ای برای تحلیل سازه‌ها کاربرد دارد و در آن به اعضای سازه‌ای اجازه داده می‌شود تا رفتار غیرخطی داشته باشند. در این روش بارهای اعمالی عمودی، به صورت گام به گام افزایش می‌یابند تا زمانی که به بار یا تغییر مکان ماکزیمم برسند. از امتیازات این روش در نظر گرفتن تأثیرات غیرخطی و مراحل تشکیل مفاصل پلاستیک می‌باشد.
رویه بارگذاری در تحلیل استاتیکی غیرخطی بدین صورت است که باید بار را با شروع از مقدار صفر و ادامه تا مقدار نهایی اعمال نمود. آیین‌نامه UFC طراح را ملزم می‌کند برای رسیدن به مقدار کل بار، حداقل باید ۱۰ گام در نظر گرفته شود. ترکیبات بارگذاری مربوط به این تحلیل در جدول (۳-۶) آورده شده است]۱۱ [.
جدول (۳-۶): بارگذاری در تحلیل استاتیکی غیرخطی (UFC 2009)]11[

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GN = ΩN [(0.9 or 1.2) D + (0.5L or 0.2S)]
G = (0.9 or 1.2) D + (0.5L or 0.2S)
LLAT = 0.002ΣP

 

: GN بارهای ثقلی افزایش‌یافته برای طبقات مجاور با عضو حذف‌شده
: G بارهای ثقلی افزایش‌یافته برای طبقات غیر مجاور با عضو حذف‌شده
: D بار مرده (lb/ft² or kN/m²)
: L بار زنده (lb/ft² or kN/m²)
: S بار برف (lb/ft² or kN/m²)
ΩN ضریب افزایش دینامیکی برای عملکردهای مختلف در تحلیل استاتیکی غیرخطی
: LLAT بار جانبی
: ۰٫۰۰۲ ΣP بار جانبی مفروض که بر هر طبقه اعمال می‌گردد.
: ΣP مجموع بارهای ثقلی (مرده و زنده)که فقط بر طبقه مزبور عمل می‌کنند.

۳-۴-۵-۳ تحلیل دینامیکی غیرخطی
استفاده از آنالیز دینامیکی غیرخطی برای ارزیابی خرابی پیش‌رونده، دقیق‌ترین روش موجود می‌باشد. در این تحلیل به دلیل در نظر گرفتن خصوصیات غیرخطی مؤلفه‌های سازه‌ای و مصالح، نسبت به سایر تحلیل‌ها از دقت بیشتری برخوردار می‌باشد. در واقع سایر روش‌های تحلیل سعی دارند جایگزین مناسبی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی باشند؛ اما این روش بسیار وقت‌گیر بوده و به بازبینی دقیق نیاز دارد.
در تحلیل دینامیکی غیرخطی باید بار را از مقدار صفر شروع کرده و به طور یکنواخت هر دو نوع بار ثقلی و جانبی را به کل سازه اعمال نمود. این روند بارگذاری تا زمانی که سازه به تعادل برسد، ادامه می‌یابد (در این مرحله عضو هنوز حذف نشده است.) بعد از حصول تعادل برای سازه‌های قابی، عضو مورد نظر به صورت آنی حذف می‌شود. ترکیب بارگذاری مربوط به این تحلیل در جدول (۳-۷) آورده شده است]۱۱[.
جدول (۳-۷): بارگذاری در تحلیل دینامیکی غیرخطی (UFC 2009)]11[

 

 

 

 

 

 

 

 

GND = (0.9 or 1.2) D + (0.5L or 0.2S)
LLAT = 0.002ΣP

 

:GND بار ثقلی برای کل سازه
😀 بار مرده (lb/ft² or kN/m²)
:L بار زنده (lb/ft² or kN/m²)
:S بار برف (lb/ft² or kN/m²)
:LLAT بار جانبی
:۰٫۰۰۲ ΣP بار جانبی مفروض که بر هر طبقه اعمال می‌گردد.