کیو توبین و نسبت‌های مالی

۸۲/۳*

۰٫۰۰۰

رد فرض صفر

*معناداری در سطح ۹۹ درصد
بر مبنای جدول شماره ۴-۱۲ آماره F لیمر برای رابطه برآوردی بین کیو توبین و نسبت‌های مالی به‌عنوان متغیرهای مستقل برابر ۸۲/۳ و سطح معنی‌دار متناظر با آن به صفر میل کرده و از یک و پنج درصد کمتر است. بر مبنای سطح معنی‌دار می‌توان حکم کرد که نتیجه آزمون در سطح اطمینان ۹۵ و حتی ۹۹ درصد معنی‌دار می‌باشد. به‌این‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت برای تمامی سال‌های مورد آزمون، فرض صفر مبنی بر برابری عرض از مبدأها در همه روابط برآورد شده، رد می‌شود. بنابراین نابرابری عرض از مبدأها در سطح اطمینان ۹۹ و ۹۵ پذیرفته می‌شود. نتایج این آزمون نشان می‌دهد فرض ۰ H مبنی بر جواز استفاده از مدل تلفیقی رد شده، به‌بیان‌دیگر آثار فردی یا گروهی وجود دارد. درنتیجه باید در این تحقیق جهت برآورد رابطه بین متغیرها بر مبنای برآورد رگرسیون خطی مرکب از روش تحلیل داده‌های تابلویی یا Data Panel استفاده شود.
۲) آزمون‌هاسمن: پس از مشخص شدن اینکه عرض از مبدأ برای سال‌های مختلف یکسان نیست، باید روش استفاده در برآورد مدل از بین روش‌های اثرات ثابت یا تصادفی انتخاب گردد که بدین منظور در تحقیقات مشابه یا مرتبط عموماً از آزمون‌هاسمن استفاده شده و در این تحقیق نیز به همین شیوه عمل شده است.
آزمون‌هاسمن فرضیه H0 مبنی بر سازگاری تخمین‌های اثر تصادفی را در مقابل فرضیه H1 مبنی بر ناسازگاری تخمین‌های اثر تصادفی آزمون می‌نماید. در این راستا آزمون‌هاسمن به‌عنوان یکی دیگر از پیش‌فرض‌های برآورد مدل رگرسیونی انجام‌شده و نتایج مربوط به این آزمون در جدول شماره ۴-۱۳ خلاصه شده است:

جدول (۴-۱۳): آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق
رابطه آماره  سطح معنی‌دار نتیجه آزمون
کیو توبین و نسبت‌های مالی ۶۸۱/۰ ۷۱۱/۰ پذیرش فرض صفر

بر مبنای نتایج آزمون‌هاسمن که در جدول ۴-۱۳ خلاصه شده است، آماره کااسکوئر ((  برای آزمون‌هاسمن برای رابطه رگرسیون برآوردی رگرسیون برابر با ۶۸۱/۰ و سطح معنی‌دار متناظر با آن ۷۱۱/۰ محاسبه شده است. با عنایت به اینکه سطح معنی‌دار بیشتر از پنج درصد محاسبه شده، لذا، در سطح اطمینان ۹۵ درصد نتیجه آزمون معنی‌دار نمی‌باشد. بنابراین به‌احتمال ۹۵ درصد فرض H0 پذیرفته شده و فرضیه H1 رد ‌شده است؛ بنابراین در سطح ۹۵ درصد اطمینان برازش روابط‌ رگرسیونی این تحقیق با استفاده از تخمین مدل تحلیل داده‌های تابلویی به “روش اثرات تصادفی مناسب “بوده است.
تحلیل رابطه بین نسبت‌های مالی و عملکرد مالی (نسبت کیو توبین)
به‌طوری‌که در بخش قبلی ملاحظه شد، پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی مرکب در برآورد رابطه بین متغیرها برقرار است. این پیش‌فرض‌ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل و تابعی، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌ها یا خطای در برآورد رگرسیونی، استقلال خطی متغیرهای مستقل یا فقدان هم خطی بین آن‌ها، همسانی یا ثبات واریانس‌ها، اعتبار رابطه خطی برآوردی و برقراری پیش‌فرض‌های مربوط به استفاده از روش تحلیل داده‌های تابلویی است که در بخش قبلی آزمون گردیده است.
در این بخش به جهت برقرار بودن پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی مرکب، به‌تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط از این روش به‌منظور تعیین ارتباط بین متغیر وابسته ” کیو توبین به‌عنوان نماینده عملکرد مالی “ و متغیرهای نسبت‌های مالی به‌عنوان متغیرهای بیست‌گانه مستقل استفاده شده است. در این تحقیق بر مبنای مدل تحقیق به شرحی که در فصل سه ذکرشده است، رابطه ریاضی بین متغیرها به‌صورت رابطه خطی مرکب زیر تعریف‌شده است:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.