سپاسگزاری
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
نمی توانم معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر بر زبانم جاری سازم و سپاس خود را در وصف استادان خویش آشکار نمایم، که هر چه گویم و سرایم ، کم گفته ام.
همکاران گرانقدر بانک صادرات که مرا در این پایان نامه یاری رسانده اند.
و در خاتمه پدر و مادرم ، نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته شان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم. پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه های عمرم را در عصای دست بودنشان بگذرانم.
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۳-۱-اهداف تحقیق ۴
۴-۱- فرضیه های تحقیق ۵
۵-۱-تعریف واژگان کلیدی ۵
۶-۱- استفاده کنندگان این پژوهش ۶
۷-۱- روش تحقیق ۷
۱-۷-۱- اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش ۷
۲-۷-۱- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷
۳-۷-۱- روش گرد آوری داده ها ۷
۸-۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷
۱۰
۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲- ادبیات موضوعی ۱۲
۲-۲-۱- خصوصیات نظام بانکی جدید ۱۲
۲-۲-۲- اصول و مبانی نظام اعتباری ۱۳
۲-۲-۲-۱- نظام اعتباری در ایران ۱۳
۲-۲-۳- اهداف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران ۱۳
۲-۲-۴- پایه های اساسی در بانکداری اسلامی ایران ۱۴
۲-۲-۴-۱- حذف ربا ( بهره ) از عملیات بانکی ۱۴
۲-۲-۴-۲- برقراری سود در عملیات بانکی ۱۵
۲-۲-۴-۳- تجهیزمنابع در شکل جدید ۱۵
۲-۲-۵- ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ۱۶
۲-۲-۶- مخاطرات اخلاقی و مسائل پیش رو ۱۷
۲-۲-۷- عوامل مؤثر بر مخاطرات اخلاقی (نحوه مصرف وام) ۱۸
۲-۲-۸-نظارت در نظام بانکی ۲۱
۲-۲-۹- مطالبات ۲۲
۲-۲-۱۰-اصول،ارکان وروش های وصول مطالبات معوق وغیرمعوق ۲۲
۲-۲-۱۱- اصول پنجگانه جلوگیری ازتوسعه مطالبات معوقه ۲۴
۲-۲-۱۲-عوامل مؤثربرشکل گیری وافزایش مطالبات معوقه ۲۵
۲-۲-۱۳- تحلیل مکانیزم اثرگذاری مطالبات معوقه سیستم بانکی برکل اقتصاد،شبکه بازارپولی کشوروعملکردنظام بانکی ۲۶
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۳-پیشینه تحقیق ۲۹
۲-۳-۱- پژوهش های داخلی ۲۹
۲-۳-۲- پژوهش های خارجی ۳۳
فصل سوم: مبانی نظری تحقیق ۴۲
۳-۱- مقدمه: ۴۳
۳-۲- روش پژوهش ۴۳
۳-۳- متغیرهای پژوهش ۴۴
۳-۴- جامعه آماری مورد بررسی ۴۴
۳-۴-۱- جامعه آماری ۴۴
۳-۴-۲- روش نمونه گیری ۴۴
۳-۵- روش گردآوری داده ها ۴۵
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۵
۳-۶-۱-مدل لاجیت ۴۶
۳-۶-۲- مدل مورد استفاده درتحقیق ۴۶
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها ۵۰
۴-۱- مقدمه ۵۱
۴-۲- آمار توصیفی ۵۱
۴-۲-۱- آمار توصیفی مربوط به نمونه آماری ۵۱
۳-۴- آمار استنباطی فرضیه های تحقیق ۵۷
۴-۴- یافته ها ونتایج ۶۰
۱-۴-۴- نتایج فرضیه اصلی ۱ ۶۰
۲-۴-۴- نتایج فرضیه اصلی ۲ ۶۳
فصل پنجم: نتیجه گیری وارائه پیشنهادات ۶۷
۵- مقدمه ۶۸
۲-۵- خلاصه یافته های پژوهش ۶۸
۳-۵- بحث و نتایج ۶۹
۵-۵- محدودیت های تحقیق ۷۳
منابع ۷۴
فهرست جداول :
جدول ۲ – ۱ پیشینه های داخلی و خارجی تحقیق ۳۸
جدول ۴- ۱ توزیع فراوانی جنسیت در مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان ۵۲

 

جهت