۰٫۷۱۰۹۱۷

-۰٫۳۴۵۳۷۰

۰٫۷۲۹۷۷۷

۰٫۹۳۸

وفاداری

۰٫۷۵۶۰۳۳

۰٫۴۲۶۹۶۷

۰٫۵۱۲۸۵۵

۰٫۷۰۱۱۹۸

۰٫۵۸۴۹۴۸

-۰٫۲۲۶۸۲۰

۰٫۸۲۲۸۶۳

۰٫۷۷۶۷۱۰

۰٫۹۰۶

۳-۸) روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
به جهت توصیف متغیرها از spssو به جهت بررسی فرضیه‌ها و پاسخ به سوالات تحقیق از روش بررسی تحلیل مسیر و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SMART PLS استفاده خواهد شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات
۴-۱) مقدمه
انواع روشهای تجزیه وتحلیل دادههای پژوهش، با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیهها، نوع نظریهسازی، ابزار به کار رفته برای جمعآوری اطلاعات و … متفاوت هستند، ولی با این وجود میتوان اذعان نمود که این روشها دارای مراحل مشترکی هستند. از این منظر، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی دادههای پژوهش، فرآیندی چند مرحلهای است، که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری اطلاعات فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند، تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند (کامپن هود و کیوی، ۱۳۸۷). بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه وتحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. به طوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامه استفاده شده منتج شده است، در قالب شاخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت‌شناختی و توصیف پاسخ دهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است. در ادامه فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباط ها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایت و بازنگری شدهاند.
۴-۲) آمار توصیفی
۴-۲-۱) جنسیت پاسخگویان
با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از ۲۴۳نمونه انتخاب شده ۱۰۹ نفر (۹/۴۴ درصد) مرد و ۱۳۴ نفر(۱/۵۵ درصد) زن بوده اند.. نتایج مربوطه در جدول(۴-۱) و نمودار (۴-۱) ارائه شده است.
جدول ۴-۱) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

درصد تجمعی درصد فراوانی