سرویس زناشویی آکا ایران – بخش دوران سالمندی:

مجموعهدورانسالمندی

برایازدواجسالمندانتلاشکنید

 

سالمندییکیازبحرانیتریندورانزندگیهرفردیاستزمانیکهفردکهنسالشدهوبهموجبآننیزمجبوراستازبسیاریازفعالیتهایدورانجوانیومیانسالیدستبکشدوبرایهمیشهخانهنشینشود،خانهایکهپیشازاین،فقطشبهاانتظارشرامیکشید

بیگماندراینزمانبحرانی،خانهوتعلقاتعاطفیوابستهبهآنبیشازپیشنقشپررنگتریبهخودمیگیرند،احساسکفایتوشایستگیکهتابههمیندیروزبهطرقدیگریتامینمیشد،امروزبایدبهنوعیدیگرازجانبفردویاکساندیگرتامینشود،چراکهامروز،دیگرازآنمنبعتوجهسالهایقبل،خبرینیست،وحضوریکهمدممهربانمیتواندجایگزینمناسبیبرایاینامرباشداماگذرانایندورانبسیارسختوطاقتفرساخواهدبوداگردرآنخانهنههمسریباشدونهفرزندانی،اینوضعیتدقیقاهمانشرایطیاستکهضرورتازدواجسالمندانومیانسالانتنها،راکاملامحرزمیگرداندوصدالبتهنقطهاغازمشکلاتوتعصباترایجدربارهازدواجسالمنداننیزاست

روانشناسانمعتقدند،سالمندانباازدواج،ارزشمندترینکانونتوجهوعاطفهرابدستمیآورند،موردمحبتواحترامکسیقرارگرفتنویاعزیززندگیکسیبودننهتنها ازشدتغمتنهاییودوریازفرزندانمتاهلیکههرکدامدرپیزندگیخودهستند،میکاهدبلکهباعثمیشودفرددرگذرانمابقیعمرخوداحساسکفایتورضایتداشتهباشد

روانشناسانمیگویندآنچهکهیکسالمندراامیدواربهزندگیمیکندآناستکهمتفاوتازدیگرانزندگینکند،امابهراستیبرایاجتنابازحسمتفاوتنبودن درسالمند،پرهیزازتنهاییوایجادامیدبهزندگیدر سالمندانچهبایدکرد؟روانشناسانمعتقدندازدواجازجملهطرقیاستکهمیتواندآرامشرابهزندگیسالمندانبازگرداند،امااینپیشنهادمنطقی،ازنظربسیاریازافرادبخصوصفرزندانسالمندانامریمذمومتلقیمیشودکهگاه انجامآننیزمحالاستامابهراستیآیااطرافیانوفرزندانحقدارنددربارهآیندهزندگیسالمندانتصمیمبگیرند؟

 

بادیدگاهیتیزبین،ابعادمختلفازدواجمجددسالمندانویاعلتممانعتازانجامآنراموردتوجهقراردهید

 

لطفا،تفکرتانرازیرسوالببرید
تغییرراازخودتانشروعکنیدبرایاینکارلازماستازژستمؤدبانهومتفکرانهخارجشوید،ذهنتانراازاندیشههایعرفیمتعصبانهوتحجریپاکسازیکنید،برداشتتانازتجدیدفراشسالمندانراتهیازتعابیرنامانوسوزنندهایچونپیریومعرکهگیری،دودازکندهبلندمیشهکنیدوبرایاصلاحآنحرکتکنید،تقلیدوتبعیتصرفازعقایددیگرانراکناربگذاریدکلاهیقاضیکنیدوخود،بهقضاوتبنشینیدبیشکشمامیتوانیدازدواجسالمندانرابانگاهیمتفاوتترازهمیشهببینید

سپسبانگاهمنصفانهوفطرتمنشانهازدواجسالمندیوارکانآنرازیرسوالببریدبهتراستعقایدسنتیوموانعانجاماینامررا اینگونهموردبحثقراردهید

 

آیابهراستیازدواجسالمندان،کاریاشتباهاست؟چراعدهایآنراناپسندمیپندارند؟آیادلایلمطرحشدهدربارهاینناپسندی،علمیومنطقیاست؟آیاسالمندان،حقزندگیدوبارهندارند؟آیااطرافیان،بخصوصفرزندان،برایادامهزندگیفردبزرگسالیکهکاملاآگاهودانااستحقدخالتوتصمیمگیریدارند؟چهکسیازدواجسالمندانرانهیکردهاست؟آیاعدمازدواجسالمندان،قرارداداجتماعیاستکهنمیتوانآنراتغییرداد؟چهعاملیمانعتخطینکردنازاینعقیدهقراردادیمیشود؟آنموانعچیست؟چراآنهامانعمحسوبمیشوند؟ و

 

بادیدگاهیتیزبینوروشن،ابعادمختلفازدواجمجددسالمندانویاعلتممانعتازانجامآنراموردتوجهقراردهیداگرچهشایدنظرگاهجدیدتانباعرفوعقایدرایججامعهسنخیتنداشتهباشداماکاملاقابلتاملوبهلحاظمنطقیقابل پذیرشاست

برایازدواجسالمندانتلاشکنید
اگردرپاکسازیذهنواصلاحدیدگاهمتعصبانهتانموفقشویدوعمقنگاهتانراگسترشدهیدبیتردیدمیتوانیدادلههایمنطقیوعاقلانهایراجایگزینتوجیههایمبتنیبرعرفیکنیدکه معمولانیزاشتباههستندبهآنچهباورواعتقادیافتهایدایمانقلبیداشتهباشید

بیگمانبهاینطریق،میتوانیددیگرانرانیزتحتتاثیراندیشهروشنفکرانهوعاقلانهخودقراردهیددربارهازدواجسالمندانبادیگرانسخنبگوئید،البتهصحبتصرفکافینیست،بهآنچهکهبرزبانمیآورید،عملنیزبکنیدمثلا،اگردراطرافیانخودسالمندیراسراغدارید،اوراترغیببهازدواجکنیدویابرایازدواجپدرومادرتنهایخودآستینبالابزنیداگرچهشایدبسیارسختاست،اماشمامیتوانیدیکیازمتولیانویامبلغاناینامرمهمباشید

فرهنگسازیلازماست
برایمبارزهبااندیشههایغلطوبهاشتباهنهادینهشدهدرذهنافراددربارهازدواجسالمندان،نیازمندفرهنگسازیعمیقیهستیمفرهنگسازیهمهجانبهایکهنهتنهاباعثفروریختنقبحاینمسالهمیشودبلکهبسترفعالوپویاییرابرایاینامرنیز،بهوجودمیآوردواینمهمدستیافتنیخواهدبوداگرمتولیانفرهنگیمنالجملهرسانههااطلاعرسانیلازمهراداشتهباشندوهمهاقشارجامعه اعمازپیروجوانوزنومردرابانوعنیازهایدورانسالمندیآشناسازندبیشککسبآگاهیباعثمیشودنگاهمنفیبهازدواجسالمندانبهنگاهمثبتیتغییریابدکهابعادمعنویوعاطفیآنبیشازتوجهبهنیازجنسیوارضایآنموردتوجهقرارمیگیرد

امیداستکهدرسالهایآینده،دیگرهیچسالمندیتمایلونیازکاملا طبیعیخودبهازدواجراانکارنکندواطرافیاننیز،ازازدواجفردسالمندبرداشتمنفینداشتهباشندوآنراامریغیرعادیونابهنجارتلقینکنندبیتردیداگرچنینفرهنگیدرجامعهمرسومشود،دیگرنهتنهاهیچسالمندیازابرازحقمسلمخوددرزندگی،احساسشرمنخواهدکردبلکهدرمواجههبااینپرسشچراتنهاییوازدواجنمیکنی؟،پاسخیرابیانمیکندکهبهحقیقتنشاندهنده باوراصلیویبه ازدواجوتمایلویاعدم تمایلبهآناست

منبعتبیان

 

منبع :