۹۰۷٫۹۷

۵۶۶٫۵۰

۱۰۱۵۲٫

-۷۶۴٫۰۰

۱۲۱۶٫۸۰

۳٫۳۱۹

۱۵٫۸۲

۴۵۰

بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره ۴-۳ در ارتباط با توصیف یافته‌ها ملاحظه می‌شود که:
۱) عملکرد مالی (کیو توبین) در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً ۰۷/۰ و حداکثر ۱۴/۶ بوده است. متوسط کیو توبین ۳۴/۱ با انحراف معیار ۶۶۷/۰ بوده است.
۲) ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎریدر شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً ۲۴/۰ و حداکثر برابر ۱۹/۱۲ بوده است. مقدار متوسط آن ۳۲/۱ با انحراف معیار ۸۲۳/۰ بوده است.
۳) ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻲ در بین شرکت‌های نمونه به مرتبه اقلاً ۰۹/۰ و حداکثر برابر ۸۷/۱۱ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۸۴/۰ با انحراف معیار ۷۶۳/۰ مرتبه بوده است.
۴) نسبت بدهی، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۱/۰ و حداکثر برابر ۹۴/۰ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۵۹/۰ با انحراف معیار ۱۷۱/۰ بوده است.
۵) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۱۴/۰ و حداکثر برابر ۲۳/۱۵ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۱۹/۲ با انحراف معیار ۰۵/۲ بوده است.
۶) ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۰۰/۰ و حداکثر برابر ۴۵/۴۹۹۱ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۶۳/۲۶۵ با انحراف معیار ۰۲/۵۷۴ بوده است.
۷ )ﮔﺮدش حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۰۰/۰ و حداکثر برابر ۳۹/۹ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۴۵۹/۰ با انحراف معیار ۷۳۳/۰ بوده است.
۸) ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره‌ی وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۰۰/۰ و حداکثر برابر ۴۷/۱۴ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۸۵۹/۰ با انحراف معیار ۷۷/۱ بوده است.
۹) ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۰۰/۰ و حداکثر برابر ۱۲۰/۰ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۰۴۳/۰ با انحراف معیار ۰۳۳/۰ بوده است.
۱۰) دوره‌ی ﮔﺮدش ﻛﺎﻻ ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۰۰/۰ و حداکثر برابر ۴۸/۵۲۸۲ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۸۷/۳۱۳ با انحراف معیار ۸۰/۶۴۸ بوده است.
۱۱) ﮔﺮدش ﻣﺠﻤﻮع دارایی‌ها ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۳/۰ و حداکثر برابر ۳۰/۲ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۷۹۱/۰ با انحراف معیار ۹۵۰/۰ بوده است.
۱۲) ﮔﺮدش دارایی‌های ﺛﺎﺑﺖ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۱۳/۰ و حداکثر برابر ۳۲۳۰/۳۶ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۳۶/۵ با انحراف معیار ۲۵/۵ بوده است.
۱۳) ﮔﺮدش سرمایه‌ی در گردش ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۲/۱۳۲۶-و حداکثر برابر ۶/۲۵۴ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۴۰/۲-با انحراف معیار ۱۲/۸۲ بوده است.
۱۴) حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۴/۵۵۴-و حداکثر برابر ۹۸/۰ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۶۸/۵-با انحراف معیار ۸۳/۳۹ بوده است.
۱۵) حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۵۹/۰-و حداکثر برابر ۰۲/۱ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۲۰۲/۰ با انحراف معیار ۱۹۷/۰ بوده است.
۱۶) ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۱۷/-و حداکثر برابر ۸۷/۱ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۱۳۵/۰ با انحراف معیار ۱۸۲/۰ بوده است.
۱۷) بازده‌ی ارزش وﻳﮋه  ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۱۲/۳۷-و حداکثر برابر ۹۸/۷ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۲۷۱/۰-با انحراف معیار ۸۱/۳ بوده است.
۱۸) حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۰۰/۰ و حداکثر برابر ۴۹/۳۵ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۴۲/۴ با انحراف معیار ۹۸/۲ بوده است.
۱۹) حاشیه‌ی ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ  ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۵۹/۰-و حداکثر برابر ۱۳/۲ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۱۹۱/۰ با انحراف معیار ۲۴۸/۰ بوده است.
۲۰) ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑـﻪ درآﻣـﺪ  ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۱۰۰۰/۲۵۱-و حداکثر برابر ۹/۴۱۶ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۴۴/۸ با انحراف معیار ۸۷/۳۰ بوده است.
۲۱) ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ  ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۷۶۴/۰-و حداکثر برابر ۱۰۱۵۲ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۹/۹۰۷۰ با انحراف معیار ۸۰/۱۲۱۶ بوده است.
تحلیل پیش‌فرض‌ها
در این تحقیق به‌تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی مرکب ترکیبی یا داده‌های تابلویی استفاده شده است. بر همین اساس پیش از به‌کارگیری روش رگرسیونی، پیش‌فرض‌های استفاده از این روش مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. این پیش‌فرض‌ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تابعی و مستقل، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌های مدل برآوردی، ثبات واریانس‌ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل، بزرگی یا به سمت یک میل کردن ضریب تعیین برآوردی و پیش‌فرض‌های استفاده از داده‌های تابلویی می‌باشد. در این بخش از شرح یافته‌های تحقیق به نتایج ارزیابی این پیش‌فرض‌ها اشاره شده است.
الف) نرمال بودن توزیع متغیرها: