معلمان فیزیک کنکور می فهمند که چگونه نتایج یادگیری را توسعه دهند برای دستورالعمل های علمی است که استانداردهای ملی و ملی برای آموزش علوم ، و انتخاب مواد درسی مناسب برای دیدار نتایج مبتنی بر استاندارد. آنها ارتباطات منطقی را درک می کنند بین مباحث برنامه درسی ، نیاز به ساختن یکدیگر و پیشرفت های یادگیری ایجاد کنید. آنها از عمق در برابر عرض آگاه هستند معمای آموزش علوم و درک درستی از چگونگی تعادل مناسب بین رویکردهای انتقال و ساخت گرایی در آموزش و یادگیری دستورالعمل. معلمان فیزیک کنکور مهارت های زیر را در تدریس دارند. آماده سازی – معلمان فیزیک کنکور با استفاده از انواع مختلف دروس را آماده می کنند رویکردهای آموزشی ، ایجاد برنامه واحد و مقابله با موارد گسترده پیامدهای برنامه ریزی درسی یک ساله. این شامل تراز مناسب بین آماده سازی اهداف ، طراحی مناسب به معنای دستیابی به این اهداف و روشهای ارزیابی این است که آیا اهداف حاصل می شود.  تحویل آموزشی – معلمان فیزیک کنکور از انواع مختلفی استفاده می کنند استراتژی های آموزشی برای کمک به دانش آموزان در یادگیری و درک مفاهیم فیزیک کنکور.

این شامل تعاملی است اما محدود نمی شود تظاهرات ، دروس تحقیق و آزمایشگاه ، مطالعه ، مطالعه موردی بحث ، آموزش همتا ، یادگیری مشارکتی ، گفتگوی سقراطی ، یادگیری مبتنی بر مسئله ، مطالعات تاریخی و استفاده از استراتژی ها متناسب با نیازهای فراگیران متنوع طراحی شده است. آنها به طور موثر از استراتژی های یادگیری مشارکتی استفاده کنید که شامل گروه های کوچکی از دانش آموزان در نقش هایی که در آن هدف و منابع مشترکی دارند به منظور ایجاد وابستگی متقابل. ایده های دانش آموزان معلمان فیزیک کنکور استخراج ، شناسایی ، مقابله و حل و فصل می کنند پیش فرض های انعطاف پذیر که دانش آموزان به کلاس می آورند که هستند از مشاهدات گاه به گاه جهان فیزیک کنکوری گرفته شده است. معلمان باید دشواری هایی را که دانش آموزان در آن روبرو می شوند درک کنند فرمول توضیحات قابل قبول علمی. فراشناخت معلمان فیزیک کنکور به دانش آموزان کمک می کنند تا خودارزیابی کنند و یادگیری آنها را با تأمل انتقادی در مورد آنچه باید تنظیم کنند می دانم و قادر به انجام است.

آموزش پرسش معلمان فیزیک کنکور پذیرفته شده را درک می کنند و از آن استفاده می کنند اقدامات علمی برای کمک به دانش آموزان در توسعه دانش در مورد اساس مشاهده و تجربه این شامل مناسب است استفاده از چرخه های یادگیری و شیوه های آموزشی مانند کشف یادگیری ، نمایشهای تعاملی ، درس های پرس و جو ، آزمایشگاه های تحقیق و تحقیق فرضی. ارزیابی معلمان فیزیک کنکور یادگیری دانش آموز را به طور مداوم ارزیابی می کنند به طور موثر با استفاده از روش های تشخیصی ، تکوینی و جمع بندی. فناوری معلمان فیزیک کنکور باید با فنآوری آشنا باشند و استفاده از ابزارهای فناوری در دروس فیزیک کنکور. محیط های یادگیری معلمان فیزیک کنکور می دانند که چگونه دانش آموزان یاد می گیرند و چگونگی استفاده از شیوه های آموزشی به طوری که محیط یادگیری باشد دانشجو محوری ، دانش محوری ، ارزیابی محوری است و جامعه محور. این معلمان می دانند که چگونه احترام ، محیط یادگیری حمایتی و ایمن که از نظر احساسی و از نظر جسمی برای یادگیری مناسب است.